Šimonek ml., Jaromír

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia:  1.1.1958
 Miesto narodenia: Trenčín

Image

 

Vzdelanie a odborná kariéra:

Maturita na Gymnáziu Vazovova 6 v Bratislave   1977

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov so špecializáciou telesná výchova - anglický jazyk   1982

PaedDr., rigorózna skúška   1983

PhD., doktor filozofie - názov dizertačnej práce: Efektivita rozvoja koordinačných schopností u mladých 13-14-ročných volejbalistov. FTVŠ UK Bratislava   1996

Habilitačné konanie - docent, odbor športová edukológia. Názov habilitačnej práce: Model rozvoja koordinačných schopností v dlhodobej športovej príprave v športových hrách. FTVŠ UK Bratislava   2002

Inauguračné konanie - professor v odbore kinantropologie. Univerzita Palackého v Olomouci   2008

Zamestnania:

1988-doteraz: Pedagogická fakulta UKF v Nitre - odborný asistent - neskôr docent

Výskumný ústav telesnej kultúry, FTVŠ UK Bratislava - asistent   1982 - 83

Výskumný ústav pedagogický Bratislava - odborný asistent   1983

Výskumný ústav tabakového priemyslu Báb pri Seredi - prekladateľ   1984 - 85

Gymnázium Hlohovec - učiteľ   1985 - 88

Pedagogická fakulta UKF v Nitre - odborný asistent - neskôr docent   1988 - súčasnosť

Pedagogická činnosť:

Výučba v magisterskom programe odborového štúdia telesnej výchovy

Didaktika telesnej výchovy - prednášky, semináre

Teórie a didaktika atletiky - prednášky, metodické výstupy

Teória a didaktika volejbalu – metodické výstupy

Terminológia športu v anglickom jazyku

Pedagogická prax na školách

Školiteľ doktorandov:
Dušan Rais - ukončil štúdium v r. 2007; Ľuboš Paška - po dizertačnej skúške - predpokladaný termín obhajoby: jún 2008; Natália Czaková - po dizertačnej skúške - predpokladaný termín obhajoby: december 2008; PaedDr. Nora Halmová, PhD. - školiteľ špecialista - ukončila doktorandské štúdium v r. 2002; PaedDr. Viczayová Ildikó - školiteľ špecialista - ukončený I. ročník štúdia na FTVŠ UK Bratislava

Vedúci bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác (viac ako 50)

Predseda skúšobnej komisie na ŠZS – odbor telesná výchova

 

Vedecko - publikačná činnosť:

Diagnostikovanie a rozvoj koordinačných schopností detí a mládeže

Záujmy detí a mládeže o PA (pohybovú aktivitu)

Účasť na vedeckovýskumných projektoch:

Spoluriešiteľ: Výskumná úloha č. C-IV-II-1/2 v odbore Telesná kultúra za roky 1991-1993: Pohybová úroveň žiakov. Hlavný riešiteľ: Doc. Šemetka Michal, CSc.(Obhajoba – 1993)

Záverečná správa z grantovej úlohy CGA 12/94 za roky 1994-6 na téma: Monitorovanie úrovne koordinačných schopností u detí vo veku 10 - 17 rokov. (Jún 1997)

Záverečná správa z grantovej úlohy CGA 2/98 na téma: Longitudinálne sledovanie úrovne koordinačných schopností u bežnej populácie vo veku 3-23 rokov v niektorých európskych krajinách. (Január, 2000)

Spoluriešiteľ: Grantová úloha 1/1388/94 Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže (1999)

Spoluriešiteľ: Grantová úloha VEGA č. 1/7240/20 na roky 2000-2002: Monitorovanie zdravotného stavu, telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov univerzít SROV. Hlavný riešiteľ: Doc. Korček Vladimír, CSc. (Úloha obhájená - 2003)

Záverečná správa z grantovej úlohy CGA III/4/2001: Uplatnenie absolventov učiteľského štúdia odboru Tv na slovenských univerzitách v praxi. (Január 2003)

