Kniha návštev

Verzia pre tlač

Vítajte na stránkach Národnej encyklopédie športu Slovenska.S radosťou uvítame Vaše postrehy, návrhy, názory, komentáre, korekcie v sekcii "Kniha návštev". Ďakujeme za návštevu a podnety.Národná encyklopédia športu Slovenska®.

Mgr.Eugen Furda

Ďakujeme p.Doc.Antonovi Gajdošovi za vytvorenie súborného diela,ktoré nám telocvikárom výdatne pomáha v pedagogickom procese na teoretických hodinách v rámci TEV,ako zdroj historických faktov a udalostí.PK - TEV GPH Michalovce.

Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

Vážený pán docent, milý Tono,
dovoľ, aby som úprimne vyjadril svoj údiv a uznanie nad Tvojim dielom - Národná encyklopédia športu Slovenska, ktorú pokladám za veľký prínos v oblasti histórie slovenského športu. Jej jedinečnosť vidím ako benefit nie iba pre moju generáciu, ale predovšetkým pre generácie, ktoré prídu v budúcnosti po nás.

Ďakujem.

S úctou

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
prorektor pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Joao Alixandre Neto

Prosim Vas,
Je treba pridat v zozname sportovych novinarov meno a zivotopis od LADISLAVA KRNACA a v zozname trenerov meno od JOZEFA MARKA.
Joao Alixandre Neto, Recife , Brazilia

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.

Internetovú Národnú encyklopédiu športu pokladám za jeden z významných prejavov duchovnej kultúry v oblasti telesnej kultúry. Nielen pribúdajúce mladé generácie potrebujú mať k dispozícii seriózne a ustavične doplňované zdroje poznania slovenskej spoločnosti, aby sa eliminoval pretrvávajúci i narastajúci problém historického bezvedomia. Aj medzinárodné úspechy športovcov zaľudňujú skutočnými osobnosťami panteón našich národných dejín a prirodzene včleňujú Slovensko ako rovnocenného partnera do rodiny vyspelých krajín Európy a celého sveta.

S úctou

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.
tajomník Spolku slovenských spisovateľov
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník

Prof.Konštanc Miroslav Adam

Vážený a milý pán docent,
potešili ma Vaše správy o sebe i zaujímavý link, ktorý som si pozrel. Úprimne Vám blahoželám k záslužnej činnosti.Je to treba, lebo Slováci veľmi málo píšeme a dokumentujeme a tým pádom nemáme históriu.
Prajem Vám i Vašim drahým radostnú Veľkú noc.
Christos voskrese!
S úctou Váš páter Konštanc Miroslav Adam, dominikán
Prof.Konštanc Miroslav Adam, dekan Fakulty kánonického práva, Rím

Dr.Jaroslav Žingor

Dobrý deň z Lučenca,
sledujem činovníkov okolo encyklopédie športu , fandím im, pre potreby pedagógov telesnej výchovy je to výborná pomôcka propagovať, oboznamovať žiakov, študentov a verejnosť o legendách športu a šíriť olympijskú výchovu.
Dr.Jaroslav Žingor, Olympijský klub Lučenec

RNDr. František Kele,PhD.

Vedieť oprieť sa o svoju históriu patrí medzi staré múdrosti. Platí to vo všetkých aktivitách ľudstva - od národnej histórie cez kultúru po vedu a ostatné disciplíny, šport nevynímajúc.
Vedieť, kto boli naši predchodcovia, kde a aké výsledky dosiahli nás robí nielen vzdelanejšími, ale aj sebavedomejšími a lepšie pripravenými na štart a odhodlanými získať čo najlepšie výsledky. To platí bez ohľadu na to o akú športovú disciplínu ide.
Je jedinečné s akou erudíciou a energiou sa doc.PhDr. Anton Gajdoš,DrSc.vnoril do neľahkej, zodpovednej a nanajvýš aktuálnej práce. Je to v podstate náš dlh mládeži a budúcim generáciám. Patrí mu za to náš obdiv a vďaka.
Ja osobne mu želám veľa tvorivých síl, aby mohol v započatom diele dlho pokračovať.

