Havlíček, Ivo

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 13.6.1931   † 20.1.2005
 Miesto narodenia: Boskovštejn
 

 

 

 

Odborná kariéra a funkcie :

Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne - odbor telesná výchova  - absolvent 1953

Vojenské gymnázium J.Žišku v Bratislave - učiteľ  1953 - 62

ITVŠ UK ( neskôr FTVŠ UK ) - odborný asistent , profesor  1962 - 2001

Katedra atletiky na FTVŠ UK - profesor  do r.1966

Výskumný ústav telesnej kultúry FTVŠ UK 1967 - 1990

Katedra pedagogiky , didaktiky telesnej výchovy a športu - profesor  1990 - 2001

Pedagogická fakulta , Ústav telesnej kultúry Masarykova univerzita Brno - externý pracovník (94) , neskôr riadny profesor na Katedre kinantropológie (2002)  1994 - 2005

Zisk titulu PhDr . 1969

Zisk titulu docent  1978

Zisk titulu profesor

Výskumný ústav telesnej kultúry FTVŠ UK - riaditeľ

Člen Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác

Predseda Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium na FTVŠ

Garant vedného odboru športová kinantropológia

Člen komisie pre obhajoby DrSc. vo vedách o športe

Člen grantovej agentúry Vega

Člen akreditačnej komisie vlády SR pre špeciálne činnosti v oblasti teles.výchovy a športu

Člen Vedeckých rád rôznych fakúlt s pedagogickým telovýchovným a športovým zameraním v SR a ČR

Predseda Vedeckej rady SÚV ČSZTV

Člen Výboru pre telesnú výchovu a šport vlády SSR a ČSSR

 

Publikačno - vedecká činnosť:

17 monografií

26 vysokoškolských učebných textov (resp.kapitol)

204 vedeckých statí ( ako autor resp.spoluautor )

42 praktických výstupov z vedecko - výskumnej činnosti do praxe orientovaných na systém výberu a športovú prípravu detí a mládeže

Predniesol 129 príspevkov na vedeckých konferenciách

Vyškolil 8 vedeckých adeptov a desiatky vedeckých pracovníkov v teles.výchove a športe , kt.mu vďačia za zvýšenie kvalifikácie

Niektoré odborné príspevky:

Normy a nomogray ľahkoatletickej výkonnosti. In.Acta fac.educ.phys.UC XIII.Bratislava 1974

Pedagogické aspekty výberu a ďalšieho sledovania mládeže zameranej na vrcholový šport .In:Lékař a tělesná výchova ZRÚV ČSZTV.Praha 1977

Využitie matematicko - štatistických postupov pri konštrukcii výberových kritérií.In:Zborník referátov z vedeckého seminára ,, Výber talentov v športe ".Banská Bystrica 1972

Niektoré metodické prístupy riešenia výberových kritérií športových predpokladov 1973

Problematika výberu a zameranosti trénigového procesu detí a mládeže .In:Telesná kultúra v živote dieťaťa.Zborník ÚV ČSZTV.Bratislava 1981

Športová príprava mládeže v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR - habilitačná práca  1976

 

Najvyššie ocenenia:

Strieborné kruhy SOV 2002

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (43 votes)