História a súčasnosť Telovýchovnej jednoty Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

Vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice vznikla 16. decembra 1963. Stalo sa tak rozčlenením predošlej telovýchovnej jednoty Slávia VŠ Košice, ktorá bola spoločná pre všetky košické vysoké školy. Predtým však koncom roku 1952 došlo k zakladaniu telovýchovných jednôt Slávia pri jestvujúcich fakultách jednotlivých vysokých škôl : Slávia Medik, Slávia Baník, Slávia Strojár a Slávia Veterinár.
Začiatky neboli ľahké. Chýbali skúsení funkcionári, dobrovoľní pracovníci, vyhovujúce športoviská a kvalitní športovci. Tieto problémy a ťažkosti však boli vyvážené veľkým úsilím všetkých zainteresovaných dobre reprezentovať TJ, školu a mesto.
Hneď po vzniku TJ Slávia UPJŠ, ešte v decembri 1963, vznikli prvé dva oddiely: horolezecký a ZRTV (základná a rekreačná telesná výchova). V roku 1964 pribudli ďalšie oddiely: basketbalový, hádzanársky, modernej gymnastiky, tenisový a turistický. O rok neskôr v roku 1965 boli založené oddiely volejbalový a kulturistický, ako prvý v Československu . To znamená, že 2 roky po vzniku našej TJ, účinkovalo pod hlavičkou TJ Slávia UPJŠ 9 oddielov. Najväčšie úspechy v tom čase dosahovali hádzanári a kulturisti. Kulturistický oddiel dokonca usporiadal prvé neoficiálne preteky v tomto novom športe na Slovensku. V roku 1968 začal pracovať ľahkoatletický oddiel, ktorému to vydržalo iba jeden rok.
Začiatok 70 - tych rokov sprevádzal vznik ďalších oddielov : džezgymnastický - prvý na Slovensku (1971), v roku 1972 vznikli oddiely lyžiarsky, šachový, vodácky. Futbalový oddiel vznikol v roku 1974, bedmintonový v 1976, karate v 1977 a v roku 1979 oddiel para - paraplegici (športovci pripútaní na vozík). Športovci tohto oddielu patrili medzi najužšiu špičku v Československu a neskôr na Slovensku. Z domácich aj zahraničných športovísk priniesli najviac medailí a veľmi dobrých umiestnení v histórii našej TJ. Na olympiáde v Barcelone roku 1992 získal Bogdan bronzovú medailu v hode oštepom. Žiaľ, v tom istom roku, po 12 rokoch veľmi úspešnej reprezentácie TJ, sme sa s týmto oddielom rozlúčili. Našli si novú TJ v Piešťanoch. Medzitým už skončili svoju činnosť hádzanári, moderné gymnastky, kulturisti a už vyššie spomínaný oddiel ľahkej atletiky.
V rokoch 1978 - 1981 dosiahli značný úspech športovci 4 kolektívov: volejbal ženy, basketbal muži, karate a šach, pretože všetci úspešne reprezentovali našu TJ v najvyššej slovenskej súťaži - I. SNL.
Zanikajú ďalšie oddiely : futbalový (1977), bedmintonový (1980) a lyžiarsky (1981).

V ďalších rokoch nastal ústup z ťažko získaných pozícií hlavne u volejbalistiek a basketbalistov. Naopak v roku 1986 karatisti účinkujú v I. lige vtedajšieho ČSSR, čo bol počas 23 ročnej existencie našej TJ, historický úspech.
V roku 1987 vzniká softbalový oddiel ako odraz novovznikajúceho populárneho športu medzi mládežou, ktorý sa veľmi podobá na baseball. Už krátko po jeho vzniku dosahujú športovci tohto oddielu pozoruhodné domáce a medzinárodné úspechy. Avšak po 10 rokoch oddiel zaniká, no v jeho lone vzniká baseballový klub (1997).
Basketbalový oddiel, ktorý stál v úvode vzniku našej TJ, končí svoju činnosť v roku 1994.
V ďalších rokoch sa postupne začína kryštalizovať skladba oddielov a klubov v našej TJ, ktorá končí dnešnou podobou. V roku 2003 sa do štruktúr TJ opäť vracia bedmintonový oddiel.
Trvalo 14 rokov, kým sme v roku 2008 prijali medzi nás opäť basketbalový subjekt. Je to ŠŠK Tydam UPJŠ (ŠŠK - školský športový klub), ktorý sa vo svojom klube zaoberá výchovou mladej basketbalovej generácie až po družstvá žien.
V roku 2010 bol do našej TJ prijatý posledný klub - Koryo Taekwondo UPJŠ. Športovci tohto klubu dosahujú vynikajúce domáce i zahraničné výsledky a patria medzi absolútnu slovenskú špičku.

TJ Slávia UPJŠ v roku 2013

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí na základe zmluvného vzťahu vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia UPJŠ Košice.
Do roku 2013, t.j. 50. roku od vzniku našej TJ sme vstupovali s 8 súťaživými a 3 nesúťaživými oddielmi a klubmi. Oddelenie - Šport pre všetkých eviduje aktívnych účastníkov masových športových akcií organizovaných našou TJ. Toto oddelenie koordinuje a eviduje všetky masové športové aktivity organizované ÚTVŠ, TJ Slávia UPJŠ v spolupráci so SAUŠ a MŠVVaŠ SR.
TJ Slávia v roku 2013 eviduje svojich členov v 6 oddieloch, 5 kluboch v celkovom počte 715 členov, čo je oproti roku 2012 o 192 členov viac. Z tohto počtu je 322 vysokoškolákov, čo je o 227 viac ako v roku 2012 a celkove tento počet činí 45,03 % členskej základne TJ. Tento nárast sa nám podarilo dosiahnuť zaevidovaním študentov VŠ, ktorí sú aktívni v 7 športoch v oddelení Šport pre všetkých. Počet žiakov 171 a študentov stredoškolákov 67 je podobný ako vlani. Ostatných členov máme v TJ 155, čo je oproti minulému roku o 40 menej. Dôležité je to, že v našej TJ je aj naďalej zachovaný trend práce s mladými športovcami do 27 rokov. Mládež do 27 rokov v TJ Slávia tvorí 78,32 %, čo predstavuje počet 560 členov. V rámci vysokoškolských TJ riadených SAUŠ je veľmi pekné percento. MŠVVaŠ SR, ktoré prostredníctvom SAUŠ financuje VŠTJ si veľmi zakladá na tom, aby v týchto TJ bolo čo najvyššie percento vysokoškolákov. Posledné zasadnutie Rady SAUŠ z 13. marca 2013 schválilo, aby vo VŠTJ bolo minimálne 50 % športovcov do 27 rokov. Nezanedbateľný je aj počet školskej mládeže do 18 rokov, ktorej v našej TJ máme 238 členov. Je nanajvýš logické, že oddiely a kluby, ktoré sa starajú o svoj výkonnostný rast, nezabúdajú na výchovu svojich mladých zverencov, ktorí potom postupne nahradia odchádzajúcich alebo výkonnostne slabších jedincov. Tieto pekné čísla sa nám podarilo dosiahnuť hlavne vďaka oddielom a klubom, ktoré majú vyšší počet členov mládeže do 27 rokov v pomere k ostatným členom. Sú to: baseball, basketbal, bedminton, karate, taekwondo a tenis.
Oddiely a kluby v TJ Slávia sú evidované ako súťaživé a nesúťaživé. Medzi súťaživé patria: baseball, basketbal, bedminton, karate, šach, taekwondo, tenis a volejbal. K nesúťaživým patria oddiely: aerobiku a fitnes, pešej turistiky, a vodácky oddiel. Ako bolo vyššie spomenuté, samostatným subjektom je oddelenie Šport pre všetkých, ktorý má svoje špecifické funkcie.
Ciele a úlohy našej TJ pre ďalšie roky ostávajú na platforme stabilizácie členskej základne, zvyšovanie kvality a výkonnostnej úrovne v jednotlivých oddieloch a kluboch. Zároveň musíme dbať o to, aby v oddieloch a kluboch sme vytvárali priestor pre vysokoškolákov. Zo skúseností vieme, že najjednoduchšie si je ich vychovať v samotnom materskom oddiele alebo klube. Ďalšou základnou úlohou, na ktorú musíme pri doplňovaní členskej základne myslieť je dodržiavanie povinnosti mať v našich oddieloch a kluboch minimálne 50 % mládeže do 27 rokov.

