Kniha návštev

Verzia pre tlač

Vítajte na stránkach Národnej encyklopédie športu Slovenska.S radosťou uvítame Vaše postrehy, návrhy, názory, komentáre, korekcie v sekcii "Kniha návštev". Ďakujeme za návštevu a podnety.Národná encyklopédia športu Slovenska®.

Joao Alixandre Neto

Prosim Vas,
Je treba pridat v zozname sportovych novinarov meno a zivotopis od LADISLAVA KRNACA a v zozname trenerov meno od JOZEFA MARKA.
Joao Alixandre Neto, Recife , Brazilia

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.

Internetovú Národnú encyklopédiu športu pokladám za jeden z významných prejavov duchovnej kultúry v oblasti telesnej kultúry. Nielen pribúdajúce mladé generácie potrebujú mať k dispozícii seriózne a ustavične doplňované zdroje poznania slovenskej spoločnosti, aby sa eliminoval pretrvávajúci i narastajúci problém historického bezvedomia. Aj medzinárodné úspechy športovcov zaľudňujú skutočnými osobnosťami panteón našich národných dejín a prirodzene včleňujú Slovensko ako rovnocenného partnera do rodiny vyspelých krajín Európy a celého sveta.

S úctou

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.
tajomník Spolku slovenských spisovateľov
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník

Prof.Konštanc Miroslav Adam

Vážený a milý pán docent,
potešili ma Vaše správy o sebe i zaujímavý link, ktorý som si pozrel. Úprimne Vám blahoželám k záslužnej činnosti.Je to treba, lebo Slováci veľmi málo píšeme a dokumentujeme a tým pádom nemáme históriu.
Prajem Vám i Vašim drahým radostnú Veľkú noc.
Christos voskrese!
S úctou Váš páter Konštanc Miroslav Adam, dominikán
Prof.Konštanc Miroslav Adam, dekan Fakulty kánonického práva, Rím

Dr.Jaroslav Žingor

Dobrý deň z Lučenca,
sledujem činovníkov okolo encyklopédie športu , fandím im, pre potreby pedagógov telesnej výchovy je to výborná pomôcka propagovať, oboznamovať žiakov, študentov a verejnosť o legendách športu a šíriť olympijskú výchovu.
Dr.Jaroslav Žingor, Olympijský klub Lučenec

RNDr. František Kele,PhD.

Vedieť oprieť sa o svoju históriu patrí medzi staré múdrosti. Platí to vo všetkých aktivitách ľudstva - od národnej histórie cez kultúru po vedu a ostatné disciplíny, šport nevynímajúc.
Vedieť, kto boli naši predchodcovia, kde a aké výsledky dosiahli nás robí nielen vzdelanejšími, ale aj sebavedomejšími a lepšie pripravenými na štart a odhodlanými získať čo najlepšie výsledky. To platí bez ohľadu na to o akú športovú disciplínu ide.
Je jedinečné s akou erudíciou a energiou sa doc.PhDr. Anton Gajdoš,DrSc.vnoril do neľahkej, zodpovednej a nanajvýš aktuálnej práce. Je to v podstate náš dlh mládeži a budúcim generáciám. Patrí mu za to náš obdiv a vďaka.
Ja osobne mu želám veľa tvorivých síl, aby mohol v započatom diele dlho pokračovať.

RNDr.František Kele, PhD.
slovenský horolezec a cestovateľ

 

Danka Šamudovská

Je veľmi záslužné, že sa možno dozvedieť viac o histórii slovenského športu a osobnostiach, ktoré športovú históriu tvorili, myslím tým predovšetkým športovcov, trénerov, pedagógov, funkcionárov. Veľmi zaujímavá je aj kapitola športoví novinári. Držím palce kolektívu, aby ste naďalej získavali informácie o ľuďoch, ktorí šport robia, učia, píšu o ňom (TV i rozhlas). Snáď len jedna pripomienka: akosi mi chýbajú ženy, ktoré sú v športe známe nielen ako samotné aktérky výkonov, ale sa aj profesionálne tomuto fenoménu venujú ako trénerky, funkcionárky a aj novinárky.
Držím palce a určite budem Vašu stránku často navštevovať!

