Acidobazická rovnováha

Definícia

pojem z latinčiny, ktorý vyjadruje rovnováhu, resp. pomer medzi elementami kyslej a zásaditej povahy v krvi  a v telesných tekutinách. K základným faktorom acidobazickej rovnováhy patrí pH, čiastkový tlak kysličníka uhličitého (pCO2) a čiastkový tlak kyslíka (pO2). Z odvodených parametrov je najvýznamnejšia odchylka nárazníkových báz (BB - base excess). Sledovanie zmien acidobazickej rovnováhy umožňuje posúdiť stupeň úsilia s akým bol výkon dosiahnutý, poskytuje informáciu aj o schopnosi jedinca pracovať v podmienkach acidózy.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

fyziológia telesných cvičení