Zemková, Erika

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 30.6.1969
 Miesto narodenia: Myjava

 Image

 

 

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

26.11.2013 Profesorka v odbore športová kinantropológia (inauguračná prednáška “Posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností vo funkčnej diagnostike” 21.3.2013 na Fakulte telesnej výchovy a športu a 10.6.2013 na Univerzite Komenského v Bratislave)

Povysokoškolské štúdium. Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (24.4.2008 obhajoba záverečnej práce a záverečné skúšky: výborne)

1.5.2007 Docentka v odbore športová kinantropológia. Univerzita Komenského v Bratislave (15.3.2007 habilitačná prednáška „Telesné zaťaženie a stabilita postoja“ a obhajoba habilitačnej práce “Fyziologické mechanizmy narušenia stability postoja po zaťažení”)

7.12.2004 Vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník. Slovenská akadémia vied

25.2.1999 Philosophiae doctor (Ph.D.) vo vednom odbore športová kinantropológia. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (17.12.1998 obhajoba dizertačnej práce “Štruktúra športového výkonu v karate”)

6.6.1994 Magister (Mgr.) v študijnom odbore telesná výchova a šport: trénerské zameranie. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (30.5.1994 obhajoba diplomovej práce: výborne, 30.5.1994 Teória a didaktika športovej špecializácie: výborne, 6.6.1994 Teória a didaktika športu: výborne)

 

Pracovné skúsenosti:

Funkčné miesto profesorky v odbore športová kinantropológia na Katedre športovej kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave (2/2014 – doteraz)

Vedecko-výskumná pracovníčka na Technologickom inštitúte športu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1/2013 – doteraz)

Zástupkyňa riaditeľa Diagnostického centra profesora Hamara na FTVŠ UK v Bratislave (10/2012 – 6/2015)

Funkčné miesto docentky v odbore športová kinantropológia na Katedre športovej kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave (6/2008 – 1/2014)

Vedecko-výskumná pracovníčka na Oddelení telovýchovného lekárstva Ústavu vied o športe FTVŠ UK v Bratislave (4/1997 – 5/2008)

Odborná asistentka na Katedre gymnastiky, tancov a úpolov FTVŠ UK v Bratislave (9/1996 – 3/1997)

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu (1994 – 2015)

Funkčná diagnostika trénovanosti

Posudzovanie nervovosvalových funkcií starších ľudí a jedincov s určitým ochorením (napr. Parkinson, diabetes)

Diagnostika v prevencii a rehabilitácii zranení

Senzomotorické cvičenia v športovom tréningu a rehabilitácii

Sériová mechanická proprioceptívna stimulácia v rozvoji nervovosvalových funkcií

Vplyv rôznych foriem telesného zaťaženia na stabilitu postoja

Fyziologické mechanizmy narušenia stability postoja po zaťažení

Posudzovanie a rozvoj rovnováhových schopností

Posudzovanie koordinačných schopností

Posudzovanie stability a sily svalov trupu

Posudzovanie a rozvoj silových schopností v stabilných a nestabilných podmienkach

Posudzovanie odrazových schopností

Posudzovanie a rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností

Posudzovanie anaeróbnych schopností (v spolupráci s Klinikou telovýchovného lekárstva FN a LF UK)

Posudzovanie aeróbnych schopností (v spolupráci s Klinikou telovýchovného lekárstva FN a LF UK)

Diagnostika trénovanosti karatistov

Štruktúra športového výkonu v karate

 

Vedecké projekty (1997 – 2015):

Vedúca 4 domácich projektov VEGA MŠVVaŠ SR a SAV, z toho 3 ukončených s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov (č. 1/2508/05, č. 1/0611/08, č. 1/0070/11)

Vedúca 1 domáceho projektu FTVŠ UK

Zástupkyňa vedúcich 6 domácich projektov VEGA MŠVVaŠ SR a SAV

Spoluriešiteľka 9 domácich projektov VEGA MŠVVaŠ SR a SAV

Spoluriešiteľka 1 domáceho projektu FTVŠ UK

Fakultná koordinátorka 4 zahraničných, resp. bilaterálnych projektov (APVV Slovakia – Czech Republic, European Foundation for the Study of Diabetes and Lilly Research Fellowship Programme, APVV Slovakia - Serbia, Aktion Österreich – Slowakei), z toho 1 ukončeného s výsledným hodnotením „vynikajúca úroveň“ (APVV: SK-SRB-0023-09)

Spoluriešiteľka 4 zahraničných projektov (Safety in Sport – European Network for Sports Injury Prevention; funded by the European Union in the framework of the Public Health Programme - Work package 6, Interreg IIIa, NASA & NSBRI, PHARE-CBC)

Riešiteľka 5 projektov na zahraničných inštitúciách

 

Vedecká škola (2005 – 2015):

