Traubner, Pavel

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image Dátum narodenia: 2.5.1941
 Miesto narodenia: Ilava
Image 

 

Odborná kariéra:

Osemročná  základná škola v Ilave 1947 – 1955

Jedenásťročná stredná škola  v Ilave   1955 – 1958

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   1958 –1964

Atestácia I. stupňa z odboru neurológia  1969

Atestácia II. stupňa z odboru neurológia   1978

Obhájenie vedeckej hodnosti kandidáta lekárskych vied – CSc. (PhD.)   1978

Menovanie docentom z odboru neurológia. Habilitoval som prácou „Možnosti dopplerovej  ultrasonografie v diagnostike  vaskulárnych ochorení mozgu“   1985

Menovanie profesorom pre odbor neurológia na základe prednesenia inauguračnej prednášky z oblasti dopplerovej metódy  v experimentálnom i klinickom sledovaní cerebrovaskulárnych ochorení, najmä cievnych akútnych mozgových ischémií, subarachnoidálnych krvácaní, vertebrobazilárnej insuficiencie, vasomotorickej cefaley, anomálneho priebehu extrakraniálneho  úseku karotických artérií, demencií.   1991  

Konkrétne vedecké zameranie:

Ultrazvuková diagnostika v neurológii – echoencefalografia, dopplerovská ultrasonografia a B-scan extrakraniálnych úsekov karotických i vertebrálnych artérií, problematika cerebrovaskulárnych ochorení, sclerosis multiplex


Priebeh predchádzajúcich  zamestnaní:

Katedra patologickej anatómie LF UK, Bratislava, asistent   1963 - 1964

Ústav patologickej anatómie FN, Bratislava, sekundárny lekár   1964

Základná vojenská služba   1964 - 1965

Ústav patologickej anatómie FN, Bratislava, sekundárny lekár   1965 - 1966

Neurologická klinika FN, Bratislava,  sekundárny lekár   1966 - 1967

Katedra neurológie LF UK, Bratislava, odborný asistent – učiteľ   1967 - 1985

Katedra neurológie LF UK  Bratislava, docent   1985 - 1991          

I.Neurologická klinika FN a LF UK, Bratislava, profesor, prednosta   1991 – doteraz

 

Funkcie:

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave   2000-2007

Hlavný odborník MZ SR pre odbor neurológia   1995-2007

Predseda Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK   2000-2007

Člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave   2000-2007

Člen Kolégia rektora Univerzity Komenského v Bratislave   2000-2007

Člen Komisie pre obhajoby doktorských a kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore neurológia

Člen Vedeckých rád –  JLF UK v Martine, LF UPJŠ v Košiciach   2000-2007

Čestný člen Českej neurologickej  spoločnosti

Člen výboru  Slovenskej neurologickej spoločnosti do roku 2007

Člen Executive Committee Group of  Neurosonology World Federation of Neurology

Člen  výboru „Central and Eastern European Stroke Society“

Člen prezídia  Európskej neurosonologickej spoločnosti

Predseda prac. skupiny Kategorizačnej komisie MZ SR pre neurofarmaká a psychofarmaká

Člen redakčnej rady Českej a slovenskej neurológie a neurochirurgie

Zástupca šéfredaktora  " Neurologie pro praxi"

Člen redakčnej rady "Bratislavkých lekárskych listov"

Člen redakčnej rady časopisu "Dieťa a ďalších"

Predseda štátneho fondu Pro Slovakia (1994 – do ukončenia činnosti)

Nositeľ ceny „Krištáľové krídlo“

 

Publikačná činnosť:

Publikácie doma i v zahraničí: 352

Vedecké prednášky: 243

Citácie: v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch: 200

V zahraničných publikáciách, neregistrované v citačných indexoch: 46

V domácich publikáciách, neregistrované  v citačných indexoch: 83

Recenzie v domácich publikáciách: 4

 

Najvyššie ocenenia:

Nositeľ štátneho vyznamenania udeleného prezidentom republiky SR a vládou SR“ Pribinov kríž II. stupňa“

Medaila Jána Jessenia, udelená predsedom SAV (Slovesnká akadémia vied)

Strieborná a zlatá medaila UK

Bronzová, strieborná a zlatá medaila LF UK

Dérerova medaila, udelená  ministrom zdravotníctva SR

Hynkova medaila Lekárskej fakulty v Bratislave

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (49 votes)