Laczo, Eugen

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia:  26.2.1947
 Miesto narodenia: Moldava nad Bodvou

Image

Odborná kariéra a funkcie:

FTVŠ UK Bratislava - Mgr. (odbor Telesná výchova a šport)

Zisk titulu PhDr., 1978

Zisk titulu CSc., 1988

Zisk titulu docent (doc.), 1.2. 2007 (odbor Športová edukológia, obhájená práca: "Štrukturálny rozvoj špeciálnych schopností v prekážkových šprintoch")

Zisk titulu profesor (prof.), 21.3.2013

Aktívny športovec - Atletika - športová disciplína: 400 m prekážky

Tréner a kodničný tréner reprezentantov ČSSR a SR v atletických šprintoch a prekážkových behoch

Osobný tréner na MS juniorov v r. 1996. Jeho zverenec M. Lopuchovský obsadil 5.miesto

Ďalší jeho zverenec v r. 1995 P. Nedelický sa umiestnil na ME juniorov na 6.mieste

Zodpovedný metodicko-odborný pracovník za prípravu slovenských olympijských športovcov v rokoch 1999 - 2004

Tréner reprezentantiek v atletike - účasť na OH Sydney 2000

Metodicko-odborný pracovník olympijkého tímu SOV - účasť na ZOH Salt Lake City 2002

Odborný konzultant pre Národne športové centrum v Bratislave

Vysokoškolský pedagóg na FTVŠ UK v Bratislave - súčasnosť

 

Publikačná a vedecko-výskumná činnosť:

Autor, resp. spoluautor niekoľkých vysokoškolských učebníc, učebných textov, odborných článkov.

Štruktúra a možnosti predikcie športového výkonu v behu na 100 m prekážok žien z hľadiska pohybových  schopností .Rigorózna práca. Bratislava, 1977.

Zvyšovanie športového výkonu v závislosti od rozvoja pohybových schopností a trénigového zaťaženia v prekážkovom šprinte. Kandidátska dizertačná práca, 1987.

Edukológia výkonnostného a vrcholového športu. Bratislava, 2000.

Prekážkové šprinty. Bratislava, 2006.

Zoznam publikačnej činnosti - odkaz (klikni) (Zdroj: FTVŠ UK)

Projekty:

1. „Štruktúra  tréningového  zaťaženia  so  zameraním  na  rozvoj  špeciálnych  schopností  pri formovaní    adaptačného  efektu  u vrcholových  a talentovaných  pretekárov  vo  vybraných športových odvetviach“ (VEGA č. 3690/06, 2006 – 2009).

2. „Závislosť  adaptačných  mechanizmov  v oblasti  špeciálnych  schopností  od  štruktúry tréningového  zaťaženia  u vrcholových  a talentovaných  športovcov“ (VEGA,  č.  1/0847/10  , 2010-2011).

3. „Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových vedách" (NIL –   II-001 -d, 2009 - 2011), odborný garant medzinárodného projektu.

Spoluriešiteľ alebo zástupca vedúceho projektu:

1. „Vedecké základy športovej prípravy mládeže„ (úloha štátneho plánu výskumu VIII-5-12/5, 1976  -  1980), s poznatkom:  štrukturálna  výstavba  športového  výkonu  v behu  na  100m prekážok žien, určenie limitujúcich faktorov športového výkonu".

2. „Stanovenie metodiky výberu pre zaraďovanie šprintérov do útvaru talentovanej mládeže z motorického hľadiska" (rezortná úloha VIII-01/02-01/20, 1981 – 1984), poznatok: časovými radmi sa poukázalo na intraindividuálnu odlišnosť oneskoreného kumulatívneho adaptačného efektu.

3. „Športová príprava talentovanej mládeže" (rezortný výskum, VIII-01/02, 1982 – 1986).

4. „Rozvoj pohybových schopností v atletických behoch na krátke vzdialenosti supramaximálnou metódou" (rezortná úloha: Telesná kultúra, zdravie a rozvoj človeka, 1990- 1993),  poznatok:  objasnenie  účinnosti  podnetov  supramaximálnou  rýchlosťou  na  zmeny kinematických parametrov.

5. „Vplyv  tréningového  zaťaženia  na  kinematické  parametre    behu  vrcholových  šprintérov a  prekážkarov s prihliadnutím na ich somatický rozvoj" (VEGA č. 1/4139/97, 1997 – 1998),poznatok: objasnenie vplyvu tréningového zaťaženia na zmeny kinematických parametrov v hladkom a prekážkovom šprinte.

6. „Zmeny  biomechanickej    štruktúry  pohybovej  činnosti  v priebehu  dlhodobej  prípravy vrcholových športovcov ,s prihliadnutím na somatické charakteristiky" (VEGA č. 1/0239/09, 2003  –  2005),  poznatok:  miera  utilizácie  zmeny  šprintérskych  schopností  do  efektívnosti prekážkarskejrýchlosti.

7. „Determinácia  športového    talentu  z hľadiska  somatických  a motorických  dispozícií v populácii predpubertálneho a pubertálneho veku" (VEGA č. 1/2534/05, 2005 – 2007).

8. „Optimalizácia  pohybovej  štruktúry  z hľadiska  distribúcie  energie,  práce  a výkonu  vo vybraných športových disciplínach  (VEGA č.1/3682/06, 2006- 2008), zástupca vedúceho".

 

Najvyššie ocenenia:

Plaketa SOŠV, 2018

Bronzové kruhy SOV, 2007

 

Eugen Laczo so slovenskými atlétkami. V hornom rade v strede Miriam Bobková.

   

 

 

Eugen Laczo (tréner) a slovenská atlétka Monika Weigertová

 

 

Eugen Laczo a Monika Weigertová na podujatí Atlét roka 2022

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (67 votes)