RNDr.František Kele, PhD.
slovenský horolezec a cestovateľ

 

Danka Šamudovská

Je veľmi záslužné, že sa možno dozvedieť viac o histórii slovenského športu a osobnostiach, ktoré športovú históriu tvorili, myslím tým predovšetkým športovcov, trénerov, pedagógov, funkcionárov. Veľmi zaujímavá je aj kapitola športoví novinári. Držím palce kolektívu, aby ste naďalej získavali informácie o ľuďoch, ktorí šport robia, učia, píšu o ňom (TV i rozhlas). Snáď len jedna pripomienka: akosi mi chýbajú ženy, ktoré sú v športe známe nielen ako samotné aktérky výkonov, ale sa aj profesionálne tomuto fenoménu venujú ako trénerky, funkcionárky a aj novinárky.
Držím palce a určite budem Vašu stránku často navštevovať!

Danka Šamudovská
web editor
Rozhlas a televízia Slovenska

Vladimír Hančík

Vážený pán Doc.Gajdoš,

Za volejbalový klub Slávia UK Bratislava Vám chcem ako hlavnému autorovi zagratulovať k zostaveniu encyklopédie športu uverejnenú na webovej stránke.
Ako bývalý pedagóg na FTVŠ UK a terajší vedúci predstaviteľ špičkového klubu veľmi oceňujem Vašu prácu pri zbieraní množstva materiálov z histórie jednotlivých športov, ktorá pre zostavenie bola potrebná. Encyklopédia športu je výborne spracovaná. Pomáha poznať nielen históriu, výsledky v individuálnych, kolektívnych športoch, ale aj zoznámiť sa s významnými osobnosti športu.
Jej spracovanie bolo veľmi potrebné tak pre vzdelávanie, ako aj pre všeobecný prehľad o slovenskom športe. Jej význam je pre slovenský šport neoceniteľný.
Vďaka za Vašu prácu a za jej internetové vydanie.

Verím, že sa bude novými materiálmi doplňovať a že vyjde aj v knižnom spracovaní.

Dr.Vladimír Hančík

bývalý pedagóg FTVŠ a prezident VK Slávia UK

Eva Glesková

Poznámka k významu Národnej encyklopédie športu Slovenska (NEŠS).

Šport je súčasťou nášho života, ale vieme o ňom dosť? Nemal by sa cieľavedome skúmať zo všetkých možných hľadísk, aby sme aktuálne výsledky výskumu mohli využívať na zlepšovanie kvality života každého občana, celej spoločnosti. Využívame všetky poznatky o športe aj v živote?
Napríklad si myslím, že disciplína, sebadisciplína, tento jedinečný atribút športu, vo všeobecnosti ale aj v konkrétnych činnostiach nás ľudí, prežíva dlhodobo krízu, je marginalizovaná. Akoby prevládal názor, že brzdí kreativitu a obmedzuje slobodu jedinca. Jej podceňovanie má ale niekedy až škodlivé následky.
História športu je taktiež dôležitá pre jeho poznanie, a preto som môj príspevok do NEŠS poňala aj ako svoju povinnosť.
Chcela som pripomenúť ľudí, s ktorými som sa denne a roky stretávala na štadiónoch, tréningoch a súťažiach. Poskytnúť akýsi obraz športového, atletického, mikrosveta ľuďom, ktorých to zaujíma. Dúfam, že v kontexte s niektorými príspevkami NEŠS sa mi to podarilo.

Športu zdar.

E. Glesková v. r.

Mária Mračnová

Olympijská spoločnosť od svojho založenia v roku 1990 si prostredníctvom členov olympijských klubov dala za úlohu zhromažďovať materiály o bývalých olympionikoch zo Slovenska.
Audio a videonahrávky sú svedectvom o mnohých z nich, ktorí už dnes nežijú a sú to vzácne spomienky na našich reprezentantov. Na oveľa vyššej úrovni a systematicky začal túto krásnu prácu riešiť Doc. Anton Gajdoš, ktorému môžeme vďačiť za to, že naši vzácni športovci, ktorí boli účastníkmi vrcholných podujatí, nebudú zabudnutí, môžeme sa o nich všetci dočítať, vypočuť si ich, a niektorých z nich aj pozrieť. Je to záslužná práca a v dnešnej počítačovej dobe aj vynikajúca pomôcka pre našu mládež, pedagógov a nadšencov športu.
Ďakujeme všetci olympionici za našu propagáciu, myslím si, že si ju zaslúžime.

