Addukcia

Definícia

výraz z latinčiny, ktorý znamená pritiahnutie, pohyb k stredovej rovine tela.

Addukcia hornej končatiny je pripaženie, addukcia dolnej končatiny je prinoženie, addukcia palca je pritiahnutie palca k trojčlánkovým prstom, addukcia prstu je pohyb prstu k osi ruky, alebo nohy.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení