Hostýn, Vladimír

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image Dátum narodenia: 8.8.1953
 Miesto narodenia: Bratislava
 

Image

 Vzdelanie:

ZDŠ, 1968  
SVŠ s maturitou, 1971
LF UK smer všeobecný, 1977,  promócia a titul MUDr., 1977

Atestácie:
Vnútorné lekárstvo, I.st., 1981    
Vnútorné lekrástvo, II.st., 1989
Telovýchovné lekárstvo, 1984
Všeobecné lekárstvo, 1995

Absolvent Školy verejného zdravotníctva 1998 – 2001, titul MPH.

 

Zamestnanie:
1977 1984 Fakultná nemocnica Bratislava

Pracoval som na atestácii z vnútorného lekárstva I. stupňa ako sekundárny lekár a potom od roku 1981 ako samostatne pracujúci lekár na Klinike telovýchovného  lekárstva v Centre zdravotníckeho zabezpečenia vrcholového športu , vtedy som vykonal atestačnú skúšku z telovýchovného lekárstva. Zameral som sa na zvládnutie problematiky funkčnej diagnostiky, pracoval som v tímoch riešiacich problematiku rehabilitácie pacientov po infarkte myokardu a s vysokým tlakom , neskôr som sledoval vplyv vytrvalostnej záťaže na ľudský organizmus, pri expedícii horolezcov na Pamir som sledoval pôsobenie vysokej nadmorskej výšky (1982)."

1984 1991 Ústav tbc a respiračných chorôb Podunajské Biskupice

Pracoval som ako samostatne pracujúci lekár na Oddelení funkčnej diagnostiky v ambulantnej i lôžkovej časti. Riešil som problematiku vplyvu vysokej nadmorskej výšky na  ľudský organizmus a spolupracoval som na viacerých vysokohorských expedíciach do Himaláji Zaviedol som do praxe viacero vyšetrovacích metód (bronchoprovakačný záťažový test, vyšetrenie DLCO rebreathingovou metódou, vyšetrenie DLCO počas záťaže) a vzhľadom na charakter práce som sa zoznámil  s aplikovaným využitím počítačov v medicíne.
V rokoch 1987-1989 z dôvodu prípravy na atestáciu z vnútorného lekárstva II.st. som pracoval na I.internej klinike ILF. Atestáciu som vykonal  v roku 1989 (atestačná práca Záťažou vyvolaná astma) a po návrate do Podunajských .Biskupíc som 13 mesiacov pracoval ako lekár Oddelenia intenzívnej starostlivosi  v ÚTaRCH Pod.Biskupice. V rokoch 1989-1992 som pôsobil ako učiteľ externista predmet vnútorné lekárstvo na Strednej zdravotnej škole Vietnamská."

1991 1992 NsP Ružinov

Krátke obdobie pôsobenia ako zástupca primára Interného oddelenia NsP Ružinov.

1992 1996 Národný ústav tbc a respiračných chorôb Podunajské Biskupice

Návrat k predošlému zamestnávateľovi do funkcie sekundárny lekár v LDCH Lehnice, kde som pracoval od 1992 do 1995, kedy som sa stal primárom Interného doliečovacieho oddelenia, za úlohu som dostal budovať oddelenie zamerané na diabetickú nohu a iné
problémy s prekrvením, so zameraním na konzervatívnu liečbu.

1996 2001 OLÚ Lehnice

V roku 1996 došlo k osamostatneniu Odborného liečebného ústavu Lehnice od NÚTaRCH Podunajské Biskupice, v rokoch 1996-1997 som pôsobil ako primár Interného doliečovacieho oddelenia a námestník riaditeľa pre liečebnopreventívnu starostlivosť. Ako primár oddelenia s mladými spolupracovníkmi sme vybudovali dobrý teoretický a materiálny základ pre rozvoj oddelenia zameraného na komplexnú starostlivosť o nohu. V rokoch 1998 až 2001 som absolvoval trojročné prerušované štúdium na Škole verejného zdravotníctva pri SPAM Bratislava a získal titul MPH (záverečná práca Starostlivosť o diabetickú nohu).

2001 2009

Pracoval som ako odborný asistent na Klinike telovýchovného lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave. V pracovnej činnosti som sa zameriaval na funkčnú diagnostiku srdcovocievneho a dýchacieho systému, aplikáciu ozónoterapie a hypoxickej liečby. V tomto období som tiež vykonával poradenskú činnosť v problematike diabetická noha, starostlivosť o nohy, medicinálna pedikúra, aplikácia dynamických ortéz Formthotics. V januári 2002 som absolvoval školenie v problematike Komputerovej kineziológie v Českej republike. Pravidelne som prednášal a publikoval v uvedenej oblasti. (prednášky z podológie v oboroch verejné zdravotníctvo LFUK a v obore regenerácia FTVŠ UK  III.roč.,  od 2005 pre FTVŠ UK IV. roč. regenerácia povine voliteľný predmet Podológia . Spolupracoval som na rozvoji podológie s Českou podologickou spoločnosťou, získal som označenie diplomovaný podológ školitel ČSP."