Súťaživé oddiely a kluby TJ Slávia UPJŠ Košice:

Baseball
Pôvodne softballový oddiel, vznikol z iniciatívy študentov košických gymnázií, v roku 1987. Už o rok neskôr sa oddiel zúčastnil oficiálnej slovenskej súťaži mužov a v skupine Východ obsadil 3. miesto. Potom sa hráči zúčastňovali zaujímavých turnajov ako: Popradská pálka, O pohár Jozefa Fürsta, Pohár osvobození Ostravy a iné. Postupná chronológia ďalšej činnosti oddielu.
1990 - TJ obnovila športové styky spred 15 rokov s LF UK Praha. Došlo
k recipročným výmenným akciám basketbalistov, volejbalistiek a softbalistov.
1992 - Najhodnotnejší úspech v štvorročnom účinkovaní v TJ zaknihoval oddiel softballový. Na M-ČSSR skončilo družstvo mužov na 4. mieste
1993 - Softballové družstvo sa prepracovalo do vyššej slovenskej republikovej súťaže.
1994 - Víťazným ťažením v I. SNL si zabezpečilo družstvo softbalistov priamy postup na M-ČSFR. V silnej konkurencii predovšetkým českých družstiev získalo
3. miesto.
1995 - Softbalistom do tretice sa podarilo získať titul majstra Slovenska. Zároveň sa zúčastnili PEM mužov v holandskom meste Uithorne a obsadili 7. miesto. Tento úspech je o to cennejší, že oddielu chýba vlastná hracia a tréningová plocha.
1996 - Softballové družstvo v PEM vo Francúzku obsadilo 7. miesto.
1997 - Zanikol oddiel softballový a v jeho lone vznikol oddiel baseballový. Jeho najväčším problémom popri úzkom kádri hráčov - mužov, bola snaha o získanie vlastného trávnatého ihriska.
1999 - Niekoľko oddielov medzi nimi aj softballový nedokázali v rozpätí 2 -3 rokov zmeniť štýl práce sprevádzaný nielen výkonnostným poklesom ale i organizačno-personálnymi a hráčskymi problémami.
2000 - Spoločné baseballové družstvo mužov a juniorov odohralo celoštátnu II. ligu a obsadilo 3. miesto. Pod túto nemilú skutočnosť sa podpísal značný odchod hráčov za lepšími podmienkami, vláčne budovanie ihriska, nedostatok finančných prostriedkov ako aj slabá tréningová morálka väčšiny hráčov.
2001 - Aj napriek enormnej snahe a podpore rodičov sa nepodarilo baseballovému klubu dobudovať ihrisko vhodné pre extraligovú súťaž. Aj preto museli prvú časť súťaže odohrať na ihriskách súperov. V extralige muži obsadili 6. miesto.
Baseballový klub podpísal zmluvu so ZŠ Družicová o prenajatí pozemku za účelom vybudovania ihriska.
2002 - Baseballovému klubu sa podarilo sprevádzkovať ihrisko na ZŠ Družicová. Vyhovovala podmienkam SBF ale ešte potrvá kým bude úplne dokončené.
Juniori obsadili na Slovensku 4. miesto, muži v extralige 5. miesto.
2004 - Družstvo mužov odohralo v pôvodnom hráčskom zložení svoju poslednú extraligovú sezónu, obsadili 5. miesto. Naďalej sa darilo rozširovať detskú členskú základňu, kadetské družstvá odohrali medzi sebou základnú časť v Košiciach, najlepšie družstvo sa kvalifikovalo do celoštátneho play-off, kde obsadilo 4. miesto.
2005 - Z dôvodu nevyhovujúceho ihriska pre extraligu mužov sa družstvo v tomto roku neprihlásilo do najvyššej súťaže. Najstarší hráči ukončili aktívnu činnosť alebo sa znova začali venovať softballu. Zvyšní muži sa neprihlásili ani do prvej ligy a všetku svoju energiu venovali mládeži. Vďaka tomu sa výrazne rozšírila detská členská základňa a baseball v Košiciach zažíval znova krajšie obdobie aj keď bez dôstojného stánku.
2006 - Družstvo mužov doplnené o šikovných chlapcov z juniorky dokázalo získať 1. miesto v prvej lige, žiaci získali 3. miesto. Vďaka širokej členskej základni mohli v tomto roku prihlásiť do kadetskej celoslovenskej súťaže až dve družstvá. Do play-off sa kvalifikovalo to skúsenejšie družstvo, nakoniec však obsadilo nepopulárnu 4. priečku.
2007 - Väčšina hráčov dozrela vekovo na juniorov, v tomto období sa klubu nepodarilo úplne zvládnuť toto obdobie dospievania hráčov a väčšina s baseballom skončila. Aj napriek tomu bolo družstvo juniorov prihlásené do celoslovenskej súťaže a s väčšími problémami ju nakoniec aj dohralo. Družstvo mužov neodohralo žiadnu súťaž. Žiaci dokázali získať vo svojej kategórii 3. miesto.
2008 - jeden z úspešnejších rokov v košickom baseballe. Aj napriek dlhotrvajúcim problémom s ihriskom sa družstvá dokázali dobre pripraviť a zvládali aj záťaž v podobe častého cestovania. Vďaka poctivému tréningu a vynikajúcim výkonom na ihrisku získali chlapci tieto ocenenia: 2. miesto v juniorke, 3. miesto v kadetskej lige, 3. miesto v žiackej lige, bonusom bolo ukončenie sezóny skvelým 4. miestom na Halovom turnaji v Brne vybojovaným našimi žiakmi, ktorých viedol Ján Šoltés a Pavol Textóris.
2009 - tento rok bol pre tím baseballistov veľmi náročný hlavne čo sa týka súťaží. Keďže nedisponujú ihriskom ktoré by zodpovedalo normám mužského ihriska tak mužské, juniorské, kadetské družstvo muselo odohrať zápasy na súperových ihriskách jedine žiaci mohli hrať pred domácim publikom. V tomto roku sa umiestnili družstvá takto : 5. miesto v Interlige, 3. miesto v juniorke, 4. miesto v kadetskej lige a 3. miesto v žiackej lige.
Družastvo mužov sa zúčastnilo taktiež World Sports Festivalu vo Viedni kde sa im podarilo odohrať solídne výkony aj proti americkým družstvám.
Hráči: Pavol Textoris, Ján Šoltés, Ondrej Chudáčik a Oliver Pentek reprezentovali SR na ME A kategórie v Bonne.
2010 - Interliga 8. miesto, 4 miesto v I. lige.
2011 - V tomto roku sa nehralo play off I. ligy a tak sa náš tím po všetkých odohratých zápasoch umiestnil v silnej konkurencii na 3. mieste.
2012 - Jeden zo zlomových momentov v Košickom baseballe, zimnú prípravu mužov vedie po prvý krát hráč a tréner Peter Kiszely, trénovanie žiakov a kadetov má na starosti Viktor Durkáč. Po jeho odchode do zahraničia preberá družstvo kadetov a žiakov Peter Kiszely.
V tejto sezóne získava mužstvo juniorov v I. lige 3 miesto. Toto umiestnenie je o to cennejšie, že všetky zápasy muselo družstvo odohrať na súperových ihriskách. Aj keď niekoľko hráčov počas sezóny študovalo v ČR, vždy boli ochotní prísť svojmu mužstvu pomôcť.