Spoluriešiteľ: Grantová úloha CGA III/4/2000: Zmeny atletickej výkonnosti a telesného rozvoja študentov KTV PF UKF v podmienkach prestavby štúdia. Hlavný riešiteľ: Mgr.Brodáni Jaroslav, PhD. (2000-2003)

Spoluriešiteľ: Zástupca vedúceho projektu. CGA XV/2 na rok 2000: Normy koordinačných schopností pre výber športovo talentovaných jedincov do športových oddielov vo vybraných druhoch športu. Hlavný riešiteľ: Mgr.Halmová Nora (2000)

Spoluriešiteľ fakultnej výskumnej úlohy FTVS UK v Bratislave: English-Slovak and Slovak-English Sport Dictionary. Hlavný riešiteľ: Peter Mačura. (September 2001-august 2003)

Spoluriešiteľ: zástupca vedúceho projektu fakultnej výskumnej úlohy CGA č.1/2002 FZKI SPU v Nitre „Vplyv rozvoja pohybových schopností na osvojovanie pohybových zručností vo volejbale u študentiek SPU v Nitre“. (Riešiteľ: J. Berčík, 2002-2003)

Spoluriešiteľ výskumnej úlohy VEGA č.1/0228/03: „Tvorba nových projektov školskej telesnej výchovy a športu pre Národný program výchovy a vzdelávania v SR“. (Labudová, 2002-2004)

Spoluriešiteľ výskumnej úlohy CGA PF UKF v Nitre „Prínos letných telovýchovných sústredení v praxi, pri organizovaní škôl v prírode. (Michalko, 2002-2003)

Spoluriešiteľ výskumnej úlohy VEGA č.1/1409/04 na TU Zvolen: „Vplyv špecifického pohybového programu na pohybovú výkonnosť, funkčnú zdatnosť, zmenu správania študentov študijného odboru „požiarna ochrana“ a zisťovanie osobnostných predpokladov pre prácu v hasičskom záchrannom zbore“. (Krakovský, Alexander, 2004 - 2006). (Hlavný riešitel: Doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc., PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Spoluriešitelia: Doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Ján Slosiarik, PhD., Ing. Mgr. Ivan Chromek. Ukončenie riešenia grantovej úlohy, "Záverečná správa" 20.1.2007)

Spoluriešiteľ výskumnej úlohy: KEGA MŠ SR 3/3221/05. Názov: Analýza a hľadanie nových možností prieskumu, vyhľadávania a záchrany osôb pri požiaroch – rozšíria obsah vzdelávania študijných programov „Ochrana osôb a majetku pred požiarom“ a „Hasičské a záchranárske služby“. Doba riešenia: 2005 až 2007. Vedúci riešitel: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Zástupca ved. projektu: Doc.PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.

Hlavný riešiteľ - Záverečná správa grantovej úlohy KEGA č. 3/3022/05 „Standardy koordinačných schopností
pre športové školy a triedy – metodická príručka“. Doba riešenia projektu: 2005 – 2007.

Aktuálne riešené projekty:

Zástupca vedúceho projektu VEGA 1/3680/06 Vplyv školských pohybových aktivít pri výchove mládeže ku zdraviu. Doba riešenia projektu: 2006-8. Hlavný riešiteľ: prof. Labudová.

Vedúci riešiteľ projektu CGA III/9/2007: „Analýza príčin necvičenia a absencie žiakov na hodinách telesnej výchovy na ZŠ a SŠ“.

Spoluriešiteľ – projekt ESF -> SOP ĽZ 2005/1-111 - Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu. Doba riešenia: 1/2006 – 12/2007. Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.

VEGA č. 1/4486/07 (riešiteľ v r. 2007-2009) Hlavný riešiteľ: Horváth, Rudolf, spoluriešiteľ: Šimonek, Jaromír. et al.: Koordinačné schopnosti rómskych žiakov mladšieho školského veku.