2009 2013

V tomto období som prijal ponuku vedenia Národného športového centra  MŠ SR budovať oddelenie funkčnej diagnostiky, ktoré som v tomto období viedol. Napriek potrebe takéhoto zariadenia bolo toto zrušené v 2013 v rámci reštrukturalizácie organizácie. Na dohodu som pokračoval vo funkcii odborného asistenta ako externý pracovník o roku 2014."

2013 – súčasnosť

Konateľ, odborný garant a lekár v PZZ Vlaho spol. s r.o. v Bratislave. Zariadenie sa zameriava na funkčnú diagnostiku srdcovocievneho systému, preventívne prehliadky športovcov, ozónoterapiu systémovú a lokálnu, podologickú starostlivosť.

 

Vedecké zameranie:

Liečebno preventívna prax : 45 rokov lekárskej praxe internista, 38 rokov telovýchovný lekár,  26 rokov podologickej praxe (aplikácia ortéz Formthotics, Noene), medicinálna pedikúra, protetika nechtov (špony, náhrada nechtovej platničky), ošetrovanie rán, aplikácia ozónu, poradenstvo o nohách, tenziomyografia.

Edukačné aktivity: poradenstvo v oblasti diabetickej nohy, vzdelávanie pedikérov študentov, lekárov formou kurzov, prednášok a článkov, člen redakčnej rady profesného časopisu, vysokoškolský učiteľ.

 

Organizačná práca:  

APKaR - viceprezident, sekcia pedikúry a starostlivosti o nohy, organizácia školení, odbornej pedikérskej súťaže na Beauty Trenčín

 

Publikačná činnosť:

Učebnica Telovýchovné lekárstvo I.vydanie. ISBN 978-80-223-2276-8, kapitola Spiroergometria, Funkčné vyšetrenie pľúc, Podológia.

Vplyv aplikácie ozónu na aeróbny metabolizmus hodnotený spiroergometriou, dizertačná práca 2009 LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Školiteľ: Doc.MUDr. Igor Béder,CSc. Odborný školiteľ: Doc.MUDr.Tibor Marček,CSc. mim.prof.

 

Kurzy, prednášky, články:

Akreditovaný kurz v klasickej pedikúre a medicinálnej pedikúre, 1997

MPH  odborník vo verejnom zdravotníctve, ročníková práca Plantografické vyšetrenie u detí od 6 do 15 rokov, 2000,  
záverečná práca Starostlivosť o diabetickú nohu, 2001

Kurz v medicinálnej pedikúre, organizácia (+ prednášanie). 5 kurzov v medicinálnej pedikúre a podologickej starostlivosti, 1998-2001

Biomechanika vzniku svalových dysbalancií SZU, 2003, Bratislava        absolvoval
Kurz Wild Pedique plus   aplikácia gélov v ošetrovaní nôh                       absolvoval
Kurz computerovej kineziológie(myoskeletálne ošetrenie), 2001            absolvoval
Kurz aplikácie Rebox princípu (fyzikálna liečba), 1997                            absolvoval                
Analýza stopových prvkov vo vlasoch ČR I., 2005, Olomouc               
Analýza stopových prvkov vo vlasoch ČR II., 2005, Olomouc
Analýza stopových prvkov vo vlasoch SR II., 2007, Levice

 

Účasť na významných lekárskych podujatiach s aktívnou účasťou MUDr. Hostýna:

Národný kurz telových. lekárstva, 2000, D.Streda
Plantografická štúdia u detí školského veku
Národný kongres tel. lekárstva, 1998, Tále
Noha športovca
Rehabilitačné dni, 1999, Žilina
Systém Formthotics v praxi
Seminár Českej kinesiologivkej spoločnosti Olomouc, 2003
Plantografické vyšetrenie u detí
Seminár RS scan systém, Praha, 2004                                                          
(ne)Strarostlivosť o nohy
Seminár Lamisil 1x, Bratislava, 2007
Starostlivosť o nohy v súčasnosti
Seminár pre rodičov a deti s Downovým syndrómom, 2007, Bratislava
Ortopedické problémy u ľudí s Downovým syndrómom
Biomechanika vzniku svalových dysbalancií SZU, 2003, Bratislava
Aktívna noha ako báza pre posturálne aktivity
Workshop Beauty 2006 Nechtová platnička, Trenčín, 2006
Možnosti ošetrenia mykózy  v pedikérskej praxi – ozónoterapia
II.sympózium ČPS Brno, 2002
Starostlivosť o nohu diabetika
III.sympózium ČPS Brno, 2003
Hrubý necht,
6.roč.RelaxZdravieKrása, 2005, Košice
Komplexná starostlivosť o nohy
Akadémia Biofera Diochi, 2006
Starostlivosť o nohy, Biorezonancia z pohľadu lekára
Špecifiká športovej traumatológie vo futbale Senec, 2006
III.Višegrádsky kongre tel.lekárstva, 2006
Intermitentná hypoxická terapia, Využitie ozónu v športovej praxi
Seminár Športová noha, 13.3.2003, Bratislava
Seminár Spoločnosti pedikérov, 2002, Bratislava
Poruchy nohy, Používanie spôn na zarastené nechty
Seminár Spoločnosti pedikérov, 2002, Bratislava
Workshop Beauty 2006 Nechtová platnička, Trenčín, 2006
Workshop Beauty 2007 Trenčín, 2007
Ošetrovanie rán v pedikérskej praxi
Seminár verejného zdravotníctva, máj 2008, Ružomberok
Starostlivosť o nohy  u diabetikov – možnosti verejného zdravotníctva (v tlači)