Danka Šamudovská
web editor
Rozhlas a televízia Slovenska

Vladimír Hančík

Vážený pán Doc.Gajdoš,

Za volejbalový klub Slávia UK Bratislava Vám chcem ako hlavnému autorovi zagratulovať k zostaveniu encyklopédie športu uverejnenú na webovej stránke.
Ako bývalý pedagóg na FTVŠ UK a terajší vedúci predstaviteľ špičkového klubu veľmi oceňujem Vašu prácu pri zbieraní množstva materiálov z histórie jednotlivých športov, ktorá pre zostavenie bola potrebná. Encyklopédia športu je výborne spracovaná. Pomáha poznať nielen históriu, výsledky v individuálnych, kolektívnych športoch, ale aj zoznámiť sa s významnými osobnosti športu.
Jej spracovanie bolo veľmi potrebné tak pre vzdelávanie, ako aj pre všeobecný prehľad o slovenskom športe. Jej význam je pre slovenský šport neoceniteľný.
Vďaka za Vašu prácu a za jej internetové vydanie.

Verím, že sa bude novými materiálmi doplňovať a že vyjde aj v knižnom spracovaní.

Dr.Vladimír Hančík

bývalý pedagóg FTVŠ a prezident VK Slávia UK

Eva Glesková

Poznámka k významu Národnej encyklopédie športu Slovenska (NEŠS).

Šport je súčasťou nášho života, ale vieme o ňom dosť? Nemal by sa cieľavedome skúmať zo všetkých možných hľadísk, aby sme aktuálne výsledky výskumu mohli využívať na zlepšovanie kvality života každého občana, celej spoločnosti. Využívame všetky poznatky o športe aj v živote?
Napríklad si myslím, že disciplína, sebadisciplína, tento jedinečný atribút športu, vo všeobecnosti ale aj v konkrétnych činnostiach nás ľudí, prežíva dlhodobo krízu, je marginalizovaná. Akoby prevládal názor, že brzdí kreativitu a obmedzuje slobodu jedinca. Jej podceňovanie má ale niekedy až škodlivé následky.
História športu je taktiež dôležitá pre jeho poznanie, a preto som môj príspevok do NEŠS poňala aj ako svoju povinnosť.
Chcela som pripomenúť ľudí, s ktorými som sa denne a roky stretávala na štadiónoch, tréningoch a súťažiach. Poskytnúť akýsi obraz športového, atletického, mikrosveta ľuďom, ktorých to zaujíma. Dúfam, že v kontexte s niektorými príspevkami NEŠS sa mi to podarilo.

Športu zdar.

E. Glesková v. r.

Mária Mračnová

Olympijská spoločnosť od svojho založenia v roku 1990 si prostredníctvom členov olympijských klubov dala za úlohu zhromažďovať materiály o bývalých olympionikoch zo Slovenska.
Audio a videonahrávky sú svedectvom o mnohých z nich, ktorí už dnes nežijú a sú to vzácne spomienky na našich reprezentantov. Na oveľa vyššej úrovni a systematicky začal túto krásnu prácu riešiť Doc. Anton Gajdoš, ktorému môžeme vďačiť za to, že naši vzácni športovci, ktorí boli účastníkmi vrcholných podujatí, nebudú zabudnutí, môžeme sa o nich všetci dočítať, vypočuť si ich, a niektorých z nich aj pozrieť. Je to záslužná práca a v dnešnej počítačovej dobe aj vynikajúca pomôcka pre našu mládež, pedagógov a nadšencov športu.
Ďakujeme všetci olympionici za našu propagáciu, myslím si, že si ju zaslúžime.