Ukončenie výchovy 11 doktorandov, z toho jedného zo zahraničia (Nemecka)  

Školenie 2 doktorandov pred dizertačnou skúškou

 

Vedecko-výskumné pobyty:

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award. College of Engineering, University of Michigan,
Ann Arbor, Michigan. U-M host advisor: Kathleen H. Sienko, Ph.D. (2009)

Fulbright Award. NeuroMuscular Research Center, Boston University, Massachusetts. Supervisor: Prof. Carlo
J. De Luca, Ph.D., riaditeľ NMRC (2005-06)

Aktion Österreich – Slowakei Stipendium (ÖAD). Faculty of Sport Science and University Sports, University
of Vienna, Austria. Supervisor: Prof. Norbert Bachl, M.D., riaditeľ ISS (2005)

NATO Expert Visit Award. College of Life Sciences and Medicine, University of Aberdeen, Scotland (UK).
Host institution project director: Marco Cardinale, Ph.D. (2005)

Finnish Government´ Scholarship (CIMO). Research Institute for Olympic Sports, Jyväskylä, Finland. Supervisor: Prof. Jukka Viitasalo, Ph.D., riaditeľ KIHU (2003)

 

Publikačná činnosť (1993 – 2015):

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2), z toho 1 „Invited book chapter“ (v r. 2010)

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2)

Skriptá a učebné texty (3)

Dizertačné a habilitačné práce (2)

Autorské osvedčenia, patenty, objavy (1)

Ďalšie vedecké a odborné práce a ohlasy na publikačnú činnosť (viď www.uniba.sk; www.researchgate.net), vrátane 1 Current opinion (v r. 2014), 1 Invited review (v r. 2011) a 1 Highly accessed article (v r. 2007)

 

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov (2007 – 2015)

Bakalárske a magisterské štúdium: Antropomotorika, Diagnostika trénovanosti, Fyziológia telesných cvičení, Teória a diagnostika koordinačných schopností, Športová špecializácia karate

Doktorandské štúdium: Motorické učenie, Diagnostika a výskum koordinačných schopností, Fyziologické základy koordinačných schopností, Štandardizácia funkčných a motorických testov

Erasmus program pre zahraničných študentov: Kinanthropology, Human performance testing

Externá forma bakalárskeho štúdia – trénerstvo: Antropomotorika, Diagnostika trénovanosti

Trénerská akadémia FTVŠ UK: Antropomotorika, Diagnostika trénovanosti

Vzdelávanie trénerov a pracovníkov v oblasti športu: Antropomotorika, Diagnostika trénovanosti

 

Školiteľská činnosť (1997 – 2015):

Diplomové, balakárske a záverečné trénerské práce (48)

Vedenie študentov, pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov zo zahraničných Univerzít v rámci študijných a vedecko-výskumných pobytov na FTVŠ UK (2 z Fínska v r. 2004, 1 zo Srbska v r. 2008, 1 zo Španielska v r. 2012, 3 z Českej republiky v r. 2014 a 3 z Českej republiky v r. 2015)

 

Výsledky pedagogickej činnosti – ocenenia študenov doktorandského štúdia:

Jeleň M, Vilman T: The effects of various serial stretch loading frequencies on rate of force development. III. konferencia doktorandov Univerzity Komenského v Bratislave „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“ (30.4.2014); 2. miesto vo fakultnom kole ŠVOUČ v sekcii doktorandov (9.4.2014)

Štefániková G, Ollé G: Static and task-oriented balance tests in assessment of young and older subjects. II. konferencia doktorandov Univerzity Komenského v Bratislave „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“ (14.5.2013); 3. miesto vo fakultnom kole ŠVOUČ v sekcii doktorandov (18.4.2013)

Kováčiková Z: Reaction-speed abilities after different forms of agility training. I. konferencia doktorandov Univerzity Komenského v Bratislave „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“ (16.5.2012); 1. miesto v celoštátnom kole ŠVOUČ v sekcii doktorandov (2.5.2012); 2. miesto vo fakultnom kole ŠVOUČ v sekcii doktorandov (20.4.2012)

Vlašič M: The effect of balance training on parameters of postural stability and strength in athletes after anterior cruciate ligament injury. 2. miesto v celoštátnom kole ŠVOUČ v sekcii doktorandov (27.4.2011); 1. miesto vo fakultnom kole ŠVOUČ v sekcii doktorandov (13.4.2011)

Bauer J: The effects of 12 weeks of resistance training under stable and unstable conditions on balance and strength in handball players. Najlepšia práca v oblasti športu na 6th International Posture Symposium “Posture and Gait in Research, Clinic and Sport”. Smolenice: Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of   Sciences & Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava (18.9.2011)

 

Prednášky a prednáškové pobyty:

