História a súčasnosť Fakulty športu PU v Prešove

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Autor: PhDr.Marcel Nemec, PhD.

Vznik a pôsobenie Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove je spätý s tradíciou prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti telesnej výchovy, ktorý súvisí s rokom 1951 a začiatkom pôsobenia prešovského konzultačného strediska Pedagogickej fakulty v Košiciach. Jeho úlohou bolo pripravovať učiteľov telesnej výchovy v jednopredmetovom štúdiu pre vtedajšie školy prvého stupňa. V r. 1952 došlo k presunu košickej pobočky Pedagogickej fakulty do Prešova, ktorá dostala pomenovanie Ústav telesnej výchovy (ÚTV).

 

Dr. M. Šafranko (prvý sprava), Prešov, 1951

Image

 

Vedením pracoviska bol poverený Dr. Michal Šafranko, významný telovýchovný pracovník, organizátor telovýchovného hnutia na východnom Slovensku. Dr. M. Šafranko vyvíjal veľké úsilie na vytvorenie samostatnej Pedagogickej fakulty v Prešove. Pod jeho vedením sa rozšírili kompetencie ústavu, čo okrem iného znamenalo zabezpečovanie vysokoškolskej prípravy učiteľov telesnej výchovy pre školy prvého a druhého stupňa.

 

V pozadí budova Ústavu telesnej výchovy vyššej pedagogickej školy v Prešove, Prešov, 1952

Image

 

 

V r. 1952 sa na Pobočke Pedagogickej fakulty v Košiciach zintenzívnilo úsilie vedenia o vytvorenie samostatnej Pedagogickej fakulty v Prešove. Zámer sa nepodarilo realizovať, ale vládnym uznesením z 18.7.1952 došlo k presunu danej pobočky z Košíc do Prešova. Aj napriek tomu, že existencia pobočky Pedagogickej fakulty v Prešove bola veľmi krátka, trvala iba jeden rok, môžeme konštatovať, že týmto krokom sa začína písať história terajšej Prešovskej univerzity v Prešove.

 

T. Stejskal (prvý zľava) v spoločnosti študentov počas zimného výcvikového kurzu,Čergov, 1952

Image

 

 

V r. 1953 nastal hlboký zásah do organizačnej štruktúry prípravy učiteľov v Prešove. Nová sústava učiteľského vzdelávania, zahrňujúca prípravu učiteľov pre všetky druhy a stupne škôl, spôsobila rozdelenie Pedagogickej fakulty a vytvorenie dvojročnej Vyššej pedagogickej školy a päťročnej Filozofickej fakulty. Na Vyššej pedagogickej škole zostali pôsobiť katedry s prevažne prírodovedným zameraním, matematikou a telesnou výchovou. Katedra telesnej výchovy zabezpečovala odbornú výučbu na Vyššej pedagogickej škole a všeobecnú telesnú výchovu na Filozofickej fakulte. Okrem úloh súvisiacich so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu sa na katedre začala rozvíjať vedecko-výskumná činnosť, ktorej výsledky boli prezentované na vedeckých konferenciách a odborných seminároch. V záujme zvyšovania kvality výchovnovzdelávacieho procesu nadviazala katedra spoluprácu s Univerzitou Semmelweis v Budapešti. Výsledkom spolupráce pracovísk bola účasť Dr. Tomáša Stejskala v úlohe inštruktora na jachtárskom kurze na Balatone (1956) a Bukszentkereste (1959). Recipročne sa na lyžiarskych kurzoch organizovaných Katedrou telesnej výchovy zúčastnili učitelia a študenti maďarskej univerzity na Čertovici (1956) a Chopku (1957).

 

Zimný výcvikový kurz poslucháčov Ústavu telesnej výchovy vyššej pedagogickej školy v Prešove a budapeštianskych študentov z družobnej Univerzity Semmelweis, Čertovica, 1954

Image

 

 Dr. M. Šafranko (prvý sprava) s kolektívom pedagógov ÚTV v Prešove a delegáciou pedagógov z Teistnevelési Foiskola z Budapešti, Prešov, 1956

Image

 

 