Basketbal

Tento oddiel začal písať svoju históriu v roku 1964. Už po roku postúpilo družstvo mužov do majstrovstva kraja, kde zotrvalo až do roku 1973. Práve posledný ročník bol pre basketbalistov najúspešnejší, keď postúpili do SNL (Slovenskej národnej ligy). Trénerom družstva bol 9 rokov Dr. Tibor Orosz.
Niekoľko mesiacov po vzniku družstva mužov bolo založené aj družstvo žien, ktoré najprv hralo v majstrovstve kraja, no v roku 1967 postúpilo do SNL, kde zotrvalo iba jeden rok. Trénerom družstva bol P. Robský.
V čase existencie družstiev mužov aj žien, v oddiele boli aj družstvá dorastencov, dorasteniek, a žiakov. Oddiel, ktorý pracoval v zložení: Dr. Orosz, Dr. Šmihulová - Hapalová, doc. Belanský, MUDr. Klíma, MUDr. Kartík, Tóth a Konečný, udržiaval na vtedajšie pomery veľmi čulý medzinárodný kontakt. Stretli sa s družstvami Univerzity v Debrecíne, ŠU Užhorod, Univerzitou Temešvár, OSE Budapešt a Partizán Belehrad.
Rok 1973 bol opäť úspešný, keď družstvo mužov postúpilo do SNL, no po ročnom pôsobení opäť zostúpilo do novoutvorenej II. SNL. V tom čase trénermi družstva boli: MUDr. Klíma, Brestovič, doc. Belanský a Kotay.
Od roku 1977 účinkuje družstvo opäť v krajských majstrovstvách pod vedením doc. Šulca a neskôr J. Tótha. Do SNL postúpili v roku 1979 pod vedením trénerov Š. Sviteka a doc. Šulca.
V 80 - tych rokoch výkonnosť družstva mužov kolísala a to sa prejavilo aj v striedaní účastí v jednotlivých súťažiach. Trénermi v tomto období boli G. Fischer, Ing. Bačovčin a O. Gál.
Opäť sa začala spolupráca s Univerzitami Debrecín a Nyíregyháza v Maďarsku, avšak na pravidelnejších stretnutiach oboch družstiev. Pamätné boli najmä medzinárodné turnaje v Nyíregyházi za účasti 2 - 3 zahraničných družstiev.
Zmena politického režimu veľmi nepriaznivo doľahla na činnosť basketbalového oddielu v našej TJ. Ešte začiatky 90 - tych rokov ukazujú náznaky úspechov a to obsadením 3. miesta v II. SNL v roku 1993 a v 1995 možnosť hrať kvalifikáciu o postup do najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže. Lenže to bolo všetko, pretože v roku 1994 družstvo mužov už nebolo prihlásené do súťaže. Oddiel zastupovali už iba starší dorastenci, ktorí síce vyhrali Regionálne majstrovstvá ale už do I. celoslovenskej dorasteneckej ligy sa neprihlásili. Od tohto obdobia až do roku 2008 sme v našej TJ basketbalový oddiel nemali.
Až v roku 2008 požiadal o vstup do našej TJ basketbalový klub TYDAM Košice. VV TJ jeho žiadosť schválil a od tohto obdobia u nás funguje basketbalový klub pod názvom TYDAM UPJŠ Košice. Spolupráca basketbalového oddielu ŠŠK TYDAM UPJŠ Košice s Telovýchovnou jednotou Slávia UPJŠ Košice začala začlenením basketbalového oddielu TYDAM do štruktúr TJ Slávia UPJŠ v septembri roku 2008 a už od sezóny 2008/2009 vystupovali a stále vystupujú basketbalové družstvá pod hlavičkou TYDAM UPJŠ Košice.

Úspechy družstiev od sezóny 2008/2009 - 2012/2013:
Ženy - 1.liga - skupina Východ : 4., 1., 2., 2. a 1.miesto
- Slovensko: 6., 2., 3., 3., a 2.miesto
V prvej sezóne mali aj družstvo kadetov (15-16 roční), celoslovenská liga -9.miesto
Ženy "B" - regionálna 2.liga - umiestnenia: 1., 1., 1., 1., miesto - od sezóny 2009/2010
- vyraďovacia časť -1., 2., 1., 1. miesto
Juniori - celoslovenská liga juniorov - skupina Východ: 6., 4., 2., 4.miesto - od 2009/20010
- celkove na Slovensku : 18., 10., 4., 4.miesto
Staršie žiačky - súťažili v roku 2011/2012 a obsadili celkové 3.miesto na Slovensku
Kadetky - v roku 202/2013 obsadili v skupine Východ 3. miesto, Slovensko 4.miesto
Reprezentanti Slovenska:
Peter Mesarč - kadeti U16 ( 2009 ) - 12.miesto v B-kategórii (celkom 28.miesto v Európe)
Andrej Škvarek - kadeti U16 ( 2010 ) - 8.miesto v B-kategórii (celkom 24.miesto v Európe)
Gabriel Drotár - juniori U18 ( 2012 ) - 16.miesto v B-kategórii (celkom 32.miesto v Európe)
Denisa Blanárová - kadetky U16 ( 2012 ) - 8.miesto v A-kategórii (8.miesto v Európe)

Bedminton

Tento oddiel pôvodne vznikol už v roku 1976 prechodom z TJ Maratón pri DPaM v Košiciach. Vtedy mal oddiel 25 členov, z ktorých 8 boli vysokoškoláci.
V súťaži SNL začali účinkovať hneď po svojom vzniku a "A " družstvo obsadilo veľmi pekné 2. miesto. Oddiel mal ešte dve ďalšie súťažné družstvá. "B" „ družstvo ako aj družstvo dorastencov súťažili v Krajskom majstrovstve.
V tom čase mal oddiel v osobe hráča Jána Šandorčina, najlepšieho hráča Slovenska. Zo žien bola Irena Liptáková slovenskou štvorkou a na Zimnej univerziáde v Pardubiciach získala striebornú medailu.
Postupným odchodom najlepších hráčov oddielu sa kvalita hry zhoršovala a oddiel získal tieto umiestnenia : 5., 4. a posledné miesto. Na základe týchto výsledkov výbor TJ nevidel v ich pokračovaní perspektívu a oddiel v roku 1980 zrušil.
Prestávka v činnosti oddielu trvala 23 rokov, keď výbor TJ v apríli 2003 znovu schválil založenie bedmintonového oddielu, ktorý bol zatiaľ nesúťaživým oddielom.
Nutnosť jeho vzniku vychádzala z veľkého záujmu vysokoškolákov o tento šport, ktorý už nefungoval len na báze rekreačného športu. K tomu nemalou mierou prispel učiteľ KTV UPJŠ Mgr. Marián Žigala a taktiež výborné podmienky v telocvični so 6 ihriskami.
Z nesúťaživého oddielu sa v roku 2010 stal súťaživý, ktorý hráva v II. lige Východ s veľmi peknými úspechmi. V prvom roku účinkovania obsadili 5. miesto a v druhom 4. miesto.
Veľkým plusom práce v tomto oddiele je skutočnosť, že pracuje so svojimi odchovancami, ktorí sú vysokoškoláci alebo už absolventi VŠ. Veď z 35 členskej základne je 31 vysokoškolákov.