Mária Mračnová - olympionička -skok do výšky a predsedkyňa Slovenského atletického zväzu  

Rudolf Horváth

Som rád a potešený z toho, že ambiciózny cieľ autorov Národnej encyklopédie športu na internetových stránkach sa postupne napĺňa. Nielenže faktograficky dokumentuje a propaguje históriu športu, jej súčasnosť, ale aj ich úspešných protagonistov a významné osobnosti športu, ktorí práve tu na Slovensku vyrástli. Táto forma encyklopédie má svoj veľký význam, lebo doteraz sa v žiadnej publikácii či encyklopédii v printovej forme nepodarilo prezentovať tak veľký počet osobností zo slovenského športu. Digitálna podoba encyklopédie a jej prezentácia na internetovej sieti umožňuje ju využívať širokej verejnosti. Pevne verím, že bude aj veľkým prínosom vo vzdelávacom procese na základných, stredných a vysokých školách predovšetkým na fakultách športu a pedagogických fakultách. Nech sa stane veľkou výzvou a motiváciou pre budúce generácie športovcov na Slovensku.

Prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. - Pedagogická fakulta PU v Prešove. Bývalý reprezentant Československa v hádzanej a člen družstva Majstrov sveta 1967 v hádzanej

PaeDr.Lafko Vincent,PhD.

Po veľmi úspešnej a elegantnej publikácií “Osobnosti slovenského športu“ sa na internetových stránkach objavila veľmi vydarená práca „Národná encyklopédia športu Slovenska“, ktorých autorom je pedagóg Anton Gajdoš. Vážime si jeho prácu pri zbieraní faktov o slovenských športovcoch a ich propagáciu medzi mládežou a fanúšikmi športu. Srdečne blahoželáme.

PaeDr.Lafko Vincent,PhD. - Olympijský klub Prešov

Štefan Švec

Národná encyklopédia športu (NEŠ) je stále sa utvárajúce a dopĺňajúce náučné dielo, ktoré prezentuje súhrn faktov, informácií a iných poznatkov o slovenskom športe: najmä o jeho dejinách v priereze ostatného storočia, o jeho osobnostiach a organizáciách, o jeho riadení na celonárodnej a regionálnej úrovni a o iných relevantných oblastiach.
V terajšej podobe NEŠ zahŕňa medailóniky 155 športovcov (napr. Adamec, Popluhár, Nepela, Golonka, Divín), 19 paralympionikov (napr. Riapoš, Krako, Farkašová a i.), 25 trénerov (napr. Vengloš, Benčík, Vičan a i.), 33 vysokých funkcionárov (Černušák, Kuchen, Sráňai a i.), 10 novinárov a reportérov (Mašlonka, Zelenay, Polák a i.)
NEŠ podáva faktografické poznatky napr. o odvetviach športu, o univerzitnom športe, paralympijskom športe, o výsledkoch súťažných športov na Olympijských hrách, o vybraných športových udalostiach a i.
Elektronická prezentácia textov NEŠ umožňuje dokonca aj 36-minútové video so sprievodným slovom herca Gogala, fotogalérie, hlasy a iné zaujímavé a cenné poznatky audiovizuálnym spôsobom.
Slovenská športová encyklopédia umožňuje nám retrospektívu i perspektívu. Poúča i vychováva k vlasteneckej hrdosti na náš šport, na naše športové celebrity, na športových vodcov a vedúcich, športových interprétov a žurnalistov, na školských učiteľov a trénerov športových talentov i na športových vedcov. NEŠ je skvelou učebnicou vlastenectva, ktorá je stále v procese dotvárania. Z tohto pohľadu odporúčam vypracovanie solídneho audiovizuálneho textu o školskom športe. Možno by bolo vhodné pojať do tejto vyvíjajúcej sa encyklopédie aj doplnené texty o významnejších učiteľov školskej telesnej edukácie, kde sa pestovali športové talenty, texty o telesnej kultúre a o športovej kultúre. Aj tie články určite rozšíria stálych čitateľov NEŠ.
Manažérom, vedúcim autorského kolektívu a redaktorom tejto úctyhodnej encyklopédie je dlhodobý optimista doc. PhDr. Anton Gajdoš , DrSc.