 V r. 1958 sa vedúcim prešovského ÚTV stal Andrej Motýľ a nasledujúci rok priniesol ďalšie zmeny ovplyvňujúce vývoj vysokého školstva na východnom Slovensku. Filozofická fakulta so sídlom v Prešove bola včlenená do novo vzniknutej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V r. 1959 vznikol v Prešove Pedagogický inštitút (PI), na ktorom sa začala príprava učiteľov s vysokoškolským vzdelaním pre 1. – 9. ročník základnej školy. Štúdium bolo štvorročné. Vyššia pedagogická škola zanikla. Proces transformácie vysokého školstva však ani týmto krokom neustal. Požiadavky na špecializáciu inštitútov, nerovnaké kvalifikačné i materiálne zabezpečenie, smerovali k znižovanie ich počtu. Na východnom Slovensku začala v školskom roku 1962/63 fúzia obidvoch inštitútov (Košice, Prešov) a sídlom nového PI sa stal Prešov. PI v tom čase sídlil v Prešove dvoch budovách a to na Leninovej ul. č. 6 a Švermovej ul. č. 1. Časť vyučovacích zariadení sa nachádzala aj v priestoroch študentského domova, kde od ak. r. 1963/64 sídlila Katedra telesnej výchovy (KTV). Vznikom prešovského PI došlo k rozdeleniu KTV. Z pôvodnej katedry vznikli dve: jedna na FF zameraná na všeobecnú telesnú výchovu a druhá na PI, ktorej úlohou bola špecializovaná príprava telovýchovných odborníkov. Výučba telesnej výchovy prebiehala na PI spočiatku v rámci trojkombinácii: telesná výchova – ruský jazyk – občianska výchova a prírodopis – telesná výchova – práce na školskom pozemku. V ak. r. 1963/64 sa opäť zaviedlo štúdium v dvojkombináciách. Telesná výchova v kombinácii s jazykom slovenským, matematikou, prírodopisom a chémiou. Taktiež sa na inštitúte realizovalo štúdium pre učiteľský odbor 1. - 5. ročníka v jednej zo špecializácií – jazyk slovenský, jazyk ruský, dejepis, zemepis, prírodopis, hudobná výchova, telesná výchova a výtvarná výchova.

 

Pedagógovia a študenti PI v Prešove na štadióne Tatrana Prešov, Prešov, 1959

Image

 

PI v Prešove skončil svoju pôsobnosť v r. 1963/64. Na základe zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 166/64 Zb. zo dňa 12.8.1964  bol premenovaný na Pedagogickú fakultu (PF), ktorá bola včlenená do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Sídlom fakulty sa stal Prešov.
V r. 1965 došlo k rozdeleniu KTV PF na Katedru všeobecnej telesnej výchovy a Katedru telesnej výchovy, pričom ku Katedre všeobecnej telesnej výchovy bola v r. 1966 pričlenená Katedra všeobecnej telesnej výchovy z Filozofickej fakulty. Vedúcim Katedry všeobecnej telesnej výchovy bol PhDr. Ján Chovanec. Po odchode PhDr. A. Motýľa, vedúceho Katedry telesnej výchovy do zahraničia v r. 1968, bol vedením pracoviska poverený PhDr. Tomáš Stejskal.

 

Zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ v Prešove - PhDr. T. Stejskal (prvý zľava) pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry telesnej výchovy v r. 1968-1989, Prešov, 1970

Image

 

Štruktúra dvoch katedier trvala do r. 1972. K zlúčeniu pracovísk došlo 1.1.1972, keď bola vytvorená spoločná katedra pod názvom Katedra odbornej telesnej výchovy, ktorá sa 1.10.1972 opäť premenovala na Katedru telesnej výchovy. K ďalšiemu rozčleneniu pracoviska došlo 1.8.1974 na dve samostatné pracoviská – Katedru odbornej telesnej výchovy a Katedru všeobecnej telesnej výchovy. Pôsobenie dvoch pracovísk trvalo do augusta 1981.
Katedra odbornej telesnej výchovy sa počas celej existencie zameriavala na výchovu učiteľov telesnej výchovy pre ZŠ formou interného a diaľkového štúdia. Jej úlohou bolo odborne pripraviť študentov na vyučovanie TV v 1. - 5.  a v 6. - 9. ročníku ZŠ a na odborné zabezpečenie mimoškolskej telesnej výchovy. Pomocnú ruku pri príprave kvalifikovaných telovýchovných odborníkov vo Východoslovenskom regióne v tomto období poskytla Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, ktorá na pôde PdF UPJŠ v Prešove zriadila v r. 1969-1976 vlastné konzultačné pracovisko. Výučba prebiehala formou štúdia popri zamestnaní a okrem popredných odborníkov z FTVŠ UK v Bratislave sa na nej z domácich učiteľov podieľali doc. Michal Belej, MUDr. Mirianna Brtková, PhDr. Ján Chovanec (zároveň pôsobil vo funkcii vedúceho konzultačného strediska), PhDr. Karol Gurský a PhDr. Milan Kručay.

