Úvodné slová

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 

 Srdečne Vás vítame na internetových stránkach Národnej encyklopédie športu Slovenska.

 Poznať  minulosť, riadiť súčasnosť a plánovať budúcnosť je predpokladom zmysluplnej ľudskej činnosti v akejkoľvek  oblasti života.

 Príspevkom k naplneniu tejto postupnosti v oblasti športu je  vytvorenie dynamickej multimediálnej internetovej publikácie  s názvom Národná encyklopédia športu Slovenska.  Publikácia bola pôvodne  vytváraná ako súčasť projektu budovania dokumentačného centra pre potreby športu v Slovenskej republike, ktorý realizovalo Národné športové centrum. Za úvodnú podporu vydávania publikácie patrí Národnému športovému centru uznanie a poďakovanie.

Cieľom publikácie je faktograficky dokumentovať a propagovať históriu a súčasnosť športu na území Slovenska v reálnom čase, približovať ich odbornej i laickej verejnosti a  zachovávať ich pre budúce generácie.

Ambíciou publikácie  je poskytovať zaujímavé informácie a dokumentáciu, ktoré je možné využiť i vo vzdelávacom procese v rámci tvorby školských vzdelávacích programov škôl, ktorým bude ponúknutá aktívna spoluúčasť na vytváraní ďalšieho obsahu publikácie.

Národná  encyklopédia športu je otvorenou, neustále doplňovanou internetovou publikáciou, na ktorej vytváraní a rozširovaní privítame aktivity všetkých záujemcov. Rovnako privítame nové podnety, návrhy, konštruktívne pripomienky k obsahovej i technickej stránke publikácie ako aj odôvodnené korekcie údajov v publikácii, ktoré nám pošlete na adresy uvedené v časti Kontakty.

Zámer vytvoriť Národnú encyklopédiu športu Slovenska bol prezentovaný  osobnostiam slovenského športu pri príležitosti ojedinelého Stretnutia generácií slovenského športu, ktoré sa uskutočnilo  dňa 28. septembra 2009 v Primaciálnom paláci v Bratislave nasledovne (pre zväčšenie kliknite na obrázok):

 

 Anton Gajdoš a René Bábela - Zakladatelia Národnej encyklopédie športu Slovenska (www.sportency.sk)

Image

 

Stretnutie generácií slovenského športu

Pripravené"

Image

 

Už sa blížia"

Image

 

Príjemné stretnutie"

Image

Zľava: A. Gajdoš, M. Mračnová - Faithová

 

Výnimočná zostava"

Image

 Zľava: L. Šesták, A. Švajlen, J. Zachara, J. Šimonek, J. Obert, O. Urban, A. Gajdoš, V. Hrivnák, A. Urban, T. Buberník, D. Cimra

 

 Ďakujeme"

Image

 Zľava: J. Zachara, M. Skorka, A. Gajdoš

 

Zúčastneným  významným osobnostiam bola pri tejto príležitosti, na znak vyjadrenia vďaky za vzornú reprezentáciu Slovenska, odovzdaná príležitostná pamätná plaketa.

Pamätná plaketa"

Image

 

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať všetkým osobnostiam, ktoré zviditeľňovali, resp. zviditeľňujú našu vlasť prostredníctvom úspešnej športovej reprezentácie v zahraničí a vytvárali resp. tvoria históriu športu na Slovensku.

 

O obsahu publikácie

V rámci testovacej prevádzky sprístupňujeme základný obsah publikácie, ktorý bude priebežne rozširovaný:

Vývoj športu na území Slovenska

História vzniku a vývoja  športu na území Slovenska vrátane akademického (univerzitného) športu a paralympijského športu.

 

Športovci

Vizitky úspešných slovenských športovcov so základnými údajmi, získanou fotodokumentáciou, zvukovými, resp. audiovizuálnymi záznamami.

 

Tréneri

Vizitky trénerov úspešných slovenských športovcov so základnými údajmi, získanou fotodokumentáciou, zvukovými, resp. audiovizuálnymi záznamami.

 

Funkcionári v športe

Vizitky osobností, ktoré významne ovplyvnili históriu športu na Slovensku, resp. zaslúžili sa o diplomatické úspechy slovenského športu na medzinárodnom poli so základnými údajmi, získanou fotodokumentáciou, zvukovými, resp. audiovizuálnymi záznamami.

 

Športoví novinári a reportéri

Vizitky významných novinárov a reportérov, ktorí sa zaslúžili o propagáciu športu na Slovensku i v zahraničí so základnými údajmi, získanou fotodokumentáciou, zvukovými, resp. audiovizuálnymi záznamami.

 

Telovýchovní pedagógovia

Vizitky významných pedagógov, ktorí ovplyvňovali vedy o športe na území Slovenska so základnými údajmi, získanou fotodokumentáciou, zvukovými, resp. audiovizuálnymi záznamami.

 

Telovýchovní lekári

Vizitky slovenských športových lekárov, ktorí svojou činnosťou prispeli k pozitívnym výsledkom slovenských športovcov.

 

Športové odvetvia a disciplíny

Základný opis  športových odvetví, organizačná štruktúra ich riadenia na medzinárodnej a národnej úrovni.

 

Významné  udalosti a podujatia

Historický kalendár významných udalostí týkajúcich sa športu na území Slovenska.

 

Slovník pojmov

Definície výrazov používaných v oblasti telesnej kultúry a športu, ich zdroje.

 

V krátkom čase sprístupnime časti:

Organizácia a riadenie športu na Slovensku

Právny, programový a inštitucionálny rámec upravujúci oblasť telesnej kultúry na Slovensku.

 

Pripravujeme:

- anglickú mutáciu publikácie

  

Ak máte záujem absolvovať stručný exkurz do histórie vývoja športu na území Slovenska kliknite na video (nutný zapnutý zvuk).

 

Image

 

Stručnú históriu vývoja slovenského športu (1862-2010) si môžete taktiež vypočuť v podobe audiozáznamu

 

 

 

Uvítame Vaše pripomienky, námety, návrhy týkajúce sa obsahovej, resp. technickej stránky publikácie, ktoré nám pošlete na adresy uvedené v časti Kontakty.

V publikácii sú, so súhlasom majiteľov, resp. autorov, použité osobné materiály a autentické zvukové záznamy osobností športu Slovenska, zvukové záznamy poskytnuté Slovenským rozhlasom, materiály zverejnené na internete, materiály  získané z historických publikácií a tlačovín a ďalšie písomné materiály a podklady poskytnuté ich majiteľmi, resp. autormi pre potreby tejto publikácie.     

Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli unikátnu a neoceniteľnú dokumentáciu pre ďalšie generácie nášho národa.

Image

  
                                                                                                                       Doc. PhDr. Anton Gajdoš, DrSc.

                                                                                         vedúci autorského kolektívu a šéfredaktor publikácie

 

Partneri projektu:                          

Realizátori projektu ďakujú za spoluprácu a podporu projektu partnerom:

WEBSUPPORT

Prvá stavebná sporiteľňa

Slovenský rozhlas

Bratislavský samosprávny kraj

Národné športové centrum

Matica slovenská

Michalovce

 

!Upozornenie:

Pred prácou s publikáciou si overte, resp. stiahnite optimálne verzie prehliadačov, ktoré sú umiestnené v pravom bloku stránky v lokalite Optimálne prehliadače.