Junger, Ján

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia:  16.9.1953
 Miesto narodenia: Rožňava

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Absolvent: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: telesná výchova - branná výchova

Zisk titulu: PaedDr. 76-12-8 Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích  predmetov - telesná výchova

Zisk titulu: PhD. vedný odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov  všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

Habilitácia: doc. vedný odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy

Inaugurácia: prof. 74-03-9 Športová edukológia

KTV PdF UPJŠ, Prešov, asistent, odborný asistent, docent   1979 - 1996

KTVŠ FHPV PU, Prešov, docent   1997 - 2001

KTVŠ FHPV PU, Prešov, profesor   2001 - 2004

FŠ PU v Prešove, profesor v odbore umeleckých a výchovných predmetov   2004

 

Funkcie:

Člen Predsedníctva výboru Základnej a rekreačnej telesnej výchovy pri Vsl.výbore Československého zväzu telesnej výchovy (ČSZTV)   1979 - 86

Podpredseda Slovenského zväzu Rekreačnej telesnej výchovy a športu (SZ RTVŠ)   1981 - 96

Lektor Oblastnej telovýchovnej školy ČSZTV v Košiciach   1983 - 89

Člen Predsedníctva výboru Základnej a rekreačnej telesnej výchovy pri ÚV ČSZTV v Prahe   1985 - 92

Predseda Programovo-metodického úseku Slovenského zväzu RTVŠ   1990 - 96

Člen výboru Asociácie športu pre všetkých Slovenského združenia telesnej kultúry   1990 - 95

Člen Rady doktorandského štúdia na FTVŠ UK Bratislava   1996 - 97

Člen celoslovenskej komisie pre akreditáciu vedných odborov v systéme vied o športe   1996 - 97

Člen vedeckej rady FTVŠ UK Bratislava   1994 – 99

Člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie MŠ SR pre vedy o športe   1995 - 99

Člen výboru Olympijského klubu v Košiciach   1995 – 99

Člen Komisie športu pre všetkých pri Slovenskom olympijskom výbore   1994 - 2001

Podpredseda výboru Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport (VSTVŠ)   1991

Člen výboru Vsl. pobočky Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport   1991

Člen redakčnej rady časopisu Telesná výchova a šport   1993 -2001

Predseda organizačného výboru 1.medzinárodnej vedeckej konferencie Vsl.pobočky VSTVŠ v Prešove   1993

Vedúci Katedry telesnej výchovy a športu FHPV PU   1994- 2004

Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Physical Education and Sports of Children and Youth v Bratislave   1995

Člen Vedeckej rady FTVŠ UK Bratislava   1995 - 1999

Podpredseda komisie pre obhajobu dizertačných prác vo vednom odbore športová humanistika na FTVŠ UK Bratislava   1996

Člen komisie pre prijímacie skúšky doktorandského štúdia na FTVŠ UK Bratislava   1996

Člen Vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove   1997 - 2007

Predseda organizačného výboru 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Vsl.pobočky VSTVŠ v Prešove   1997

Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu   1997

Predseda organizačného výboru 1. Majstrovstiev SR v športovom aerobiku   1997

Vedúci slovenskej výpravy na Svetovej letnej univerziáde 97 na Sicílii   1997

Tréner Slovenskej reprezentácie na 3. Majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Austrálii   1997

Člen Vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove   1997

Podpredseda organizačného výboru Zimnej svetovej univerziády Tatry - Poprad "99"  1997 -1999

Člen Akreditačnej komisie MŠ SR pre špecializované činnosti v telesnej kultúre   1997

Člen redakčnej rady zborníka FHPV PU – Sport et Art   1998- 2004

Predseda organizačného výboru Akademických majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a zjazde, Liptovský Mikuláš 4.-6.8.2000   1998 -2000