 

Prof. PhDr. M. Belej, PhD. (v príhovore), Prešov, 1996

Image

 

Úlohou Katedry všeobecnej telesnej výchovy bolo motivovať a formovať kladný vzťah budúcich pedagógov k pravidelnej pohybovej aktivite, rozvíjať ich pohybové schopnosti a pohybovou aktivitou upevňovať zdravie študentov. Špecifickou úlohou katedry bola príprava učiteľov netelocvikárskych kombinácií zo základov teórie a praxe telesnej výchovy. Budúci pedagógovia získali teoretické a praktické vedomosti potrebné pre zvládnutie rôznych pracovných pozícií v mládežníckych organizáciách, ako aj v organizačných pozíciách vtedajšieho telovýchovného hnutia. Katedra realizovala edukačnú činnosť vo forme povinnej telesnej výchovy, povinných lyžiarskych a turisticko-vodáckych kurzov, ako aj v oddeleniach osobitnej i fakultatívnej telesnej výchovy.

 

 Zimný výcvikový kurz študentov Katedry odbornej a všeobecnej telesnej výchovy PF UPJŠ v Prešove,             Mikulášska chata, 1978

Image

 

V ak. r. 1981/82 sa pracoviská opäť zlúčili a vytvorili Katedru odbornej a všeobecnej telesnej výchovy, ktorá v nezmenenej podobe zostala pôsobiť do r. 1990.

 

Učitelia a zamestnanci Katedry odbornej a všeobecnej telesnej výchovy PF UPJŠ v Prešove (1988): V. Lafko, T. Stejskal, J. Rubická, M. Gregor, M. Kručay, A. Mihalyová, K. Valušková, V. Dzurenda, L. Husovská, H. Marinčoková,  M. Ďurech, I. Nemčíková, D. Hutňan, I. Špes, F. Labanc, J. Junger, E. Polakovičová, J. Vyrostková, K. Perečinská, A. Imrichová, J. Maľcovský, M. Antošovský, M. Antošovská, V. Bebčáková, F. Valigura, M. Turek, J. Filčák (sprava)

Image

 

 

Po spoločenských zmenách v r. 1989 došlo k následnému deleniu katedier na Katedru telesnej výchovy a Katedru telesnej výchovy pre 1. stupeň základných škôl.

 

Učitelia a zamestnanci Katedry telesnej výchovy UPJŠ v Prešove (1996): M. Gregor, J. Junger, V. Lafko, J. Rubická, S. Jauschová, M. Belej, J. Maľcovský, J. Skladaný, M. Brtková, M. Ďurech, M. Antošovská, L. Husovská, M. Safko, Š. Leitman, M. Kručay, M. Vojčík, R. Lenková, K. Feč, T. Stejskal, H. Marinčoková (zľava)

Image

 

Vznik samostatnej Slovenskej republiky v r. 1993 ovplyvnil proces organizačných zmien na pôde UPJŠ v Prešove. Dôležité rozhodnutia priniesol r. 1996. Predseda vlády Slovenskej republiky vymenoval dvoch štatutárov prof. Dušana Podhrackého z Košíc doc. Karola Feča z UPJŠ Prešov, ktorí boli poverení prípravou návrhu na rozčlenenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na dve samostatné univerzity so sídlom v Košiciach a v Prešove. De jure i de facto sa tak stalo nariadením zákona č. 361/1996 Z. z. s účinnosťou od 1.1.1997.

 

 Prof. PhDr. K. Feč, PhD., Prešov, 1996

Image

 

Vznikom Prešovskej univerzity došlo k rozdeleniu Pedagogickej fakulty na Fakultu humanitných a prírodných vied zabezpečujúcu prípravu učiteľov na II. a III. stupni a Pedagogickú fakultu, ktorej úlohou je výchova učiteľov pre I. stupeň základných škôl. V pedagogickej činnosti sa Katedra telesnej výchovy a športu FHPV PU v Prešove zameriavala na prípravu vysokoškolských pedagógov v špecializácii telesná výchova v kombinácii s inými vyučovacími predmetmi učiteľského štúdia všeobecnovzdelávacích predmetov na druhom stupni škôl: anglický jazyk a literatúra, biológia, ekológia, fyzika, geografia, matematika, nemecký jazyk a literatúra, občianska výchova, pedagogika a technická výchova. Mimo štúdia v dvojkombinácii bolo vytvorené aj jednopredmetové štúdium telesnej výchovy s možnosťou športovej špecializácie: aerobik, basketbal, džudo, fitness, gymnastické športy, hádzaná, klasické lyžovanie, plávanie, tanec,  tenis, volejbal a zjazdové lyžovanie.

 

Prof. PaedDr. K. Feč, PhD. - rektor PU v Prešove v období 1997-2003, Prešov, 1998

Image

 

Rozhodnutím Akreditačnej komisie MŠ SR získala katedra právo vykonávať doktorandské štúdium (PhD.) vo vednom odbore športová edukológia. V spomenutom odbore získala katedra právo na realizáciu habilitačného a inauguračného konania. Formou rigoróznych skúšok sa úspešní absolventi vysokoškolského štúdia mohli uchádzať o získanie akademického titulu doktor pedagogických vied (PaedDr.).     
Podmienky na vytvorenie samostatnej špecializovanej fakulty vznikli po vytvorení PU v Prešove. Impulz pre realizáciu zámeru predstavovalo rozhodnutie vedenia Prešovskej univerzity na zasadnutí v dňoch 29.-30.1.2001. Rektor PU poveril prof. Jána Jungera vytvorením a vedením komisie na prípravu projektu pre vznik Fakulty športu (FŠ).

