Oborný, Josef

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 18.3.1949
 Miesto narodenia: Májůvka, severná Morava (Česká republika)

Image

 

Vzdelanie, získané vedecko-akademické hodnosti a odborná kariéra:

Základná škola, Dvorce, severná Morava (Česká republika), 1955-1963

Střední zemědělská technická škola mechanizační, Krnov, severná Morava (Česká republika), 1965-1969

Vojenská politická akadémia v Prahe a v Bratislave, Fakulta nového systému štúdia, štátna skúška z filozofie, 1969-1973

Interná vedecká ašpirantúra vo VPA, udelenie vedeckej hodnosti kandidáta filozofických vied (CSc.) rozhodnutím Vedeckej rady a schválením Komisie pre udeľovanie vedeckých hodností SAV v Bratislave, 1975-1978

Rigorózna práca v odbore Filozofia, udelenie titulu PhDr., 1977

Vymenovanie za docenta v odbore Filozofia, 1988

Trojsemestrálny rekvalifikačný kurz učiteľov filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, 1991

Vymenovanie za docenta v odbore Športová humanistika rozhodnutím Vedeckej rady FTVŠ UK, 2002

Vymenovanie za profesora v odbore Športová humanistika rozhodnutím Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave a prezidentom SR, 2010

 

Pracovné pozície:

Učiteľ predmetu Filozofia v Strednej vojenskej odbornej škole v Novom Meste n. Váhom, 1973-1975

Interný ašpirant, odbor filozofia, 1975-1978

Odborný asistent a docent na Katedre filozofie vo VPA, 1978-1989

Docent Katedry filozofie na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave, 1990-1992

Vedúci Katedry Výchovy k občianstvu a jazykov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 10/1992

Docent na Katedre výchovy k občianstvu resp. Katedre športovej humanistiky, 9/2005

Profesor Katedry edukačných a humanitných vied o športe na FTVŠ UK, 2010-2020

 

Športové aktivity:

Člen ľahkoatletického oddielu TJ Krnov (stredné trate a športový chodec), 1965-1968

Krátke hosťovanie ako pretekár (chôdza) v druholigovom oddieli RH Pardubice, 1968

Člen šachového družstva vo Vojenskej telovýchovnej jednote v Bratislave, 1970-1973

Rekreačný vytrvalostný bežec, 1984-súčasnosť. Do roku 2020 absolvoval 128 klasických maratónov; 1988 prvý v čase 03:12:56; najlepší čas v r. 1991 v čase 02:54:22; 2014 víťaz kategórie M 65 v čase 04:06:13 na nočnom ING EUROPE-MARATHON Luxemburg. Do r. 2019 absolvoval 22 krát Medzinárodný maratón mieru v Košiciach s najlepším časom 03:09:30.

Člen Atletického klubu Slávia Univerzita Komenského, 2015-súčasnosť

 

Funkcie:

Predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác, predseda habilitačnej komisie a predseda inauguračnej komisie v odbore športová humanistika na FTVŠ UK, 2010-2019

Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertácií, komisie pre habilitačné konanie a komisie pre inauguračné konanie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, na Fakultě sportovních studií Masarykovej Univerzity v Brně, na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Prahe, na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v odbore športová humanistika, 2005-súčasnosť

Člen Vedeckej rady na FTVŠ UK, 1992-2019

Garant študijného programu v odbore športová humanistika, 2010-2019

Člen vedeckej rady Fakulty společenských studií ve Vsetíne Vysokej školy Humanitas v Sosnowci

Člen Akademického senátu UK, člen AS FTVŠ UK

Tajomník Spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore športová humanistika

Člen International Society for the Social Science of Sport (ISSSS), Warsaw, Poland

 

Vedecko-publikačná a pedagogická činnosť:

Vysokoškolský pedagóg – 40 rokov; prednáša filozofiu a epistemológiu vedy v 3. st. štúdia, etiku športu a filozofickú antropológiu v 2. st. štúdia; publikoval 3 vedecké domáce monografie (Mírové poselství Jana Amose Komenského 21. století, 1992, spoluautor; Filozofia a šport, 2015; Recepcia estetickosti vybraných tanečných disciplín: show dance, disco dance, hip hop, 2017 spoluautor; 2 vysokoškolské učebnice (Sociální dimenze sportu, 2004, Brno, spoluautor; Filozofické a etické pohľady do športovej humanistiky, 2001), desiatky vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, vrátane karentovaných; garant študijného program v III. st. štúdia v odbore Športová humanistika; eviduje 260 ohlasov v neregistrovaných a registrovaných citačných indexoch; vedúci riešiteľ v 5 vedeckovýskumných projektoch; predseda komisie domácich a zahraničných inauguračných a habilitačných komisií a komisií pre obhajoby dizertačných prác.

Kompletný zoznam publikácií J. Oborného na Univerzite Komenského

Členstvo v redakčných radách:

Člen Redakčnej rady Acta Facultatis educationis physicae Universitatis Comenianae, FTVŠ UK

Člen Vedeckej rady (Rada Naukowa) zborníka Vedecké práce (Prace naukowe) Akademii im. Jana Długosza v Częstochowie, Kultura fizyczna

Člen Medzinárodnej redakčnej rady časopisu CIVILIA – odborná revue pro didaktiku společenských věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, ISSN 1805-3963

 

Najvyššie ocenenia:

Titul Vzorný učiteľ

Diamantová plaketa prof. Janského za bezpríspevkové darovanie krvi

Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského za výnimočnosť v oblasti štúdia, vedy a vzdelávania pri príležitosti Dňa študentstva (2018)

Najlepší pracovník v kategórii profesor za rok 2016 na FTVŠ UK

 

Zaujímavosti:

Absolvoval celkovo 134 maratónskych behov (aktuálne k 8.10.2022).

Absolvoval všetky ročníky maratónskeho behu v Bratislave (súčasný ČSOB maratón) (údaj aktuálny k roku 2023).

Úspešne absolvoval 34. ročníkov behu Devín - Bratislava.

 

Josef Oborný, ČSOB Bratislava Maratón, 2016

 

Josef Oborný, ČSOB Bratislava Maratón, 2016

 

Josef Oborný, ČSOB Bratislava Maratón, 2016

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (18 votes)