Karate

Oddiel vznikol v októbri 1977 a veľkú zásluhu na tom mal Dr. Vojtko. Hneď o rok nato vyhralo družstvo krajskú dlhodobú súťaž a postúpilo do SNL, čo bola v tom čase najvyššia súťaž.
V súťažiach jednotlivcov v tomto období sa presadil Ing. Sarka ziskom 2 titulov majstra Vsl. kraja. Významný úspech dosiahli juniori na M SR kde obsadili 3. miesto (R. Vancák, M. Mitro, J. Špavelko, Š. Suchodolinský, A. Pitocký). Zároveň R. Vancák sa stal majstrom kraja medzi juniormi.
Na zimných AM SR obsadil R. Vancák 3. miesto a postupne sa už začal presadzovať medzi špičkou karatistov.
Začiatkom 80 - tych rokov mnohí členovia oddielu karate sa stali majstrami Východoslovenského kraja ako: J. Čechovská, R. a K. Vancákovci, V. Pinkoš, I. Dobrík, J. Jursa. V tom čase už pretekári : R. a K. Vancákovci a V. Pinkoš sa stali majstrami Slovenska medzi juniormi.
Oddiel karate v spolupráci s KV ČSZTV zorganizoval v roku 1984 I. ročník Cassovia pohár s medzinárodnou účasťou, čím sa zaslúžil o založenie tradície v našom mesta. Bratia Vancákovci, ako reprezentanti ČSSR, sa v Budapešti roku 1985 zúčastnili Svetového pohára, kde spomedzi všetkých reprezentantov dosiahli najväčšie úspechy.
Vysokoškoláci - členovia oddielu karate, aj naďalej žali úspechy na akademických majstrovstvách a univerziádach ( J. Čechovská, R. a K. Vancák, I. Dobrík ). V roku 1986 vyhral R. Vancák na III. ročníku Cassovia pohára a bol aj členom víťazného družstva výberu Košíc.
Napriek týmto úspechom družstvo karatistov v roku 1987 obsadilo v I. lige 9. miesto a muselo súťaž opustiť. V tom čase boli členmi družstva: D. Sarka, K. Vancák, P. Bodnár, J. Jursa, J. Barovjan, I. Dobrík, M. Mitro, P. Čopko, P. Žmuda, p. Gedeon.
V ďalších rokoch športovci oddielu karate dosiahli tieto úspechy:
Rok 1989: J. Čechovská sa stala Akademickou majsterkou SR v kata. R. Vancák získal titul majstra ČSSR v hmotnostnej kategórii do 70kg v kumite a reprezentoval na ME v Titograde. M. Ház reprezentoval na ako junior na ME v Paríži.
Rok 1992: „A" družstvo karatistov obsadilo v celoštátnej lige bronzovú priečku. „B" družstvo vybojovali 3.miesto v II.SNL R. Vancák na Majstrovstvách ČSSR získal titul v hmotnostnej kategórii do 75kg. M. Mráz reprezentoval ako junior na ME v Dortmunte.
Rok 1993: „A" družstvo karatistov obsadilo bronzovú priečku celoštátnej lige v súťaži družstiev. M. Ház reprezentoval ako junior na ME v Glasgowe.
Rok 1994: P. Gedeon sa stal seniorským majstrom SR v hmotnostnej kategórii do 70kg a M. Mešter získal striebornú medailu v hmotnostnej kategórii do 65kg. Na juniorských majstrovstvách SR obsadil B. Handžák 2.miesto v hmotnostnej kategórii do 65kg a M. Závacký 3.miesto v hmotnostnej kategórii do 60kg. P. Džubera získal titul Akademického majstra SR v hmotnostnej kategórii nad 80kg. B. Handžák na týchto istých majstrovstvách sa umiestnil na 2.mieste v kategórii bez rozdielu váhy, M. Podolák a N. Múdry zase bronzové medaily v hmotnostnej kategórii do 75kg, resp. do 80kg.
Rok 1995: „A" družstvo obhájilo 2.miesto na Slovensku. R. Ház získal 2.miesto na MS seniorov v hmotnostnej kategórii do 70kg, M. Ház a M. Marcišin 3.miesto v hmotnostnejkategórii 75kg, resp. do 65kg. Na juniorských majstrovstvách získal M. Závaský zlatú medailu. Druhé miesto vybojoval B.
Handžák v hmotnostnej kategórii do 65.kg
Rok 1996: Na seniorských majstrovstvách SR získal M. Závacký zlatú medailu do 60kg a A. Štefaničiak bronzovú medailu v tej istej hmotnostnej kategórii. Na Akademických majstrovstvách SR sa umiestnili P. Kovár 1.miesto do 80kg, D. Németh 2.miesto do 70kg, R. Vaňo 2.miesto do 65kg, A. Jaklovský 2.miesto do 80kg a A. Štefaničiak 2.miesto do 60kg. Na Majstrovstvách SR seniorov obsadili R. Ház 1.miesto do 65kg, M. Marcišin 2.miesto do 65kg. Na M-SR juniorov M. Závacký obsadil 2.miesto do 60kg. Na slovenskej univerziáde dosiahli R. Ház 1.miesto do 65kg a P. Kovár 1.miesto do 80kg. M. Závacký, M. Závacký a R. a M. Házovci sa zúčastnili na medzinárodných turnajoch v Bolzane a Birminghame.
Rok 1997: Na Akademických majstrovstvách SR sa umiestnili A. Štefaničiak 1.miesto do 60kg, B. Hanžák 1.miesto do 65kg, D. Németh 1.miesto do 70kg a P.Kover 2.miesto do 80kg. Družstvo v zložení Kover, Štefaničiak, Nemeth, Mešter a Handžák sa umiestnili na 1.mieste a získali titul AM SR. Na MS juniorov sa umiestnili M. Závaský 3.miesto do 60kg, A. Štefančiak 3.miesto do 65kg. Na MS senirov M. Marcišin 1.miesto do 65kg, M. Ház 2.miesto do 70kg a M. Závacký 3.miesto do 60kg. Zánik „A" družstva karatistov. Začala sa intenzívna práca so žiakmi pod vedením Ing. R. Vancáka.
Rok 1998: Družstvo dorastencov obsadilo na Slovenskom pohári 3.miesto. Na Európskom pohári v Bratislave získali dorastenci 1. a 2. miesto a 1. až 3.miesto. Rok 2002: V súťažiach Slovenského pohára sa presadzujú mladší a starší žiaci. Pretekári M. Vancák, R. Szabó a F. Vancák sa prebojovali do širšej reprezentácie a boli účastníkmi na turnaji v Nemeckom Koblenzi.
Rok 2003: V súťažiach Slovenského pohára karate starší žiaci vybojovali osem postupových miest na majstrovstvách Slovenska. Zo štyroch nastúpených pretekárov získali medailové umiestnenie R. Szabó 1.miesto do 40kg dve tretie miesta získal M. Vancák a M. Višnai nad 60kg.
Rok 2010: Klub reprezentujú na vrcholových súťažiach M.Vancák s otcom R.Vancákom. R.Vancák začína opäť aktívnu účasť na slovenských ako aj zahraničných súťažiach v karate a nadväzuje na úspechy z neskorších čias. M.Vancák získava 2.miesto na Akademických majstrovstvách SR, 2.miesto.
Rok 2011: Klub úspešne reprezentujú na slovenských súťažiach mladý jednotlivci, P.Jurková, M.Hodor, M.Kurková, P.Lakatoš a harcovník P.Václavík. Medzi hlavné úspechy patrí reprezentácia R.Vancáka na European Masters Games v Taliansku.
Rok 2012: Patrí k silným ročníkom, do klubu prichádza veľa mladých cvičencov. Mladých karatisti cvičia pod vedením trénerov M.Korenko, P.Váczy a R. Vancák. V klube sa začínajú objavovať mladé talenty, ktoré úspešne reprezentujú klub v kata ale aj v kumite. A.Chudíková obsadila na Majstrovstvách SR bronzovú medailu. Pre klub získali cenné 3. miesto na Majstrovstvách sveta v karate klubov prvé miesto v Taliansku P.Bodnár,st., R. Vancák a J.Krošlák. R.Vancák vybojoval striebornú medailu na Majstrovstvách Európy v Škótsku.