Dôležitým krokom pri príprave akreditačného spisu bolo aj pracovné stretnutie s časťou vedenia FTVŠ UK Bratislava, ktoré sa uskutočnilo 15.-16.5.2003 v Batizovciach. Vytvorenie FŠ prebiehalo v súlade s platnou legislatívou a koncepčne vychádzalo z dlhodobého plánu rozvoja Prešovskej univerzity, ktorý bol schválený Akademickým senátom a Vedeckou radou. Proces osamostatnenia sa KTVŠ FHPV v rámci PU v Prešove bol výsledkom dlhoročného úsilia učiteľov katedry dosiahnuť požadovanú kvalifikačnú úroveň a vytvorenie adekvátneho vedecko-výskumného prostredia. Akreditačný spis na zriadenie FŠ PU v Prešove vychádzal z koncepcie zlúčenia Katedry telesnej výchovy a športu FHPV PU a Katedry telesnej výchovy PF PU v Prešove, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. Akreditačnej komisii 15.12.2003 zaslal na akreditáciu spis rektor PU prof. František Mihina. Pracovná skupina sa po preštudovaní akreditačného spisu zišla na stretnutí priamo na pôde PU v Prešove 25.5.2004. Po oboznámení sa s priestorovým a materiálnym vybavením pracoviska a po prezentácii zámerov a zdôvodnení žiadosti predsedom komisie pre vznik FŠ PU v Prešove, vypracovala hodnotiace správy k žiadosti o zriadenie FŠ, ako aj k jednotlivým študijným programom. Proces akreditácie prebehol 23.6.2004 v Bratislave. Oficiálne otvorenie FŠ PU v Prešove sa uskutočnilo 1.10.2004 a výučba v zimnom semestri sa začala 20.9.2004.

 

Prof. PaedDr. J. Junger, PhD.  - prvý dekan Fakulty športu PU v Prešove (Prešov, 2004)

Image


Habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov

Realizácia výučby a právo konať štátne a rigorózne skúšky sa uskutočňujú v odbore Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov v 1. a 2. stupni štúdia (Bc., Mgr.) v študijných programoch učiteľstva telesnej výchovy v jednopredmetovom, ako aj medzipredmetovom študijnom programe v dennej forme štúdia. Medzipredmetové štúdium telesnej výchovy sa uskutočňuje v kombináciách: anglický jazyk a literatúra, biológia, ekológia, fyzika, geografia, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, technická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a matematika.

 

Výcvikový kurz vysokohorskej turistiky študentov FŠ. V popredí pedagógovia (zľava): Mgr. T. Klaček, Mgr. P. Durkáč, PhD.,  PaedDr. T. Malý, PhD.  PaedDr. Š. Leitman, Západné Tatry, 2004

Image

 

V externej forme štúdia fakulta ponúka študijný program učiteľstvo jednopredmetovej telesnej výchovy a študijný program trénerstvo v športovej špecializácii: aerobik, basketbal, gymnastické športy, hádzaná, judo, lyžovanie, plávanie, tenis, volejbal a vodné pólo.

 

 Učitelia Fakulty športu PU v Prešove (2011):  J. Rubická, V. Lafko, M. Vojčík, J. Junger, P. Ružbarský, B. Vadašová, E. Chovanová, R. Feč, R. Kandráč, V. Bebčáková, M. Turek, I. Boržíková, M. Nemec, T. Slančová, T. Klaček, V. Smerecká, J. Mihalčin, P. Durkáč (zľava v sede)

Image

 

Organizačnú štruktúru Fakulty športu tvoria tri katedry a dekanát: Katedra športovej humanistiky a kinantropológie, Katedra športovej edukológie a Katedra edukológie hier, ktorej predchádzalo pôsobenie Katedry všeobecnej telesnej výchovy. Fakulta športu má k dispozícii atletický štadión, športovú halu, tenisovú halu s umelým povrchom, 2 tenisové kurty, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, 2 gymnastické telocvične, posilňovňu, 2 malé telocvične, krytú plaváreň, lodenicu, basketbalové ihrisko s asfaltovým povrchom a ihrisko na plážový volejbal.

