Absolútny silový prejav

Definícia

najvyššia hodnota spravidla statickosilovej schopnosti pri použití motorického testu, ktorá nie je vo vzťahu k hodnotám iných telesných znakov, napr. hmotnosti. Je východiskovou hodnotou pre výpočet hodnoty relatívneho silového prejavu. Vyjadruje sa v jednotke newton (N). 

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

biomechanika telesných cvičení, testovanie telesných schopností