II.zjazd ČPS 2003
Medsport sympózium Brno, 2000
Aplikácia vložiek Formthotics, 2000, Hradec Králové
Teória a prax ortop.protet.doplňovaní termoplastických vložiek, 2001, Hradec Králové
Diabetologická neuropatia seminár, 2001, Bratislava
5.zimné diabetologické dni  konferencia Podbanské, 2001
XXXV diabetologické dni Luhačovice, 1999
XXXVI diabetologické dni Luhačovice, 2000 (dia noha)
Diabetologické dni Slov.diabetol.spoločnosti, 1999 Trenčín
Kubátov podologický deň, Praha, 2002
Seminár Formthotics systém GPS Ofa s.r.o., 2006 Praha


Publikované state v oblasti podológie podiatrie:

Deformácie nechtov 1, Salón 5,N4,2004 str 38
Deformácie nechtov 2, Salón 5,N5,2004 str 37
Forum medical Hartman, Skúsenosti v liečbe dekubitov v LDCH Lehnice
Ošetrovanie vrastených nechtov ortoprotetickými pomôckami, Salón 2003
Bežné problémy s nohami Actuelle feb. 2006
Denná starostlivosť o nohy, Salón 2, 2003
Protetická korekcia prstov, Salón
Aby chôdza bola radosťou, BeautyForum  1, 2001
Aby chôdza bola radosťou rozhovor a článok Šport Zdravie Špeciál Leto 3, 2007,14-15
Možnosti aplikácie ozónu v liečbe akné Les nouvelles esthetiques 1,2, 2007, 8-10
Nohy si zaslúžia aby sme ich maznali   Šport Zdravie Špeciál 2, 2007,8-9
Medicinálna pedikúra, Salón,4,1,2003,32
Analýza makro a mikroelementov vo vlasoch, Les nouvelles esthetiques 1,3,2007, 38-41
Krok za krokom k zdravým nohám 1, Les nouvelles esthetiques 2,2, 2008, 53-54
Krok za krokom k zdravým nohám 2, Les nouvelles esthetiques 2,3, 2008,
Informácia o pedikérskej súťaži v Prahe  2007    Les nouvelles esthetiques 1,3,2007,
Informácia o pedikérskej súťaži v Trenčíne 2008
Súťaž pedikérok Praha, sept. 2008
Odborný seminár Interbeauty Bratislava, sept.2008 organizácia a aktívna účasť
Angio kongres okt.2008  Tatranská Lomnica, aktívna účasť, abstrakt
Kongres telových.lek. nov 2008, aktívna účasť abstrakt
SLS Bratislava 1.12.2008, aktívna účasť
Článok o plochých nohách – Diabetik

 

Zaujímavosti:

V minulosti sa venoval aktívne basketbalu (Ekonóm Bratislava, SVŠT Bratislava, Pezinok, Štart Bratislava. Neskôr pôsobil ako športový lekár basketbalu pri prvoligovom družstve Slovan Bratislava CHZJD a pre dorastenecké družstvá Slovan a Inter. Dvanásť rokov pôsobil ako tréner basketbalu II.tr. prakticky vo všetkých kategóriách (Slovan Bratislava, Inter Bratislava, Lokomotíva Bratislava, Dunajská Streda).

 

 

Klinika telovýchovného lekrástva, 1982. Vl. Hostýn a práca s prístrojom Jaeger

 

 

Oddelenie funkčnej diagnostiky v NÚTaRCH - Podunajské Biskupice. Vl. Hostýn pri odbere arteriálnej krvi na vyšetrenie krvných plynov

 

 

Testovanie členov horolzeckej expedície Sagarmatha. Vl. Hostýn, vpravo.

 

 

Vyšetrovanie cykloturistov, 1983. Vl. Hostýn, vľavo.

 

 

Vyšetrovanie Paľa Pochylého (slovenský horolezec) na oddelení funkčnej diagnostiky v NÚTaRCH, Podunajské Biskupice 1982

 

 

Vyšetrovanie telemetriou na tréningu v Liptovskom Hrádku. Vyšetrovanou bola Zorka Kepeňová. Vl. Hostýn, vpravo, 1983

 

 

NŠC Bratislava, vyšetrovanie kajakárov. Vl. Hostýn v strede.

 

 

Janka Števková, mnohonásobná majsterka SR v horskej cyklistike na diagnostike u Vl. Hostýna

 

Vl. Hostýn pri výrobe špeciálnych ortopedických vložiek (ortéz) pre športovcov

 

Vl. Hostýn (vpravo) s docentom Marčekom po vydaní učebnice

 

Vl. Hostýn (vľavo) s doktorom Baycroftom (Nový Zéland), otcom ortéz Formthotics

 

 

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (12 votes)