Šach

Šachový oddiel vznikol v apríli 1972. Na začiatku mal iba 15 členov, všetko študentov UPJŠ, hlavne z Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty.
Šachový oddiel pri vysokoškolskej TJ Slávia UPJŠ Košice má už vyše štyridsaťročnú tradíciu. Svoje účinkovanie v ligových súťažiach začal v súťažnom ročníku 1972/73 remízou 4:4 s družstvom Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves. V prvom zápase krajského majstrovstva bodovali Čumita, Ondra, Tomka a Pruchnerovič. Družstvo TJ Slávia UPJŠ Košice sa tak prvýkrát umiestnilo na 4. mieste za VSS Košice, LB Spišská Nová. Ves a Lokomotívou Košice. Najúspešnejšími hráčmi boli Ondra, Cehelský, Pruchnerovič, Čumita, Paulík, Juhás, Tomka, Fudala, Brudňak, Škerlík, Suchár a Mojdis. Predsedom oddielu bol Stanislav Vokál.
Ďalšie obdobie jeho činnosti je charakterizované bojom o postup do Slovenskej národnej ligy, čo sa podarilo v roku 1980. V tomto období k najlepším hráčom patrili: Csomos, Packa, Salai, Kolaj, Dunay, Mrva, Milder, Povýšil, Dvorský, Jacko, Klemanič.
Viacerí členovia oddielu pracovali v oblasti kompozičného šachu ako: Salai, Klemanič, Majerčin a Vokál, v ktorom dosiahli pozoruhodné výsledky.
Dlhodobú tradíciu má šachový oddiel v oblasti práce s mládežou, keď nadviazal spoluprácu s niekoľkými základnými školami a šachové krúžky viedli prvotriedni hráči oddielu.
Aj v novodobej histórii pokračoval šachový oddiel vo svojej úspešnej činnosti.
Šachový oddiel v súťažnom ročníku 2002/03, teda 30 rokov po jeho vzniku, sústredil svoju činnosť na súťaže družstiev v extralige, prvej lige, v druhej lige, tretej a v štvrtej lige. Predsedom oddielu bol a aj do dnešného dňa je doc. Blažej Pandula.
A - družstvo posilnené o dvoch poľských majstrov, študentov Technickej univerzity v Rzeszove, súťažilo v extralige, keď v predchádzajúcom roku postúpilo z 1. ligy. Jeho cieľom bolo udržať sa v extralige a dobudovať základný káder družstva. Družstvo sa umiestnilo na 10. mieste. Kapitánom družstva bol Ing. Hušek a organizačným pracovníkom Ing. Pejko.
B - družstvo súťažilo v 1. lige a jeho cieľom bolo udržať sa v súťaži. Družstvo sa umiestnilo na 7. mieste a cieľ splnilo. Kapitánom družstva bol p. Gettvert a organizačným pracovníkom doc. Pandula.
C - družstvo súťažilo v druhej lige a jeho cieľom bolo obhájiť účinkovanie v tejto súťaži. Tento cieľ sa nepodarilo splniť. Po prvej časti súťaže bolo družstvo na poslednom mieste bez jedinej výhry.
D - družstvo už dlhé roky súťaži v 4. lige mesta Košíc. Jeho cieľom je príprava mladých nádejných šachistov z radov študentov a žiakov trénera p. Rindoša. Družstvo sa umiestnilo na 1. mieste a splnilo svoje ciele. Kapitánom družstva bol doc. Pandula a organizačným pracovníkom p. Rindoš.
V októbri 2007 došlo k zlúčeniu s klubom Hydina Košice s počtom 25 členov pod vedením Mgr. Jurčišina. Posilnenie šachového oddielu prinieslo možnosť bojovať o medailové umiestnenie nielen v 1. lige, ale aj v extralige. V súťažnom ročníku 2007/08 sa družstvo umiestnilo na prvom mieste a prvýkrát v 35 ročnej histórií šachového oddielu vyhralo extraligu. Kapitánom družstva a organizačným pracovníkom bol Mgr. Imrich Jurčišin. Na základe tohto úspechu sa družstvo zúčastnilo súťaže o Pohár európskych majstrov v Kallitei v Grécku. Tam potvrdilo svoju výkonnosť a v konečnom poradí obsadilo 46. miesto, čo boli 4 miesta nad jeho nasadzovacím poradím.
Víťazstvo si družstvo zopakovalo v súťažnom ročníku 2011/12, keď znovu stálo na stupni víťazov extraligy, nie však ako reprezentant TJ Slávia UPJŠ ale pod názvom sponzora - 7 statočných Košice.
Pod obe tieto historické víťazstva sa podpísali veľmajster Štoček, veľmajstri Jurij a Andrej Vovkovci, medzinárodný majster Mačák, Fide majster Molnár, Fide majster Štočková, medzinárodný majster Dovžík, Fide majster Salai, Fide majster Klemanič, Fide majster Treybal, Pejko, Rajňak, Krak, Zambor, Hlinka, Najhebawer, Lembak, Jurčišin, M.Hlinka, V. Hlinka, Frindta.
V súťažiach jednotlivcov najvýraznejší úspech zaznamenal talentovaný riešiteľ šachových úloh majster FIDE JUDr. Emil Klemanič, ktorý nás úspešne reprezentoval na majstrovstvách Slovenska (1. a 2. miesto) a na majstrovstvách sveta ( 3. a 6. Miesto ), Alexander Viszlai 1. miesto na majstrovstvách Slovenska telesne postihnutých a 1. miesto na paraolympiáde Slovenska.
Výchove najmladšej generácie šachistov sa venujú akademický majster Slovenska Mgr. Tomáš Krak a viacnásobný majster UPJŠ Mgr. Norbert Zambor. Najväčšie úspechy dosiahol dvojnásobný majster Slovenska Martin Najhebawer, ktorý nás úspešne reprezentoval na majstrovstvách sveta (20. miesto), Richard Harvan a Samuel Sepeši, ktorí na majstrovstvách Slovenska obsadili 2. a 3. miesto. Z najmladšej generácie najvýznamnejšie úspechy získali sestry Nadzamové, ktoré na majstrovstvách Slovenska v roku 2013, vo svojich kategóriách získali zlatú a bronzovú medailu.
V súčasnom období je šachovom oddiele sústredených viacero kvalitných hráčov schopných konkurovať hráčom z popredných klubov na Slovensku. Veľká pozornosť je v oddiele dlhodobo venovaná výchove mládeže a zdravotne postihnutým šachistom na území nášho mesta.
Klubové farby reprezentujú medzi inými talentovanými hráčmi z vlastnej liahne aj traja veľmajstri, dvaja medzinárodní majstri a siedmi majstri FIDE. Šachový oddiel má v súčasnosti 48 členov, ale radi privítame vo svojich radoch študentov, ktorí majú radi túto kráľovskú hru.