Vedúci slovenskej výpravy na Svetovej letnej univerziáde na Mallorke 99   1999

Vedúci slovenskej výpravy na Zimnej svetovej univerziáde Zakopané 01   2001

Vedúci slovenskej výpravy na Svetovej letnej univerziáde v Pekingu 01   2001

Člen komisie VEGA č. 13 pre vedy o človeku   2002 - 2004

Člen Vedeckého kolégia Národného inštitútu športu v Bratislave   2003

Člen Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove   2003

Člen Vedeckej rady Fakulty sportovních studií MU Brno   2004

Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UMB v B. Bystrici   2004

Člen Rady Wydzialu wychowania fyziczneho UR Rzeszow   2004

Člen Vedeckej rady Fakulty tělesné kultury UP Olomouc   2006

Člen Vedeckej rady FTVŠ UK Bratislava   2007

Člen vedeckej rady kvartalnika/qurterly: Przeklad naukowy kultury fizycznej Universitetu Rzeszowskiego- Scientific rewiew of Physical Culture of University of Rzeszow   2006

Člen vedeckého výboru 1. medzinárodnej vedeckej konferencie Tourism towards European integration and globalisation. Uniwersitet Rzeszowski, Poľsko, 2.- 4.5.2005

Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Biological and Social Foundations and Conditions of Physical Education and Sport.Universitet Rzwszowski, Poľsko, 19 - 21.máj 2006

Člen vedeckého výboru 2. medzinárodnej vedeckej konferencie „ Matrial arts, combat sports, humanism“ Universitet Rzeszowski, Poľsko, Targovisko, 25.- 26.apríl 2008

Člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Pomniki dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny. Ležajsk, Poľsko, 16. - 17.máj 2008

Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti Sportmotorik   1993

Člen medzinárodnej vedeckej spoločnosti Kinantropológie   1995

Združenie učiteľov telesnej výchovy na vysokých školách SR (predseda), od r. 2004

Člen redakčnej rady Journal of Outdoor Activities. Ústí nad Labem, Česká republika   2006

Člen vedeckej rady zborníka Ido-Ruch dle Kultury./Movement for Culture. Rzeszow, Poľsko   2007

Člen redakčnej rady Rozpraw naukowych. Państwowa Wysza szkola zawodowa im Papieža Jana Pawla II w Bialej Podlaske   2008

Predseda redakčnej rady Acta facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis   2009

Predseda Slovenskej olympijskej akadémie   2009

Člen vedeckej rady zborníka Przeglad naukowy kultury fizycznej Uniwersitetu Rzeszowskiego. Rzeszow, Poľsko   2008

 

Publikačná činnosť:

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:

Zadarko, Emilian, Junger, Ján, Barabasz, Zbigniew: Physical activity in the life of contemporary man., In: Physical activity and health of the students from Carphatian Euroregion., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, PWSZ w Krośne, s. 7-47, 2010, ISBN 978-83-89295- 58-X

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

JUNGER, Ján: Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku. Prešov, FHPV PU, 2000, ISBN 80-8068-003-5

JUNGER, Ján – SLANČOVÁ, Terézia: 50 rokov katedry telesnej výchovy a športu v Prešove. Prešov, FHPV PU, 2001, ISBN 80-8068-070-1

BELEJ, Michal – JUNGER, Ján a kol.: Motorické testy koordinačných schopností. PU v Prešove, Fakulta športu, Grafotlač, 2006, ISBN 80-8068-500-2

BELEJ, Michal – JUNGER, Ján a kol.: Motorické testy koordinačných schopností. Elektronická publikácia PU v Prešove, Fakulta športu,  2007, ISBN 80-8068-500-2

BELEJ, Michal – JUNGER, Ján et al.: Motor tests of  coordination abilities. PU v Prešove, Fakulta športu, Grafotlač, 2006, ISBN 80-8068-552-5

 

Kompletný zoznam publikačnej činnosti na stiahnutie:

Publikačná činnosť - Ján Junger

 

Najvyššie ocenenia:

Bronzový odznak SOV (Slovenský olympijský výbor)

 

Ján Junger (vpravo) pri preberaní diplomu (PaedDr.) od Michala Beleja, 1981

Image

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.6 (46 votes)