 

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska dekanom FŠ PU v Prešove prof. PaedDr. J. Jungerom, PhD.  a prorektorom PU v Prešove prof. PhDr. P. Kónyom, PhD., Prešov, 2010

Image

Vedeckovýskumná činnosť

Tradícia vedeckovýskumnej činnosti fakulty je spätá so začiatkom  pôsobenia Prešovského konzultačného strediska Pedagogickej fakulty v Košiciach už v r. 1951. Okrem úloh súvisiacich so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu sa na pracovisku začala rozvíjať vedeckovýskumná činnosť, ktorej výsledky boli prezentované na vedeckých konferenciách a odborných seminároch. Aktivita prešovského pracoviska nebola izolovaná, ale bola výsledkom úzkej spolupráce s vedeckovýskumnými inštitúciami v bývalej Československej republike a v zahraničí. Jej partnermi boli predovšetkým bratislavská FTVŠ UK, s ktorou mala potvrdenú zmluvu o spolupráci, pražská FTVS UK a sesterské katedry na vysokých školách. Na veľmi dobrej úrovni bola v tom čase rozvinutá spolupráca s budapeštianskou Univerzitou pre telesnú výchovu, Štátnou univerzitou v Užhorode, Kyjeve a s Pedagogickou fakultou v Nyíregyháze a Pécsi. V neskoršom období začala intenzívna spolupráca s Inštitútom športu vo Varšave, Inštitútom telesnej výchovy a športu v Bialej Podlaske, Vyššou školou pedagogickou v Rzeszove, Akadémiou telesnej výchovy v Gorzove. Kolektív učiteľov katedry sa recipročne zúčastňoval na športových podujatiach v Užhorode a Jene. Katedra spolupracovala aj s niektorými dánskymi, fínskymi a talianskymi vedeckými inštitúciami a medzinárodnou asociáciou International Associations of Sport Kinetics. V spolupráci s uvedenou asociáciou katedra zorganizovala niekoľko medzinárodných konferencií a seminárov. Prezentácia výsledkov práce katedry v oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa pravidelne realizovala prostredníctvom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Aj napriek tomu, že v organizácii celoštátnych kôl sa striedali FTVŠ UK v Bratislave a FTVS UK v Prahe, prešovskí študenti odboru telesná výchova sa v konkurencii súperov zo špecializovaných fakúlt nestratili. Dlhodobo súperili o 3. miesto medzi všetkými zúčastnenými fakultami a nie raz, počtom bodovaných miest, obsadili aj vyššie priečky.

So zmenou spoločenského systému po r. 1989, došlo k zániku medzifakultných a celoštátnych kôl ŠVOČ. V r. 1993 na koordinačnej porade k učebným plánom, ktorá sa konala v Nitre, zástupcovia prešovskej katedry predložili návrh všetkým pracoviskám pripravujúcim telovýchovných pedagógov, aby sa obnovila tradícia organizovania celoštátnych kôl ŠVOČ. Návrh bol prijatý pozitívne a prešovská KTV, ako iniciátor, bola poverená organizáciou 1. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Termín konania bol stanovený na 27.4.1995. Zaujímavosťou bolo, že súťaže sa  zúčastnili aj študenti z FTVS UK Praha a PF ZČU Plzeň. Už v novej štruktúre KTVŠ FHPV PU sa podieľa na organizovaní celoštátnych kôl ŠVK. V poradí 5. celoštátne kolo ŠVK vo vednom systéme "Vedy o športe" prešovská katedra organizovala 6.5.1999.

Slávnostné otvorenie V. celoštátneho kola ŠVK rektorom PU v Prešove prof. PhDr. K. Fečom, PhD. Na fotografii zľava: doc. PaedDr. V. Bebčáková, PhD., prof. PaedDr. J. Junger, PhD., prof. PhDr. M. Turek, PhD., Prešov, 1999

Image

 