Taekwondo

Klub KORYO Taekwondo Košice je členom TJ Slávia UPJŠ Košice od roku 2010 a patrí k najmladším klubom v našej TJ.
Klub bol založený v roku 2001 trénerom Máriom Švecom - bývalým reprezentantom SR, ktorý zároveň až po súčastnosť je aj vo funkcii predsedu.
Prvý náborový tréning, s cca 15 - timi novými členmi sa uskutočnil dňa 15. januára 2001 v prenajatej telocvični SOU Stavebného na Južnej triede 50 v Košiciach.
Od roku 2002 sa zväčšujúca členská základňa presunula do vlastných priestorov na sídlisku KVP, kde trénuje dodnes v prerobenej výmenníkovej stanici.
Klub KORYO Taekwondo Košice sa vyprofiloval za takmer 13 ročné pôsobenie na najúspešnejší klub na Slovensku, ktorý je zároveň aj pravidelným ,,dodávateľom" športovcov do tímu štátnej športovej reprezentácie.
Počas svojej existencie vyrástlo v klube niekoľko desiatok majstrov Slovenska i Českej republiky a medailistov z medzinárodných turnajov.
Medzi najúspešnejších reprezentantov klubu patrili:
Marko Columby, ktorý pôsobil v klube v rokoch 2002 - 2008 a okrem niekoľkých tiulov majstra SR, ČR má na svojom konte aj medaile z medzinárodných majstrovstiev Belgicka či Rakúska. Veľkým úspechom bola tiež jeho účasť na olympijskej kvalifikácii pre LOH Peking 2008 v Manchestri a Istanbule.
Tomáš Kališka trénuje v klube od roku 2003 až po súčasnosť. K jeho úspechom patria okrem domácich titulov predovšetkým úspechy na akademickej športovej pôde. V roku 2009 a 2011 získal bronzovú medailu na univerzitných ME v portugalskej Brage a v roku 2011 sa umiestnil na 5.mieste na svetovej letnej univerziáde v čínskom Šenzene. Kališka tiež v roku 2013 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a počas štúdia patril medzi najúspešnejších študentov univerzity.
Možno, že aj od vstupu tohto klubu do našej TJ sa mu začalo mimoriadne dariť predovšetkým v domácich súťažiach, kedy historicky prvýkrát získali titul najúspešnejšieho klubu v domácej lige za rok 2011 a v roku 2012 sa stal absolútnym víťazom domácej ligy a majstrovstiev SR. Klub je tiež držiteľom titulu ,,Naj - Fair Play klub" za roky: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012.

Tenis

Tenisový oddiel bol založený v roku 1964, keď KTV pri LF si prenajala jeden tenisový kurt v areáli VSS v Petrovom sade. Prvým predsedom sa stal K. Poradovský, ktorého onedlho vymenil K. Novotný. Ten vykonával funkciu predsedu až do roku 1981.
V krajskej súťaži začali tenisti hrať v roku 1966. O štyri roky neskôr ju aj vyhrali avšak do SNL sa im podarilo dostať až o rok neskôr. V nej vydržali do roku 1975 aj vďaka hosťovaniu hráčov VSŽ Polyáka a Mrkvana. Neskôr sa v oddiele podarilo vychovať vlastných odchovancov: Janda, Kužma, Olejár. V roku 1979 získal na majstrovstvách ČSSR v žiackej štvorhre Miroslav Janda spolu s Jánom Stankovičom majstrovský titul.
Postupne bolo vyškolených niekoľko trénerov z vlastných radov: Lovajová, Janda, Boručuk, Lackner, Baláž, Novotný, Haluzický a aj rozhodcov: Novotný, Baláž, Janda, Hykš.
V roku 1981 sa začala písať nová história oddielu a to postavením 3 nových kurtov v areáli na Medickej ulici. V tom istom roku sa novým predsedom stal P. Baláž a vo výbore oddielu začali aktívne pracovať funkcionári: Tománek, Fűzyová, Grančič, Frič, Kobanová, Dávid, Pokorný.
Oddiel začal pracovať s mládežou a v rokoch 1983 - 87 sa výsledky postupne dostavovali. Družstvo dospelých hralo od roku 1986 2 roky v II. SNL, potom pre nedostatok kvalitnejších hráčov, vypadli.
Začiatkom 90 - tych rokov predvádzali tenisti nevyrovnané výkony, striedali úspešné roky so slabšími. Po P. Balážovi sa predsedom klubu v roku 1991 na jeden stal J. Mihók, aby sa v roku 1992 stal I. Frič zatiaľ posledným predsedom, ktorý je v tejto funkcii dodnes. V roku 1994 sa tenisti po roku znovu vrátili do II. SNL a ako nováčik obsadil nečakané 4. miesto.
V oddiele začali s organizovaním kurzu začiatočníkov pre 6 - 9 ročné deti. Aj po roku 2000 podávali tenisti nevyrovnané výkony, keď znovu vypadli z II., aby hneď nato do nej postúpili.
Prehľad dosiahnutých výsledkov od roku 2004 do 2012:
● Muži - II. liga 7. miesto, regionálna liga I. ( RL ) 4., 2., 5. miesto,
Sezónu v roku 2008 je možné hodnotiť ako jednu z najkomplikovanejších v histórii klubu. Bola zrušená zmluva o prenájme tenisových dvorcov s UPJŠ. Nemali dostatok tréningových hodín na dvorcoch. Ďalej od sezóny 2009 muži - RL I. : 3., 3., 2. miesto,
V roku 2012 1. miesto - čo znamenalo po 8 rokoch postup do II. ligy.
● Dorast - RL II. 3., 1. miesto - postup do RL I., RL I. - 6., naspäť RL II. - 2., 6., 4., RL I. - 6. miesto.
● Starší žiaci - RL II. - 3. msiesto - rok 2004.
● Mladšie žiačky obsadili 8. miesto v RL I. - rok 2012.
● Staršie žiačky obsadili 4. miesto v RL I. - 2012.
● Veteráni - vynikajúce výsledky dosahujú 3 družstvá veteránov : 35 +, 45 +, 60 +, ktorí prinášajú z regionálnych a slovenských majstrovstiev veľké množstvo medailí.
V roku 2004 bola založená tradícia recipročného tenisové stretnutia s družstvom TK Előre Békéscsaba, čiže v roku 2013 sa už stretli 10. krát.
Na záver sezóny tenisti organizujú Tie break Open, ktorý sa uskutočnil už 15 krát.