International Visiting Professorship Award. Visiting Professor in Physical Education and Sport at the Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University; awarded by Coventry University Research Committee (jún 2012 – máj 2015)

Ocenenia za práce prezentované na medzinárodných študentských vedeckých konferenciách (dve v r. 1998) a zahraničných univerzitách „Fulbright Occasional Lecturer Program Award“ (dve v r. 2006)

Viac ako 350 prednášok na vedeckých konferenciách a zahraničných inštitúciách, z toho 1 Keynote lecture (v r. 2012) a >40 pozvaných prednášok (1995-2015), plus Pre-conference workshops

11 prednáškových pobytov na zahraničných univerzitách v rámci programu LLP Erasmus (2004-13)

3 krátkodobé pobyty na partnerských univerzitách na základe bilaterálnych zmlúv (2012-13)

Ďalšie prezentácie a praktické ukážky z oblasti diagnostiky trénovanosti, napr. na odborných seminároch pre športové zväzy (basketbal, džudo, futbal, karate, tenis, zápasenie, atď.), v rámci projektov (Safety in Sports – European Network for Sports Injury Prevention, Aktion Österreich - Slowakei, Preparatory actions and network building for establishing International Training and Education Center for Winter Sports, atď.), postgraduálnej výchovy lekárov Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, subkatedry telovýchovného lekárstva, či rôznych akcií (Týždeň vedy a techniky na Slovensku, Olympijský festival detí a mládeže, Deň drogovej prevencie, medzifakultná súťaž "Agility challenge" a pod.).

 

Iné ocenenia:

Docent roka 2012 na Fakulte telesnej výchovy a športu UK – ocenenie za pedagogickú a vedecko výskumnú činnosť

Docent roka 2011 na Fakulte telesnej výchovy a športu UK – ocenenie za pedagogickú a vedecko výskumnú činnosť

 

Odborné projekty:

Fakultná koordinátorka 1 zahraničného projektu (INTECS). Preparatory action in the field of sport; funded
by the European Commission (Sport Unit in DG Education and Culture) - Category B: Promoting education
and training in sport

Spoluriešiteľka 1 domáceho projektu KEGA MŠVVaŠ SR

Spoluriešiteľka 1 domáceho projektu FTVŠ UK

 

Trénerská činnosť:

Trénerka detí a mládeže a externá učiteľka športovej triedy (1988 – 1997)

Spoluzakladateľka športového klubu (v r. 1990) a športovej triedy (v r. 1992)

 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, profesionálnych organizáciách a iných komisiách:

Členka komisie vedy o človeku Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied vo vednom odbore športová kinantropológia (5/2005 – 5/2008, 4/2008 – 5/2012)

Členka vedeckej rady FTVŠ UK (12/2008 – 1/2011, 2/2011 – 1/2015, 2/2015 – doteraz)

Členka a tajomníčka akademického senátu FTVŠ UK (5/2007 – 4/2009)

Predsedníčka, resp. členka rôznych komisií na FTVŠ UK

Členka vedeckých spoločností a profesionálnych organizácií: IACSS, Sport&EU, ISPGR, ISEK, IASK, ECSS, ČKS, SVSTVaŠ, SSTL, SLS (1997 – 2005)

Členka čestného predsedníctva, členka vedeckých výborov, predsedajúca komisií/sekcií, predsedníčka a členka organizačných výborov vedeckých konferencií (10/1994  – doteraz), fakultná koordinátorka 2 medzinárodných sympózií (v r. 2011 a v r. 2015) a 1 národnej konferencie (v r. 2008)

Koordinátorka zahraničných mobilít študentov a učiteľov na FTVŠ UK (3 – 8/2003)

Členka lektorského zboru pre školenia trénerov rôznych športových organizácií a externá odborná konzultantka

Členka výkonného výboru niektorých športových zväzov a spoločenských organizácií (1990 – 2005)

Spoluorganizátorka športových sústredení a seminárov (1988 – 1997)

Členka redakčných rád vedeckých časopisov a ad hoc posudzovateľka príspevkov v časopisoch indexovaných vo WoS, Scopus, Current Contents atď., recenzentka knižných publikácií, záverečných prác, zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a iných vedeckých zborníkov

Posudzovateľka projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ a SAV (od r. 2005), Agentúry na podporu výskumu a vývoja (od r. 2012), Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (od r. 2012), European Commission under Horizon 2020 (od r. 2014) a iných grantových agentúr

 

Referencie:
http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-slovenskej-vede/osobnosti/veda-a-...
http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/popularizacia-a-komercializ...
http://www.science.sk/clanky-a-rozhovory
http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk (Vedecký kaleidoskop – Elektronické noviny NCP VaT)
http://www.sportcenter.sk (NŠC Šport revue – Elektronické noviny)
https://www.facebook.com/pages/Fulbright-Slovak-Republic

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.5 (15 votes)