Akademické stáže:

University of Graz, Austria - Stáž v trvaní 1 týždňa zameraná na Teóriu a didaktiku zjazdového lyžovania   1991

Sheffield Halam University, United Kingdom. Stáž v trvaní 2 týždne zameraná na Distance Education   2000

University of Coimbra, Faculty of Sports, Portugalsko. Erasmus/Socrates programme – stáž v trvaní 1 týždňa spojená s prednášaním TaD Volejbalu   2005

Univerzita v Oradea, Fakulta telesnej výchovy a športu, Rumunsko. Erasmus/Socrates programme – stáž v trvaní 1 týždňa spojená s prednášaním Kinantropometrie   2006

Univerzita v Českých Budějoviciach, KTVS JCU   2011

Univerzitné aktivity:

Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj PF UKF v Nitre   2006 - 2009

Člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre   2005 - súčasnosť

Člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu na UKF v Nitre   2006 - súčasnosť

Člen Edičnej komisie PF UKF v Nitre   2000 - 2006

Predseda komisie pre štátne skúšky interného magisterského štúdia odboru Učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov – Telesná výchova   2002 - súčasnosť

Člen komisie rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych práce pre odbor Učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov – Telesná výchova   2003 - 2004

Člen grantovej komisie pre vedy o človeku CGA UKF v Nitre   2005 - 2006

Člen skúšobnej komisie pre štátnu jazykovú skúšku v Jazykovom centre FF UKF Nitra   2000 - 2003

Mimouniverzitné aktivity:

Člen Akreditačnej komisie pre udeľovanie licencií v špecializovaných činnostiach v oblasti telesnej kultúry pri MŠ SR   1997 - súčasnosť

Člen Odborovej predmetovej komisie pre telesnú výchovu na Slovensku. Štátny pedagogický ústav Bratislava   1995 - súčasnosť

Člen Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie na oblasť výskumu „Vedy o športe“   2006 - súčasnosť

Člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre Tv a šport 1990

Predseda Regionálnej pobočky Slovenskej vedeckej spoločnosti pre Tv a Š   2006 - súčasnosť

Člen Spoločnej odborovej komisie Športová edukológia na FTVŠ UK Bratislava   2003 - súčasnsoť

Člen odbornej skupiny pre vypracovanie Koncepcie vzdelávania v športe (MŠ SR Sekcia štátnej starostlivosti o šport)   2005 - 2006

Člen Board of Editors časopisu Journal of Coimbra Network on Exercise Sciences   2004 - súčasnosť

Člen prijímacej komisie doktorandského štúdia v odbore Športová edukológia (FTVŠ UK Bratislava a PU v Prešove)   2005 - súčasnosť

Člen Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave   2007 - súčasnosť

Člen Vedeckej rady Univerzity Palackého v Olomouci   2010 - súčasnosť

Člen redakčnej rady časopisu Analele Universitatii Din Oradea. Fascicula Educatie Fizica si Sport. Rumunsko   2006 - súčasnosť

Člen redakčnej rady časopisu Studia Kinantropologia. České Budějovice   2007 - súčasnosť

Člen redakčnej rady časopisu Sport Science Review (Rumunsko)   2010 - súčasnosť

 

Najznámejšie vedecké výsledky:

Vo svojej doterajšej vedecko-výskumnej práci sa prof. Šimonek orientoval na problematiku motorických schopností, konkrétne koordinačných predpokladov človeka pre pohybovú činnosť v telesnej výchove a športe. Zameriaval sa na ich diagnostikovanie, ovplyvňovanie a výber vhodných prostriedkov pre jednotlivé vekové obdobia ako aj športové odvetvia.