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa v tomto období začala orientovať  na riešenie grantových projektov (VEGA, KEGA) a inštitucionálnych projektov v oblasti skúmania motoriky a telesného vývinu športovo-talentovaných detí predškolského a mladšieho školského veku, ako aj tvorbu a overovanie pohybových programov pre rôzne vzorky dospelej populácie. Prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti katedry na pôde PU sa realizovala zorganizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie Telesná výchova a šport v treťom tisícročí, ktorá sa konala 26.-27.6.2003 a dvoma medzinárodnými vedeckými seminármi. Vznikom samostatnej Fakulty športu v r. 2004 nastalo zintenzívnenie výkonov jednotlivých katedier v oblasti vedecko-výskumnej oblasti. Prešovská Fakulta športu prehĺbila spoluprácu s poprednými domácimi, českými a poľskými pracoviskami. Prirodzeným vyústením práce bola organizácia ďalších medzinárodných konferencií a seminárov. V nasledujúcom roku bola FŠ organizátorom medzinárodného seminára Marketing v športe, ktorý sa konal 3.10.2005 a spoluorganizátorom dvoch konferencií: International Dialogue: Global, European, National and Multicultural Dimensions of Tourism, ktorý sa uskutočnil v Rzeszowe 2.-3. 6.2005 a Diagnostika koordinačných schopností, ktorá sa konala na pôde fakulty 16.5. 2005. Dobrá spolupráca medzi FŠ a Katedrou telesnej výchovy a športu Rzeszowskej univerzity predstavovala predpoklad zorganizovania medzinárodného vedeckého kongresu - Biologické a spoločenské základy a podmienky realizácie telesnej výchovy a športu, ktorý sa konal v Rzeszowe 19.-20.5.2006. V tom istom roku sa na pôde prešovskej fakulty konali ďalšie konferencie a odborné semináre: Konferencia učiteľov telesnej výchovy, 12. celoslovenská študentská konferencia vo vedách o športe a odborný seminár Doping a šport. V termíne 21.5.2007 sa v Prešove uskutočnila Konferencia trénerov hádzanej, zameraná na problematiku výberu talentovanej mládeže pre šport. V r. 2008 to bola konferencia Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb, ktorá sa konala 25.4.2008. V spomenutom termíne FŠ participovala pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie - Budo 2008 (Martial arts, combat sports, humanism) spolu s rzeszowskou Katedrou telesnej výchovy a športu, ktorá sa konala v termíne 25.-26.4.2008 v poľských Targowiskách. V r. 2008 FŠ vstúpila do spolupráce s Univerzitou v Berne, v rámci prípravy projektu 7. rámcového programu - Cultural differences in childhood obesity and related factors. Prešovská FŠ, ako spoluriešiteľ európskeho projektu, spolupracovala s ďalšími 12 európskymi pracoviskami a úspešne splnila všetky hodnotiace kritériá, ktoré spolu so zahraničnými spoluriešiteľmi boli predložené na schválenie centrálnej komisii v Bruseli. Napriek tomu, že projekt nebol schválený, participácia na projekte priniesla pracovisku množstvo skúseností s prípravou agendy na úrovni európskej spolupráce. V dňoch 24.-25.6.2009 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Diagnostika v športe 2009, ktorej organizátorom bola FŠ v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy Rzeszowskej univerzity, Slovenskou vedeckou spoločnosťou pre telesnú výchovu a šport a Národným športovým centrom. Rokovanie prebiehalo v troch sekciách: Diagnostika v školskej telesnej výchove, Diagnostika vo výkonnostnom a vrcholovom športe, a Diagnostika nešportujúcej populácie.


Slávnostné otvorenie medzinárodnej vedeckej konferencie Diagnostika v športe 2009. Na forografii zľava Rektor PU v Prešove - prof. RNDr. R. Matlovič, PhD., dekan FŠ PU v Prešove - prof. PaedDr. J. Junger, PhD.,  dekan AWF RU v Rzeszowe - prof. Dr. Hab. K. Obodynski (Prešov, 2009)

Image

 

V uvedenom roku FŠ organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu Antropomotorika 2009, ktorá sa konala v rekreačnom stredisku Prešov – Lysá v dňoch 17.-19.09.2009. Prirodzeným vyústením dlhodobej intenzívnej spolupráce s Katedrou telesnej výchovy Rzeszowskej univerzity a Štátnou vysokou odbornou školou v Krosne bola realizácia spoločného projektu v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja medzi Poľskou a Slovenskou republikou na obdobie rokov 2007-2013. Spoločné realizované výskumné aktivity boli prezentované na medzinárodnej vedeckej konferencii Aktivita na celý život – zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou, ktorá sa konala v dňoch 15.-16.10.2010 v poľskom Krosne a Targowiskách. Konferencia prezentovala aktuálne výsledky výskumov v oblasti telesnej kultúry, telesnej a športovej výchovy, špecificky zameranej na problematiku starostlivosti o zdravie životný štýl študentov vysokých škôl.

Link: Organizácia vedeckých konferencií a odborných seminárov FŠ PU v Prešove za posledných 10 rokov

 

Športová činnosť

Z iniciatívy Katedry telesnej výchovy - bývalej Pobočky Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Prešove bola v r. 1953 založená Telovýchovná jednota Slávia VŠ Prešov. Pôvodný názov telovýchovnej jednoty bol pozmenený na výročnej konferencii v r. 1981 na TJ Slávia UPJŠ Prešov. TJ Slávia VŠ Prešov mala zo začiatku iba tri športové oddiely (atletický, basketbalový a futbalový), v ktorých bolo zaregistrovaných 90 členov. O niečo neskôr boli založené ďalšie oddiely a v  r. 1977 mala TJ Slávia UPJŠ v súťažiach už 25 družstiev. Do r. 1984 sa činnosť TJ Slávia UPJŠ stabilizovala v ôsmich oddieloch - atletika, basketbal, horolezectvo, džudo, lyžovanie, športová gymnastika, volejbal a vodné pólo  a v dvoch odboroch: turistika a rekreačná telesná výchova. Členská základňa sa v tomto období pohybovala od 700 do 1200 organizovaných členov vo vtedajšom ČSZTV.