Štefan Švec, emeritný profesor pedagogiky
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Juraj Ščerbík

nazdar Tono !
Naozaj skvelá stránka, ktorú náš šport potreboval nielen pri históriu a štatistiku. Je podnetná najmä pre mladú generáciu a bolo by ju potrebné propagovať aj cez zväzy, aby viac ľudí o nej vedelo. Dopoludnia som bol na turnaji stredných škôl, kde boli aj Tvoji žiaci, no o takejto encyklopédii ešte nevedeli.
Blahoželám a verím, že sa stretneme v Bardejove, kde by sme o športe mohli hovoriť pred širokou verejnosťou.

Juraj Ščerbík

Kancelária predsedníčky vlády SR

Vážený pán Gajdoš,
Ďakujem Vám v mene predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej za informáciu o Vašej novej práci - Národnej histórii športu.
S pozdravom

Helena Mudríková
Kancelária predsedníčky vlády SR
Úrad vlády SR

MUDr.Marián Kafka

Zdravím Ťa!
Áno, stránky som,,kukal" hovoril som o nich aj s Tónom Švajlenom. Teším
sa,že sa Ti také niečo podarilo, gratulujem!
Po dôkladnejšom pozeraní, zisťujem, že niektorým športovcom bude
potrebné doplniť, niektoré nové údaje!
Veľa tvorivého elánu s novým rokom Ti prajem

MUDr.Marián Kafka - Olympijský klub Košice

Štefan Kopčík

som velmi poteseny, ze som na Vasej webovej stranke objavil internetovu encyklopediu sportu.
Dakujem vsetkym, ktori ju tvorili i tym, ktori im to umoznili a za ich pracu aj ocenili. Otvorena internetova narodna encyklopedia sportu je vytvorena sice dost neskoro, ale predsa. Tazko je do nej davat materialy z dob, ked take moznosti na uschovavanie materialov este neboli a mnohe dokumenty sa znicili. Je vsak aj teraz moznost zo starych materialov historiu sportu dat k dispozicii sirokej verejnosti. Historiu, ktora je uschovana vo vzacnych dokumentoch, no len malokto o nich vie a ma ku nim pristup.
Dakujem este raz panovi doktorovi Antonovi Gajdosovi, ktory riadil zostavovanie tejto encyklopedie. Ocenujem, ze dokazal ziskat vela cennych historickych materialov. Za tvorbu encyklopedie dakujem i jeho kolektivu spolupracovnikov.
Toto zacate dielo nam vsetkym umoznuje, vytvorenu Internetovu narodnu encyklopediu sportu, doplnat dokumentami a fotografiami, pracovat na jej vylepseni, pripadne i upozornit na chybne udaje, ktore sa vzdy pri takej rozsiahlej praci stavaju.

Stefan Kopcik, predseda Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, úspešný lyžiar,paralympionik

Štefan Kopčík

Je to vyborne, taka internetova publikacia bola velmi potrebna a ked bude aj v anglictine, no nieco fantasticke.
Posielam Ti aj dalsie veci na doplnenie historie prvych paralympionikov, startujucich za CSFR.

Stefan Kopcik, predseda Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, úspešný lyžiar,paralympionik

Andrej Bucko

Dobry den,
skvela praca Tono, vsetko dobre v novom roku, pozdravujem, drz sa

Andrej BUCKO - Executive Producer SBS Radio- Slovak Program Federation Square MELBOURNE

Ján Dančík

Paráda, len neviem prečo ako jediný tam máte vyretušované svalstvo či....?

Ján Dančík, Gymnázium Bilíkova, Bratislava

Veronika Vadovičová

Národná encyklopédia športu je pre mňa zdrojom poznania histórie športu, športovcov a ich trénerov. Je to pre mňa jeden zo zdrojov energie súťažiť. Je viditeľným, verejne dostupným a kompletným dôkazom akých športovcov mala a má naša malá/veľká krajina. Veľmi si Vás vážim pán Gajdoš a chcem sa Vám poďakovať za Vašu vytrvalosť pri zostavovaní tohto cenného materiálu, ktorý je krásnym prejavom úcty pre všetkých športovcov.

Veronika Vadovičová, slovenská reprezentantka v športovej streľbe zdravotne postihnutých športovcov.