Belej, Michal

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 15.10.1934
 Miesto narodenia: Kašov

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

NŠ v Kašove, 1940 - 1945

II.štátne gymnázium Košice a OSŠ Novosad, 1945 - 1950

Pedagogické gymnázium Košice, 1950 - 1954

Vyššia pedagogická škola Prešov, študijný odbor: telesná výchova - ruština, 1954 - 1956

Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) Bratislava – špecializácia – telesná výchova, špec.: ľahká atletika, 1961 - 1966

Doktor filozofie (PhDr.) – Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) Bratislava, 1970

Kandidát pedagogických vied (CSc.) – Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) Bratislava, 1976

Docentská habilitácia – teória vyučovania telesnej výchovy – Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) Bratislava, 1979

Profesorská inaugurácia – športová edukológia -  Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) Bratislava, 1997

Emeritný profesor Fakulta športu (FŠ PU) v Prešove, 2006 - doteraz

Gymnázium Pribeník (okr. Kráľ. Chlmec) – učiteľ, 1956

Vojenská základná služba, 1956 - 1958

Krajský a okresný dom pionierov a mládeže Prešov – vedúci oddelenia telesnej výchovy, 1958 - 1961

Pedagogický inštitút, Katedra telesnej výchovy (KTV) Prešov – učiteľ, 1961 - 1964

Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Prešov, Katedra telesnej výchovy (KTV) – odb. asistent, docent, teraz Fakulta humanitných a prírodných vied (FHPV PU) Prešov, KTVŠ – profesor, 1964

Prodekan PdF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) pre vedecko - výskumnú činnosť a zahraničné styky   1978 -1985
Prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre výchovno – vzdelávaciu činnosť, 1985 - 1990

 

Ďalšie vzdelávanie:

Tréner II. triedy – basketbal, 1960

Tréner I. triedy – ľahká atletika (vzorný tréner), 1968

Kondičný tréner TJ Tatran Prešov (futbal, hádzaná), 1976 – 1978

Rozhodca II. triedy – atletika, 1961

 

Zahraničné stáže:

Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR), PI Kyjev, 1984

Maďarsko, TF Budapešť, 1983, 1987

Poľsko, Instytut sportu Warszawa, 1992, 1995

Poľsko, IWFS Biala Podlaska, 1992

Bielorusko, ISU Brest, 1992

Slovinsko, ISU Ljubljana, 1993, 1996

Poľsko, AWF Poznaň, 1993

Nemecko, IS Magdeburg, 1997

Estónsko, Sportkinetics, 2001, Tartu, 2001

Poľsko, IASK Leszno (Rydzina), 2003

 

Vedecko-výskumné zameranie:

Motorické učenie - rozpracoval teórie, štruktúru, proces, výsledky a ich identifikáciu.

Experimentálne overil niektoré typy a spôsoby motorického učenia.

Pohybové predpoklady – schopnosti, zručnosti, návyky – štruktúra a diagnostika.

Riešil 16 výskumných úloh, z toho v 13 vystupoval ako koordinátor.

V súčasnosti je spoluriešiteľom na výskume motoriky rómskej populácie v spolupráci s prof. Bernasovským (vedúci projektu), č. C519/4: „Štúdium etnogenézy, somatických a zdravotných špecifík rómskeho etnika“.

Zástupca vedúceho projektu VEGA č. 1/0462/03: „Štandardizácia motorických testov koordinačných schopností“.

 

Pedagogické zameranie:

Viedol prednášky z disciplín:

Teória a didaktika ľahkej atletiky, Teória telesnej kultúry, Teória telesných cvičení

V súčasnosti zabezpečuje výučbu v rámci pedagogickej činnosti vo formách:

Denného štúdia (prednášky a semináre) z povinných predmetov: Teória telesných cvičení, Antropomotorika (1. 1. 3 učiteľstvo výchovných a umeleckých programov)

Externého štúdia (prednášky a semináre) z povinných predmetov: Antropomotorika (1. 1. 3 učiteľstvo výchovných a umeleckých programov)

Predseda komisie pre štátne skúšky – telesná výchova

Bol predsedom komisie pre rigorózne skúšky na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove (FHPV PU) v špecializácii telesná výchova

Bol garantom doktorandského štúdia v odbore športová edukológia   1998 - 2003

Bol garantom habilitačného a inauguračného  konania v odbore športová edukológia  na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove (FHPV PU)   1998 - 2004

Školiteľ doktorandov na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove (FHPV PU) a Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave (FTVŠ UK) v odbore športová edukológia

Vychoval 7 doktorandov, (1. prof., 2 doc.)

Bol predsedom prijímacej a skúšobnej komisie pre obhajoby dizertačných prác (PhD.) v odbore športová edukológia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove (FHPV PU)   1998 - 2003

Podpredseda spoločnej odborovej komisie v odbore športová edukológia a členom spoločnej odborovej komisie vo vedách o športe pre obhajobu DrSc. na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) v Bratislave   1988 - 2006

Spolugarant: konanie na vymenúvanie prof. V odbore športová edukológia

Školiteľ doktorandského štúdia – športová edukológia na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove (FHPV PU)

Športová kinantropológia na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave (FTVŠ UK)

 

Publikačná činnosť:

160 vedeckých prác

3 samostatné vedecké monografie + 1 hlavný autor

103 prác v domácich časopisoch a zborníkoch

53 prác v zahraničných časopisoch a zborníkoch

27 odborných prác

3 celoštátne skriptá

6 redakčných a zostavovateľských prác, 186 recenzií a posudkov

Na uvedené práce zaznamenal 285 citácií z toho 65 v zahraničí

 

Michal Belej, ročník 1963 - 64

Image

 

Michal Belej (vľavo) odovzdáva diplom (PaedDr.) Jánovi Jungerovi, 1981

Image

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.9 (83 votes)