 

Prvoligový zápas basketbalistiek Slávia VŠ Prešov, Prešov, 1972

Image

 

 

 

V r. 1974 v telocvični Slávie VŠ Prešov hostili domáce basketbalistky reprezentačné družstvo Kuby, v ktorom domáce hráčky zvíťazili 74:64. V družstve domácich basketbalistiek nastúpila aj V. Bebčáková, prvoligová hráčka v r. 1970-1985 a neskôr aj trénerka prešovského družstva žien v r. 1988-2000, Prešov, 1974

Image

 

V r. 1974 bola pri PdF UPJŠ založená ZO Zväzarmu, ako jedna z prvých na vysokých školách vo vtedajšom Východoslovenskom kraji. V r. 1990, po spoločenských zmenách, na základoch bývalého Zväzarmu vznikla nová organizácia Slovenský vysokoškolský zväz technických športov (SVŠZTŠ). Súčasťou zväzu sa stal aj Vysokoškolský strelecký klub SVŠZTŠ pri PdF UPJŠ. V r. 2000 registráciou na MV SR premenovaný na Klub technických športov SVŠZTŠ Prešovskej univerzity.

Nezanedbateľnú úlohu zohrávala vysokoškolská TJ Slávia v oblasti spolupráce s Katedrou telesnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove pri organizácii športových majstrovstiev vysokých škôl, najmä ich vrcholných podujatí - akademických majstrovstiev SSR a československých univerziád. Z poverenia Ministerstva školstva sa v r. 1972 stala PdF UPJŠ a TJ Slávia Prešov organizátorom I. zimných akademických majstrovstiev SSR.  V r. 1980 si univerzita pripomínala 30. výročie založenia vysokého pedagogického školstva na východnom Slovensku a pri tejto príležitosti bola katedra poverená organizáciou V. akademických majstrovstiev SSR – zimná časť. Dobré organizačné a riadiace skúsenosti na pracovisku ovplyvnili rozhodnutie poveriť prešovskú Pedagogickú fakultu UPJŠ organizáciou XII. Československej univerziády 1983.

Organizačnú gesciu prevzala katedra v úzkej spolupráci s TJ Slávia Prešov. V nových spoločensko-ekonomických podmienkach po r. 1989 bola prešovská UPJŠ v Prešove v spolupráci so SAUŠ a TJ Slávia PU Prešov, opätovne poverená usporiadaním XV. Akademických majstrovstiev SR 1998 – zimná časť. Odborným a organizačným garantom podujatia sa stala Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Celé podujatie bolo zorganizované na veľmi dobrej spoločenskej a športovej úrovni, čo bolo konštatované aj pri záverečnom hodnotení na pôde Slovenskej asociácie univerzitného športu. Pozitívnym aspektom bola účasť pretekárov z Francúzska, Poľska a Rakúska v bežeckom lyžovaní.

Predsedom organizačného výboru XV. Akademických majstrovstiev SR – zimná časť, bol PaedDr. V. Lafko, PhD.  a vo funkcii podpredsedu  pôsobil PaedDr. J. Hugec.

Prešovská katedra telesnej výchovy a športu a TJ Slávia PU v Prešove boli v r. 1997-2000 organizátormi akademických majstrovstiev Slovenska v cestnom behu, paraglidingu a športovom aerobiku. V r. 2001 sa začal v SAUŠ uplatňovať nový model akademických majstrovstiev SR. Odstúpilo sa od viac odvetvových podujatí v prospech jedno odvetvových a prešovská katedra, okrem spomínaného športového aerobiku, sa stala organizátorom akademických súťaží v hádzanej, v behu na lyžiach a volejbale.

 

Učitelia FŠ PU v Prešove - významné osobnosti slovenského športu (zľava): PaedDr. M. Gregor, PhD. – majster sveta v hádzanej 1967, neskôr tréner ženského hádzanárskeho reprezentačného družstva, doc. PaedDr. K. Perečinská, PhD. – trénerka a medzinárodná rozhodkyňa v športovej gymnastike na MS a OH, PaedDr. V. Lafko, PhD. – strieborný medailista z OH v Mníchove 1972, neskôr úspešný tréner prvoligových hádzanárskych mužstiev, Prešov, 2004

Image

 

Medzi najväčšie športové podujatia na svete sa po OH všeobecne považujú Svetové univerziády. Na LSU v r. 1999 na Malorke sa za PU zúčastnili volejbalisti S. Vartovník a M. Mosoriak a moderná gymnastka M. Švedová.

