Abdukcia

Definícia


pojem pochádzajúci z latinčiny vyjadrujúci odtiahnutie, pohyb končatiny od stredovej osi tela. Abdukcia horných končatín sa označuje ako upaženie, abdukcia dolných končatín sa označuje ako unoženie, abdukcia palca je jeho pohyb od osi ruky, alebo nohy.

 

Výskyt:  fyziológia telesných cvičení, biomechanika telesných cvičení

Zdroj: spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988