Mária Mračnová - olympionička -skok do výšky a predsedkyňa Slovenského atletického zväzu  

Rudolf Horváth

Som rád a potešený z toho, že ambiciózny cieľ autorov Národnej encyklopédie športu na internetových stránkach sa postupne napĺňa. Nielenže faktograficky dokumentuje a propaguje históriu športu, jej súčasnosť, ale aj ich úspešných protagonistov a významné osobnosti športu, ktorí práve tu na Slovensku vyrástli. Táto forma encyklopédie má svoj veľký význam, lebo doteraz sa v žiadnej publikácii či encyklopédii v printovej forme nepodarilo prezentovať tak veľký počet osobností zo slovenského športu. Digitálna podoba encyklopédie a jej prezentácia na internetovej sieti umožňuje ju využívať širokej verejnosti. Pevne verím, že bude aj veľkým prínosom vo vzdelávacom procese na základných, stredných a vysokých školách predovšetkým na fakultách športu a pedagogických fakultách. Nech sa stane veľkou výzvou a motiváciou pre budúce generácie športovcov na Slovensku.

Prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. - Pedagogická fakulta PU v Prešove. Bývalý reprezentant Československa v hádzanej a člen družstva Majstrov sveta 1967 v hádzanej

PaeDr.Lafko Vincent,PhD.

Po veľmi úspešnej a elegantnej publikácií “Osobnosti slovenského športu“ sa na internetových stránkach objavila veľmi vydarená práca „Národná encyklopédia športu Slovenska“, ktorých autorom je pedagóg Anton Gajdoš. Vážime si jeho prácu pri zbieraní faktov o slovenských športovcoch a ich propagáciu medzi mládežou a fanúšikmi športu. Srdečne blahoželáme.

PaeDr.Lafko Vincent,PhD. - Olympijský klub Prešov

Štefan Švec

Národná encyklopédia športu (NEŠ) je stále sa utvárajúce a dopĺňajúce náučné dielo, ktoré prezentuje súhrn faktov, informácií a iných poznatkov o slovenskom športe: najmä o jeho dejinách v priereze ostatného storočia, o jeho osobnostiach a organizáciách, o jeho riadení na celonárodnej a regionálnej úrovni a o iných relevantných oblastiach.
V terajšej podobe NEŠ zahŕňa medailóniky 155 športovcov (napr. Adamec, Popluhár, Nepela, Golonka, Divín), 19 paralympionikov (napr. Riapoš, Krako, Farkašová a i.), 25 trénerov (napr. Vengloš, Benčík, Vičan a i.), 33 vysokých funkcionárov (Černušák, Kuchen, Sráňai a i.), 10 novinárov a reportérov (Mašlonka, Zelenay, Polák a i.)
NEŠ podáva faktografické poznatky napr. o odvetviach športu, o univerzitnom športe, paralympijskom športe, o výsledkoch súťažných športov na Olympijských hrách, o vybraných športových udalostiach a i.
Elektronická prezentácia textov NEŠ umožňuje dokonca aj 36-minútové video so sprievodným slovom herca Gogala, fotogalérie, hlasy a iné zaujímavé a cenné poznatky audiovizuálnym spôsobom.
Slovenská športová encyklopédia umožňuje nám retrospektívu i perspektívu. Poúča i vychováva k vlasteneckej hrdosti na náš šport, na naše športové celebrity, na športových vodcov a vedúcich, športových interprétov a žurnalistov, na školských učiteľov a trénerov športových talentov i na športových vedcov. NEŠ je skvelou učebnicou vlastenectva, ktorá je stále v procese dotvárania. Z tohto pohľadu odporúčam vypracovanie solídneho audiovizuálneho textu o školskom športe. Možno by bolo vhodné pojať do tejto vyvíjajúcej sa encyklopédie aj doplnené texty o významnejších učiteľov školskej telesnej edukácie, kde sa pestovali športové talenty, texty o telesnej kultúre a o športovej kultúre. Aj tie články určite rozšíria stálych čitateľov NEŠ.
Manažérom, vedúcim autorského kolektívu a redaktorom tejto úctyhodnej encyklopédie je dlhodobý optimista doc. PhDr. Anton Gajdoš , DrSc.