 

Prof. PaedDr. J. Junger, PhD. pôsobil v r. 1997-2001 vo funkcii prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu, na fotografii preberá ocenenie od prezidenta IAAF P. Nebiola, Poprad – Vysoké Tatry, 1999

Image

 

Na ZSU v r. 2001 v poľskom Zakopanom reprezentovali PU v behu na lyžiach Ľ. Kalinová, T. Pongrác a T. Nepko. V skoku na lyžiach M. Pšenko. Na LSU 2001 v Beijingu patrili medzi najlepších volejbalisti M. Sopko, S. Vartovník a M. Gešperík. Na ZSU v r. 2010 v tureckom Erzűrűme získal zlatú medailu P. Mlynár v behu na lyžiach v disciplíne team šprint, ktorý reprezentoval Slovensko aj na XXI.  zimných olympijských hrách vo Vancouveri. Na spomenutých ZOH mala prešovská Fakulta športu zastúpenie z radov súčasných i bývalých študentov: E. Ráková, Ľ. Kalinová, M. Malák, S. Holienčik, J. Valuška. Ziskom bronzových medailí z X. zimných paralympijských hier z Vancouveru 2010  v zjazdových disciplínach superkombináca a super-G sa môže pochváliť navádzač slabozrakého slovenského reprezentanta M. Makovník.


 Zlatí medailisti P. Mlynár (FŠ) a A. Procházková (UMB) v disciplíne team šprint na SZU 2011 v tureckom Urzűrűme, Urzűrűm, 2011

Image

 

V aktivite na medzinárodnom športovom akademickom poli nezaostávajú ani učitelia katedry. Vedúcim slovenskej výpravy na 4 svetových univerziádach bol vtedajší prezident SAUŠ prof. J. Junger, PhD., súčasný dekan Fakulty športu PU v Prešove. Vo funkcii lekára slovenských akademikov pôsobila Doc. MUDr. M. Brtková, PhD., trénerkou lyžiarov bežcov bola PhDr. L. Husovská.  Rozhodcovskú činnosť na LSU 1999 vykonávala doc. PhDr. K. Perečinská, PhD.

 

Doc. MUDr. M. Brtková, PhD., M. Moravcová a Prof. PaedDr. J. Junger, PhD. na Svetovej univerziáde v Taliansku v r. 1997, Sicília, 1997

Image

 

Ešte pestrejšia a zaujímavejšia je celková spoločenská aktivita všetkých učiteľov FŠ PU v Prešove, ktorí sa okrem plnenia povinností vyplývajúcich z ich pracovnej náplne angažujú v rôznych funkciách v rámci regiónu, Slovenskej republiky i na medzinárodnom poli. Na FŠ pôsobili a pôsobia predsedovia celoslovenských spoločenských organizácií, rektor PU, akademickí funkcionári univerzity a fakulty, členovia vedeckých rád, vedeckých a odborných spoločností, redakčných rád,  akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v telesnej kultúre, predsedovia a členovia organizačných výborov medzinárodných vedeckých konferencií, svetových univerziád a akademických majstrovstiev  sveta. Je medzi nami nositeľ striebornej olympijskej medaily, reprezentační i kluboví tréneri popredných slovenských družstiev, medzinárodní i domáci rozhodcovia a poprední športoví funkcionári. Medzi najúspešnejších absolventov Fakulty športu patria: J. Bača, M. Foľta, A. Frolo, J. Hanušovský, P. Hatalčík, B. Havrančíková, J. Horváth, L. Ilavská, V. Lafko, Ľ. Micheľ, I. Polláková, R. Štochl, M. Žigala. Zo súčasných študentov sa patrí spomenúť bývalých vodných pólistov Košíc, basketbalistky Dobrých Anjelov Košice - majster SR a ich súperky z PU Prešov, ktoré skončili na druhom mieste. O rovnaký kov sa na majstrovstvách SR zaslúžili aj volejbalisti PU. Na Majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v r. 2010 nás reprezentovalo trio dievčat – A. Segedyová, I. Faměrová a P. Tomková.

 

 Víťazné družstvo FŠ PU na Majstrovstvách SR v plážovej hádzanej v r. 2007, Prešov, 2007

Image

 

Družstvo atlétov FŠ v Prešove na Univerziáde SR 2008, Bratislava, 2008

Image


Študenti FŠ na celoslovenskom kole vedomostnej súťaže o olympizme, Banská Bystrica, 2009

Image

 

 

Najúspešnejší absolventi KTVŠ a FŠ PU v Prešove – link:
Link1: http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/hlavne-sekcie/najabsolventi
Link2: http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/hlavne-sekcie/aktivity/ZOH2010

 

Literatúra:

JUNGER, Ján – SLANČOVÁ, Terézia, 2001: 50 rokov Katedry telesnej výchovy a športu v Prešove. Prešov, FHPV PU, 115 s. ISBN 80-8068-070-1

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.6 (49 votes)