Volejbal

Začiatky činnosti volejbalového oddielu spadajú do obdobia 1965 - 1966 kedy bolo zo študentiek Lekárskej fakulty UPJŠ vytvorené družstvo žien. V ďalších rokoch do družstva pribúdali už aj študentky ostatných fakúlt. Hlavnú zásluhu na vzniku volejbalového oddielu má Mgr. Helena Adamčíková, bývalá učiteľka KTV UPJŠ, ktorá sa talentovaným študentkám začala venovať intenzívnejšie.
V roku 1969 začalo svoju činnosť družstvo dorasteniek, ktoré pôsobilo pri Strednej ekonomickej škole. Neskôr, aj vďaka veľkému záujmu študentiek, vzniká "B" družstvo žien pod vedením Mgr. Kláry Tomčíkovej, taktiež bývalej učiteľke KTV UPJŠ, ktoré vydržalo 10 rokov.
V rozpätí rokov 1971 - 1976 bolo v oddiele aj družstvo mužov, vedené najprv doc. Turzákom, neskôr Dr. Staškom. V 80-tych rokoch sa v oddiele úspešne pracovalo s mládežou, aby výchovou vlastných odchovankýň bola vytvorená kontinuita medzi jednotlivými družstvami až po družstvo žien.
Rok 1979 bol významný tým, že družstvo žien, pod vedením Dr. Telepku, postúpilo do II. Slovenskej národnej ligy a ako nováčik obsadil 3. miesto iba jednu priečku za postupujúcim do I. ligy. V ďalších rokoch sa už družstvu tak dobre nedarilo a keď II. liga v roku 1983 bola zrušená, pokračovali v krajskej súťaži.
Oddiel od roku 1977 pravidelne organizoval medzinárodný volejbalový turnaj O pohár MDŠ za účasti družstiev z Debrecína, Užhorodu, Rzeszówa, Lijepaji ( Lotyšsko ), Prahy a iných družobných univerzít.
V roku 1989 sa volejbalové družstvo žien zúčastnilo historického zájazdu do Lotyšska, kde úspešne reprezentovalo v mestách Riga a Lijepaja.
V ďalších rokoch fungovalo v oddiele už iba družstvo žien, ktoré podávalo premenlivé výkony. Napokon v roku 1995 znovu postúpilo do II. ligy. Neskôr, v roku 1999, po vzájomnej dohode medzi našou TJ a TU Košice, účinkuje družstvo žien v I. lige. Cieľ, postup do extraligy, dievčatá splnili v roku 2001. Avšak hneď o rok nato, volejbalistky z extraligy vypadli.
Postupom družstva do extraligy v roku 2003 sa zároveň skončila jedna kapitola volejbalového družstva žien, pretože výbor našej TJ, kvôli lepším podmienkam, súhlasil s prechodom tohto družstva do novovytvorenej TJ Slávia TU Košice.
Od tohto obdobia až po dnešok, funguje družstvo žien, ktoré tvorili alebo ešte aj tvoria bývalé hráčky košických klubov, v mestskom majstrovstve, pod vedením predsedníčky oddielu a zároveň aj bývalej úspešnej a ešte aj dnes aktívnej hráčky Márii Hudecovej.

 

Nesúťaživé oddiely TJ Slávia UPJŠ Košice:

Aerobik a fitnes

Názov tohto oddielu, pod ktorým funguje od roku 2009, prešiel určitým vývojom. Vznik Oddielu džezgymnastika, v tom čase veľmi populárneho cvičenia, datujeme od roku 1970, kedy študentky vtedajších fakúlt UPJŠ pod vedením Mgr. Věry Medveďovej začali svoju činnosť. Vlna popularity džezgymnastiky bola taká silná, že onedlho počet cvičeniek stúpol na 300. Zároveň boli vyškolené nové cvičiteľky, ktorých v roku 1972 už bolo sedem.
V roku 1975 oddiel prvýkrát zorganizoval redukčný kurz pre ženy, čo bola v tom čase úžasná novinka. Odvtedy ho, pre veľký záujem, organizoval dvakrát ročne. Spomínaný rok bol zaujímavý aj tým, že oddiel pripravil celoštátny seminár pre učiteľov telesnej výchovy na vysokých školách. V tom istom roku nastáva aj organizačná zmena, keď oddiel džezgymnastiky prechádza do odboru ZRTV (základná a rekreačná telesná výchova).
V 80 - tych rokoch v ZRTV nastáva útlm a pracuje už len džezgymnastická vetva. Počnúc rokom 1986 rozširujú svoj obsah novými pohybovými formami. Zaviedli cvičenie s náčiním, využitie jogy v relaxačných cvičeniach a strečing. S Klinikou telovýchovného lekárstva UPJŠ spolupracujú na geriatrickom programe, ktorý sa venoval okrem iného výskumu vplyvu cvičení na telesný stav starších ľudí.
V roku 1991 náš najpočetnejší oddiel už mal názov Oddiel rytmickej gymnastiky so zameraním na aerobik, kondičnú gymnastiku, kondičnú kulturistiku, zdravotnú gymnastiku, cvičenie pre študentky, verejnosť a seniorky.
Modernizácia v našom živote sa prejavila aj rozšírením materiálneho a metodického vybavenia audiovizuálnou technikou, ktorá už v tom čase bola neodmysliteľnou pre prácu cvičiteliek.
V 90 - tych rokoch oddiel už pravidelne organizuje letné cvičenia a kondičné kurzy na Šírave a v Chorvátsku. Prekročením milénia oddiel zaraďuje do svojho repertoáru cvičenie pod názvom body form.
Aktivity oddielu Rytmická gymnastika, neskôr AaF od r. 2003.
Oddiel Rytmickej gymnastiky naďalej ponúka pre poslucháčky UPJŠ a širokú verejnosť pravidelné lekcie rôznych foriem aerobiku: pilates, body tone, body styling a body forming v rozsahu 6 x 1,5 hod. týždenne v telocvični a 2 x 1,5 hod. kondičná kulturistika v posilňovni pod vedením M. Vojtasovej - Proksovej, ktorá tento druh cvičenia vedie už 25 rokov. .
Pre seniorský vek a Univerzitu 3. veku oddiel zabezpečoval pilates, over ball a lady aerobik.
Okrem pravidelných aktivít oddiel organizuje pravidelné akcie, ako napríklad víkendové pobyty na Ružíne, aerobik v Chorvátsku, či jednorazové akcie uskutočnené v pravidelných intervaloch raz, resp. 2 krát ročne, ako sú: Valentínske radovánky, Fitness párty, Wellness day, Vianočné všeličo a u študentiek mimoriadne obľúbené Master Class aerobik a Aerobik maratón.
Rok 2008:
Veľký zlom v oddiele Rytmickej gymnastiky v podobe straty zakladajúcej členky RG a jej hlavnej protagonistky Věry Medveďovej, dlhoročnej učiteľky Katedry neskôr Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá pôsobila na katedre od založenia oddielu, konkrétne od roku 1970 až do roku 2008. Počas svojho pôsobenia sa veľkou mierou zaslúžila o rozvoj telesnej výchovy a súčasne bola priekopníčkou džezgymnastiky, dnešného aerobiku na východnom Slovensku. V posledných rokoch svoju pozornosť upriamila na zdravotné cvičenia a cvičenia so seniormi.
Cvičenie sa jej stalo osudným: na ceste do Chorvátska, kam chodievala pravidelne dvakrát ročne na kondičné pobyty pri mori, blízko mesta Gospic havaroval autobus, pričom zahynula spolu s ďalšími 13  polucestujúcimi.
Jej pamiatku, rovnako i pamiatku ostatných zosnulých si pripomíname každý rok na jesennom Memoriáli Věry Medveďovej.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu, do oddielu boli prijaté nové cvičiteľky: B. Hrobáková, I. Kuľhová a H. Belanská.
2009:
Predsedníčkou oddielu Rytmickej gymnastiky sa stáva Mgr. A. Buková, PhD., členka Ústavu TV a športu UPJŠ. Koncom roka dochádza k premenovaniu oddielu Rytmickej gymnastiky na aktuálnejší: oddiel Aerobiku a fitness (AaF).
V auguste tohto roku prechádza oddiel ešte jednou rapídnou zmenou, a to sťahovanie sa z telocvične T1 do T2, čím sa podstatne skultúrnili podmienky na cvičenie. To sa prejavilo väčšou spokojnosťou a miernym nárastom cvičeniek.
2010:
Okrem pravidelných aktivít oddielu Aerobiku a fitness, ako sú pravidelné cvičebné formy, jednodňové menšie aktivity a ponuka cvičení v Chorvátsku, začíname s organizáciou akcie Wellness day, ktorou by oddiel rád nadviazal na úspešné akcie, ktoré organizovala Věra Medveďová, čím propagujeme nielen cvičenie a nové cvičebné formy, ale i Košice a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika.
2011:
Iba dvojročné úspešné pôsobenie na poste cvičiteľky senioriek p. Heleny Belanskej bolo predčasne ukončené, po nej prichádza nová členka ÚTVŠ Mgr. Agata Horbacz.
2013:
Nastáva zmena vo funkcii predsedníčky oddielu, ktorou sa stáva Mgr. Agata Hobacz.