Štefan Švec, emeritný profesor pedagogiky
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Juraj Ščerbík

nazdar Tono !
Naozaj skvelá stránka, ktorú náš šport potreboval nielen pri históriu a štatistiku. Je podnetná najmä pre mladú generáciu a bolo by ju potrebné propagovať aj cez zväzy, aby viac ľudí o nej vedelo. Dopoludnia som bol na turnaji stredných škôl, kde boli aj Tvoji žiaci, no o takejto encyklopédii ešte nevedeli.
Blahoželám a verím, že sa stretneme v Bardejove, kde by sme o športe mohli hovoriť pred širokou verejnosťou.

Juraj Ščerbík

Kancelária predsedníčky vlády SR

Vážený pán Gajdoš,
Ďakujem Vám v mene predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej za informáciu o Vašej novej práci - Národnej histórii športu.
S pozdravom

Helena Mudríková
Kancelária predsedníčky vlády SR
Úrad vlády SR

MUDr.Marián Kafka

Zdravím Ťa!
Áno, stránky som,,kukal" hovoril som o nich aj s Tónom Švajlenom. Teším
sa,že sa Ti také niečo podarilo, gratulujem!
Po dôkladnejšom pozeraní, zisťujem, že niektorým športovcom bude
potrebné doplniť, niektoré nové údaje!
Veľa tvorivého elánu s novým rokom Ti prajem

MUDr.Marián Kafka - Olympijský klub Košice

Štefan Kopčík

som velmi poteseny, ze som na Vasej webovej stranke objavil internetovu encyklopediu sportu.
Dakujem vsetkym, ktori ju tvorili i tym, ktori im to umoznili a za ich pracu aj ocenili. Otvorena internetova narodna encyklopedia sportu je vytvorena sice dost neskoro, ale predsa. Tazko je do nej davat materialy z dob, ked take moznosti na uschovavanie materialov este neboli a mnohe dokumenty sa znicili. Je vsak aj teraz moznost zo starych materialov historiu sportu dat k dispozicii sirokej verejnosti. Historiu, ktora je uschovana vo vzacnych dokumentoch, no len malokto o nich vie a ma ku nim pristup.
Dakujem este raz panovi doktorovi Antonovi Gajdosovi, ktory riadil zostavovanie tejto encyklopedie. Ocenujem, ze dokazal ziskat vela cennych historickych materialov. Za tvorbu encyklopedie dakujem i jeho kolektivu spolupracovnikov.
Toto zacate dielo nam vsetkym umoznuje, vytvorenu Internetovu narodnu encyklopediu sportu, doplnat dokumentami a fotografiami, pracovat na jej vylepseni, pripadne i upozornit na chybne udaje, ktore sa vzdy pri takej rozsiahlej praci stavaju.

Stefan Kopcik, predseda Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, úspešný lyžiar,paralympionik

Štefan Kopčík

Je to vyborne, taka internetova publikacia bola velmi potrebna a ked bude aj v anglictine, no nieco fantasticke.
Posielam Ti aj dalsie veci na doplnenie historie prvych paralympionikov, startujucich za CSFR.

Stefan Kopcik, predseda Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, úspešný lyžiar,paralympionik

Andrej Bucko

Dobry den,
skvela praca Tono, vsetko dobre v novom roku, pozdravujem, drz sa

Andrej BUCKO - Executive Producer SBS Radio- Slovak Program Federation Square MELBOURNE