V grantovej úlohe pod názvom „Monitorovanie úrovne koordinačných schopností u detí vo veku 10 - 17 rokov“ (bol hlavným riešiteľom) v rokoch 1994 - 1996 sledoval dynamiku zmien úrovne koordinačných schopností u školákov na II. stupni základnej školy a na stredných školách. Spracovanie vývojových kriviek poslúžilo učiteľom telesnej výchovy ako podklad pre hodnotenie úrovne pohybovej koordinácie detí a mládeže na školách. Výsledky tohoto sledovania prezentoval vo vedeckých prácach doma i v zahraničí. Taktiež vystúpil s príspevkom na konferenciách v Nitre (1994) a Prešove (1996). Tieto práce boli viackrát citované doma i v zahraničí.

Ďalším prehĺbením vyššie uvedenej výskumnej témy bolo sledovanie zmien úrovne koordinačných schopností v predškolskom, mladšom školskom veku ako aj u vysokoškolákov. Výsledkom týchto sledovaní bola grantová úloha, ktorej uchádzač bol hlavným riešiteľom, pod názvom „Longitudinálne sledovanie úrovne koordinačných schopností u bežnej populácie vo veku 3 - 23 rokov v niektorých európskych krajinách“ (1998-2000). Výsledky priniesli nové, dovtedy nepublikované poznatky z oblasti diagnostiky koordinačných schopností najmä v predškolskom veku, mladšom školskom veku ako aj u vysokoškolskej populácie. Z realizovaných sledovaní vyvstala potreba orientovať výskum v smere určenia citlivých období pre rozvoj koordinačných schopností a stanovenia vhodného obsahu - prostriedkov ich rozvoja. Z tejto oblasti výskumu sú práce zamerané na jednotlivé športové hry (monografia: „Rozvoj koordinačných schopností v športových hrách“, Nitra 1997), najmä však volejbal (odborné príspevky: The development of elementary motor skills in children of the pre-school age, Katowice 1995, How to improve the coordination skills in young volleyball players, Katowice 1997, Sledovanie vplyvu rozvoja koordinačných schopností na úroveň športovo-technických zručností vo volejbale žiačok, Bratislava 1994 a ďalšie) a hokej (Influence of the development of motor abilities of boys specializing in ice-hockey on the game performance, Biala Podlaska 1998). V práci publikovanej na konferencii v Katoviciach v r.1997 uchádzač uvádza výsledky overovania účinnosti špecializovaného koordinačného programu na zmeny v úrovni koordinačných schopností a tiež pohybových zručností vo volejbale u žiačok. Výsledkom týchto experimentov boli práce publikované v našich a zahraničných odborných karentovaných časopisoch (Volleyball Zeitschrift, Nemecko, Volley Magazine, Belgicko, Telesná výchova a šport, Slovensko). Najvýznamnejším poznatkom sledovania bolo, že koordinačné schopnosti sú geneticky vysoko determinované a je potrebné ich rozvíjať dlhodobo, systematicky a cieľavedome, s prednostným nácvikom a zdokonaľovaním racionálnej techniky v obdobiach, ktoré sú „kritické“ pre ich rozvoj, t. j. najmä v predškolskom a mladšom školskom veku. Taktiež dôležité bolo zistenie, že zanedbávanie koordinačného rozvoja v pubertálnom veku vedie k zníženiu kvality motorických schopností u detí a mládeže, čím sa následne zhoršuje úroveň ich pohybových zručností a zvyšuje sa riziko zranenia. V záujme zvyšovania úrovne koordinačných schopností najmä prostredníctvom školskej telesnej výchovy ako aj mimoškolskej pohybovej činnosti je potrebné zameriavať sa cieľavedome na prípravu a realizáciu pohybových programov so zameraním na nepretržitý, dlhodobý rozvoj koordinačných schopností. Z tohoto obdobia považuje uchádzač za najvýznamnejšie zavedenie nových, u nás zatiaľ nepoužívaných diagnostických prostriedkov – motorických testov koordinačných schopností do školskej praxe. Vo svojom monografickom diele „Hodnotenie a rozvoj koordinačných schopností 10 - 17 ročných chlapcov a dievčat“ (1998) ponúka batériou testov stanovené štandardy koordinačných schopností pre školskú telesnú výchovu (minimálny a optimálny štandard) ako aj pre školský šport (výkonnostný štandard). Poznatky o štandardoch koordinačných schopností boli publikované v prácach „Standards of coordination skills in the school physical education (1997), Testovanie a normy koordinačných schopností školákov vo veku 10-17 rokov (1996), Diagnostika a rozvoj koordinačných schopností (1999), ako aj na konferenciách v Dubrovniku (1997, Malackách (1998), Prešove (1999) a Ljubljani (1999).

