Zálešák, Miloslav

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 14.11.1921    †5.6.2011
 Miesto narodenia: Kuželov (okres Hodonín)
 

 

 

 

Vzdelanie:

Pedagogická fakulta odbor Telesná výchova – francúzština, absolvent, 1948

Získanie titulu PhDr. (doktor filozofie), 1968

Získanie titulu CSc (kandidát vied), 1969

Obhájenie habilitačnej docentskej práce na FTVŠ UK v Bratislave pre odbor teórie a metodiky telesnej výchovy so špecializáciou teória a metodika lyžovania, 1971

 

Odborná kariéra a funkcie:

Vyššia hospodárska škola v Bratislave, 1948 – 1954 – pedagóg

Vysoká škole pedagogická, 1954 – 1955 – pedagóg

Filozofická fakulta Bratislava, 1959 – 1960

ITVŠ UK, Fakulta telesnej výchovy a športu, 1961 – 1990

FTVŠ UK Bratislava, 1974 – 1980 – prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

FTVŠ UK Bratislava, Katedra teórie a didaktiky turistiky, lyžovania a plaveckých športov, 1980 – 1987 – vedúci katedry

Doc. PhDr. Miloslav Zálešák, CSc. sa počas pôsobenia na FTVŠ UK sa odborne zameriaval na teóriu a didaktiku lyžovania a zaslúžil sa o formovanie tohto predmetu. Na Katedre sa zameriaval predovšetkým na základné lyžovanie so zameraním na biomechaniku lyžovania, riešil výskumné úlohy z oblasti lyžovania, bol školiteľom vedeckých ašpirantov, bol uznávaným odborníkom v Československu i zahraničí. Vychoval viacero významných lyžiarskych odborníkov. Publikoval viacero vedeckovýskumných prác, odborných príspevkov v domácej i zahraničnej literatúre a zborníkoch. Bol autorom celoštátnej učebnice Lyžovanie, ktorá bola ocenená ako najlepšia učebnica roka 1989 a získal Cenu rektora.

Slovenský lyžiarsky zväz (SLZ), 1957 – 1967 – člen predsedníctva 1975

Medzinárodná komisia pre výuku lyžovania, 1975 – člen predsedníctva

Medzinárodný terminologický seminár Interterm, 1975 – vedúci funkcionár

Komisia expertov telesnej výchovy a športu Ministerstva školstva SSR, 1978 – 1980 – člen komisie

Prezídium medzinárodného zväzu pre vyučovanie lyžovania a iných odborných lyžiarskych komisií na domácej pôde i v zahraničí

Výbor zväzu lyžovania (VSL) ÚV ČSZTV, 1968 – 1981 – člen predsedníctva

Metodická komisia lyžiarskeho zväzu – predseda

Slovenský lyžiarsky zväz v Bratislave – člen predsedníctva

Vedecko-metodická rada ČSZTV – člen

Redakčná rada časopisov Tréner a cvičiteľ a Štart – člen

Poznámka: 7 rokov pôsobil ako vedúci Katedry lyžovania na FTVŠ UK, bol predsedom metodickej komisie lyžiarskeho zväzu, bol vo vedúcich funkciách lyžiarskej organizácie Interski. Publikačnú činnosť k problematike lyžovania viď nižšie v texte.

 

Významné podujatia:

5. Kongres Interski v Zakopanom v Poľsku, 1959 – pán Miloslav Zálešák bol medzi piatimi delegátmi z Československa, ktorí sa prezentovali referátmi a premietaním filmu Lyžiarska abeceda.

7. Kongres Interski sa uskutočnil v Bad Gasteine v Rakúsku, 1963 – Podujatia sa zúčastnilo celkovo 580 účastníkov z 22 štátov sveta, pán Miloslav Zálešák bol medzi tromi delegátmi z Československa, v pléne predniesol aj jednu prednášku a stal sa členom profesionálnej komisie.

9. Kongres Interski sa konal v Garmisch – Partenkirchen v NSR, 1971 – podujatia sa zúčastnilo cca 1200 zástupcov z celého sveta, pán Miloslav Zálešák bol medzi tromi delegátmi z Československa, ktorí predniesli dve prednášky a pán Miloslav Zálešák bol na podujatí zvolený za prvého podpredsedu školskej komisie. Na základe návrhu Československého lyžiarskeho zväzu sa Československo uchádzalo o usporiadanie 10. ročníka kongresu Interski a v tajnom hlasovaní i pri kandidatúre lyžiarskej veľmoci Francúzska to bolo schválené. Toto rozhodnutie významnej lyžiarskej organizácie znamenalo veľké ocenenie československému lyžiarstvu a československej telovýchove aj na úseku vyučovania a masového rozvoja telesnej výchovy.

10. jubilejný Svetový kongres Interski vo Vysokých Tatrách (Štrbské pleso) – v čele organizačného výboru bol predseda SUV ČSTV profesor Vladimir Černušák, Miloslav Zálešák bol viceprezident podujatia.

 

Publikačná činnosť:

Zálešák, M. - Nemesszeghy, E. - Zajac, A. Teórie vyučovania školskej telesnej výchovy  II. - Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 1971 – skriptá a učebné texty

Černušák, V. - Havlíček, I. - Zálešák, M. Vzťah všeobecnej a lyžiarskej rovnováhy k technike zmeny smeru zjazdu na lyžiach u poslucháčov a poslucháčiek FTVŠ UK, 1972 – vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Zálešák, M. - Havlíček, I. Uplatnenie cvičení špecifickej rovnováhy v nácviku zmien smeru  zjazdu na lyžiach, 1976 – vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Zálešák, M. - Hellebrandt,V, Predpoklady športovej výkonnosti mládeže z hľadiska motorického – správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

Zálešák, M.  Ovládnuté lyže, Bratislava 1966

Zálešák,M., Hellebrandt, V. Lyžovanie – zjazdové disciplíny, Bratislava 1978

Zálešák, M. (spoluator), Malá encyklopédia športu, 1980

Zálešák, M. - Hellebrandt, V. - Žídek, J. Teória a didaktika lyžovania, 1989

 

Najvyššie ocenenia:

Nositeľ vyznamenania za vynikajúcu prácu

Verejné uznanie I. stupňa za Zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy

Medaila dr. M. Tyrša

Medaila Československého partizána a Rádu SNP

Pamätná strieborná medaila Univerzity Komenského

Medaila za účasť v boji proti fašizmu za oslobodenie vlasti, MO SR 2010

 

Zaujímavosti:

Pán Miloslav Zálešák bol členom ilegálnej organizácie Obrana národa a členom podzemnej armády Vela, kde mal za úlohu organizovať a osobne uskutočňovať ilegálny prechod cez hranice osôb prenasledovaných Gestapom alebo odchádzajúcich do zahraničného odboja. Bol účastníkom SNP, kde pôsobil ako partizán 2. Stalinovej brigády v oddieli Jermak.

Pri športových aktivitách sa v mladosti venoval hlavne atletike, kde si veľmi úspešne počínal v skoku o žrdi.

 

Miloslav Zálešák

 

Sprava: B. Rusina, M. Zálešák, J. Perútka

 

Miloslav Zálešák na lyžiarskom výcviku

 

Zdroj: Publikácia k 50. výročiu FTVŠ UK (strany 95-96), Ľ. Kalečík (Odporučil Fr. Seman)

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (90 votes)