Felix, Karol

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia:  3.11.1939
 Miesto narodenia: Nitra

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Vysoká škola pedagogická – odbor Slovenský jazyk – Telesná výchova, 1957 - 1961

PhDr rigorózna práca : „Výber 13-14 ročných žiačok vo volejbale a závislosť výkonnosti na vybraných antropometrických znakoch“, FTVŠ UK (Fakulta telesnej výchovy a športu) Bratislava, 1976

CSc - „Výchovný aspekt športovej frazeológie“ Filozofická fakulta UK Bratislava, 1983

Docent - „Komunikácia v systéme telesnej kultúry“ FTVŠ UK Bratislava, 1994

Profesor vo vednom odbore „Športová humanistika” - Inaugurácia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove, 2001

Odborný asistent na KTVaŠ PF UKF v Nitre, 1961 - 1989

Vedúci Katedry telesnej výchovy PF UKF v Nitre, 1989 - 1996

Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na UKF v Nitre od r. 1999

 

Funkcie:

Člen Komisie profesionalizovaných činností pri MŠ SR, 1994 - 1998

Registrovaný v Rade Európy ako telovýchovný a športový expert od r. 1998

Člen Výkonného výboru Slovenskej asociácie akademického športu (SAAŠ), 1990 - 1996

Člen Redakčnej rady časopisu Telesná výchova a šport, 1992 - 1996

Člen Vedeckej rady FTVŠ UK Bratislava, 1995 - 2001

Člen Vedeckej rady PF UKF a Vedeckej rady UKF v Nitre, 1998 - súčasnosť

Člen a prednášateľ Spoloč. odb. komisie doktorandského štúdia v odbore športová humanistika na FTVŠ UK Bratislava od r. 1999

Člen Komisie VEGA „Vedy o človeku“ od r. 2001

Podpredseda Olympijského klubu v Nitre od r. 1995

Tréner volejbalového družstva žien a mužov (s prestávkami), 1979 - 1999

Garant štúdia odboru telesná výchova na PF UKF v Nitre od r. 1992

 

Vedecko - publikačná činnosť:

Riešiteľ výskumných úloh:

Spoluriešiteľ čiastkovej úlohy štátneho plánu VII-8-7-03-4 : „Frazeológia a štýl športových metakomunikátov. Výchovné aspekty športovej frazeológie“. Záverečná správa obhájená v roku 1985.

Spoluriešiteľ výskumnej úlohy ŠPTR : A-01-333-801/03-03-08 :“Vývoj pohybovo nadaných detí v procese ŠPH“. Riešiteľ : doc. PhDr. Michal Šemetka, CSc.. Obhájená v roku 1990.

Spoluriešiteľ čiastkovej úlohy C-IV-II-1/2 : „Pohybová úroveň žiakov ZŠ“. Riešiteľ : doc. PhDr. Michal Šemetka, CSc. Obhájená v roku 1993.

Spoluriešiteľ grantovej úlohy VEGA č. 95/5195/233 „Optimalizácia pohybových režimov a rozvoj telesnej zdatnosti obyvateľov SR“. Obhájená v roku 1998.

Vedúci riešiteľ projektu VEGA č. 1/9194/02 : „Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu“ (2002-2004)

 

Najznámejšie vedecké výsledky:

Vydal 2 monografie : 1995 – Športová komunikácia a metakomunikácia, 1997 – Základy teórie športového tréningu

Viackrát bol predsedom a spoluorganizátorom domácich i medzinárodných vedeckých konferencií.

Člen Výboru Spoločnosti odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Športová humanistika.

Vedúci diplomantov, rigorozantov a študentov vo ŠVOČ-ke, školiteľ PhD-štúdia v odbore športová humanistika.

Recenzie a členstvo v redakčných radách zborníkov z vedeckých seminárov a konferencií v Trnave, Prešove a Nitre.

Na domácich konferenciách a seminároch vystúpil s 24 príspevkami, ktoré boli uverejnené v zborníkoch.

Na zahraničných konferenciách a následne v zborníkoch je uvedených 9 príspevkov.

Celkovo bolo zverejnených: 54 citácií v domácich časopisoch a zborníkoch, 13 citácií v zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Pozvania na prednáškové pobyty v zahraničí :

Graz – Rakúsko (Univesität für Sportwissenschaften), 1992

Wroclaw Poľsko (Akademija wychowania fizycznego), 1995

Novi Sad (Fakultet fizičke kulture), 1999

 

Zoznam publikačnej činnosti na stiahnutie:

Publikačná činnosť - Karol Felix 

 

Karol Felix (vľavo) a Anton Gajdoš

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (204 votes)