Pre učiteľov telesnej výchovy na školách ponúkol metodické príručky „Diagnostika a rozvoj koordinačných schopností“ (Bratislava, 1999) a „Rozvoj koordinačných schopností žiakov v škole“ (Bratislava, 1999). Z tohoto výskumného obdobia pochádza aj monografia „Hodnotenie a rozvoj koordinačných schopností 10 - 17 ročných chlapcov a dievčat (UKF Nitra, 1998).

Vo svojej doktorandskej práci „Efektívnosť rozvoja koordinačných schopností u 11 - 13 ročných volejbalistiek„ (1997) sa J. Šimonek zameral na odhalenie možností pozitívneho ovplyvňovania pre volejbal rozhodujúcich koordinačných schopností – kinesteticko-diferenciačnej, priestorovo-orientačnej, reakčnej a rytmickej schopnosti. V polročnom experimente realizovanom na žiačkach špecializovaných volejbalových tried v Nitre preukázal štatistickú významnosť vplyvu rozvoja koordinačných schopností na zmeny v úrovni pohybových zručností a efektivitu jednotlivých hráčok v hre.
V práci autor publikoval aj svoje poznatky z monitorovania koordinačných schopností u bežnej populácie ako aj navrhol prostriedky, ktoré boli overené experimentom, a ktoré odporúča trénerom pre využitie v športovej príprave mládeže vo volejbale.

Vo svojej monografii : „Rozvoj koordinačných schopností v športových hrách“ (Nitra 1997) predkladá tiež modely programov rozvoja koordinačných schopností pre športové hry – volejbal, hádzanú, basketbal, futbal, tenis a ľadový hokej. Tiež možno povedať, že motorické testy odporúčané v tejto monografii prispejú ku skvalitneniu diagnostikovania koordinačných schopností v športových oddieloch, kluboch aj v školských podmienkach. Ako spoluriešiteľ grantovej úlohy 1/1388/94 vystúpil s čiastkovými výsledkami na konferenciiv Malackách.

V poslednom období svojej vedecko-výskumnej práce sa prof. Šimonek zameral na porovnávanie úrovne koordinačných schopností detí a mládeže na Slovensku a v zahraničí. Výsledky GÚ CGA 13/99 ukazujú, že v prevažnej väčšine koordinačných predpokladov človeka neexistujú podstatné rozdiely medzi 6-23 ročnou populáciou regiónov Nitra, Brno a Szeged. Za významný úspech v tejto oblasti považuje autor svoje vystúpenia na konferenciách v Prešove (1999), Katowiciach (2000) a Budapešti (2000), ako aj citácie v zahraničí (Rumunsko, Chorvátsko, Čechy).

 

Najvyššie ocenenia:

Ocenenie rektorom UKF v Nitre - Cena rektora za publikačnú činnosť v r. 2006   2007

Cena rektora za osobitnú iniciatívu pri plnení úloh a za zásluhy o rozvoj PF UKF v Nitre   2008

Ďakovný list dekana FTVŠ UK v Bratislave za dlhoročnú činnosť vo Vedeckej rade FTVŠ UK   2010

 

Zaujímavosti:

Jaromír Šimonek ml. je synom významného telovýchovného pedagóga, trénera, atléta a funkcionára Jaromíra Šimoneka.

 

Zoznam publikačnej činnosti na stiahnutie:

Publikačná činnosť - Jaromír Šimonek (aktuálne k 5.10.2015)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (78 votes)