Oddiel pešej turistiky

Začiatky turistickej činnosti v našej TJ sa spájajú s niekoľkými nadšencami - poslucháčmi i zamestnancami Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorých zorganizoval prvý predseda oddielu MUDr. T. Badonič. Zamerali sa prevažne na krátkodobé akcie s cieľom poznať najprv blízke okolie mesta Košíc a neskôr krásu prírody Východoslovenského kraja.
Činnosť oddielu v roku 1968 pre nedostatočný záujem študentov celkom zanikla.
Z iniciatívy niekoľkých mladých nadšencov činnosť v roku 1971 opäť ožíva a vzniká vlastne oddiel pešej turistiky.
Začali pracovať systematicky s jasne určeným plánom akcií. K študentom LF sa pridávajú študenti aj ostatných fakúlt, čím oddiel nadobudol celouniverzitný charakter.
V roku 1975 nastupuje do funkcie predsedu oddielu MUDr. P. Dombrovský, ktorý pôsobí v tejto funkcii dodnes. Jeho výborné organizačné schopnosti, zapálenie pre turistiku, dobrý výber turistických akcií pre svojich členov, rozšírili rady o ďalších študentov a mladých ľudí, ktorí ešte nedávno boli študentmi.
Začínajú sa rysovať počiatky dnes už tradičných a dlhoročných pravidelných akcií organizovaných týmto oddielom. Medzi také patria tieto turistické podujatia:
- na svojej „ kmeňovej chate „ Gáborke - stretnutia zimné, letné a jesenné,
- najvýznamnejšie podujatie roka - Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči v rámci „ Pochodu priateľstva „ v spojení s „ Prechádzkou okolo Dobráka „- spoločne s maďarskými turistami. Na tejto akcii sa v posledných rokoch prezentujú aj cykloturisti,
- začínajú sa zapájať do cyklopotuliek a cykloturistiky,
- prechod Poloninskými Karpatmi na Ukrajine,
- môžu sa pýšiť organizáciou Letného stretnutia KTMK v Čermeli na Diane,
Z ďalších akcií: Za medvedím cesnakom, Z Polianky do Polianky, Výstup na Parustan, Prednou Holičkou, Výstup na Poludnicu, Memoriál manželov Hynkovcov, oddielový zraz na Mikuláša a iné.
- organizujú svoje a sa zúčastňujú na akciách iných turistických subjektoch,
- v roku 1996 oddiel pešej turistiky oslávil 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti vydali v poradí už 4. oddielovú brožúru.
Momenty, fakty, udalosti v rokoch 2004 - 2013:
2006 - „Pochod priateľstva" oddielu pešej turistiky (organizovaný od roku 1979) bol povýšený na „Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči".
V rámci spolupráce Klubu turistov mesta Košice a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség v Miskolci sa oddiel pešej turitiky podieľal na budovaní „Rákócziho cyklotrasy" (rekognoskácie, značkovanie).
2007 - „Veľkonočná jednodňovka" pešiakov zaznamenala svoj 20. ročník.
2009 - Oddiel pešej turistiky rozvinul spoluprácu so ZŠ na Bukoveckej ulici.
2011 - „Zimná Gáborka" oddielu pešej turitiky bola 90. viacdňovým podujatím oddielu v lokalite Gáborka/Klippberg.
2012 - Oddiel pešej turistiky 10.-krát organizoval Letné stretnutie Klubu turistov mesta Košice (51. ročník) na chate Mestských lesov „Diana" v Čermeľskej doline.
2013 -  Do 8. medzinárodného stretnutia turistov na Veľkom Miliči v rámci 35. ročníka „Pochodu priateľstva" sa zapojilo rekordných 400 účastníkov z Miškolca, Košíc, Michaloviec, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi i z okolitých obcí.
Klub slovenských turistov vyznamenal MUDr. Petra Dombrovského za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť Strieborným odznakom.
MUDr. P. Dombrovský - je v 63. roku veku, 50. rok je v organizovanej turistike, má 47 rokov organizačných aktivít, pôsobí 43. rok v OPT TJ Slávia UPJŠ Košice.

Vodáci

Vodácky oddiel založila skupinka študentov a zamestnancov UPJŠ na čele s Pavlom Vojtaníkom v marci 1972. Svoju činnosť členovia oddielu začali víkendovými splavmi na Hornáde, kde zvládli aj začiatky techniky jazdy. Vodácku sezónu zakončili Košickým vodáckym maratónom.
O rok neskôr sa zrodil prvý kalendárny plán akcii. Na čelnom mieste figurovala Plavba víťazstva. Vďaka víkendovým splavom vzrástla členská základňa. V zime sa vodáci zmenili na pešiakov a uskutočnili prechod roklinami Slovenského raja.
V roku 1974 sa členovia oddielu prvýkrát zúčastnili Zrazu mladých vodákov na Dunajci. Vznikajú preteky ako Košický kilometer a Pádluje celá rodina. Ďalej sa zúčastňujú Kajakového splavu na Dunajci a Tatranského okruhu vodákov. Rozvíja sa spolupráca s ďalšími oddielmi najmä DPaM (Dom pionierov a mládeže).
V roku 1976 sa už oddiel zaraďuje medzi najaktívnejšie v Východoslovenskom kraji. Akciou roka bola prvá veľká zahraničná akcia ROMANIA 1976. Dvojica Fehér - Jenčík začína s pretekárskou činnosťou. V auguste nasledujúceho roku si mnohí organizujú vodácku časť Československej spartakiády na trase Dukla - Banská Bystrica - Bratislava - Popovice - Praha. Začínajú budovať provizórnu lodenicu na Aničke.
V ďalšom období oddiel organizuje alebo sa zúčastňuje akcií, ktoré organizujú ich kolegovia z iných oddielov. Postupne vznikajú tradičné, dlhoročné akcie trvajúce po dnešok. Patria k nim :
• Jarný splav tatranských riek
• Zraz mladých vodákov Letná škola kanoistiky
• Kanoistický kurz
• Prázdninový splav
• Splav veteránov
• Košický vodácky maratón
• Nočné orientačné preteky na Ružíne

Činnosť oddielu v poslednom desaťročí ich vlastnými očami:
V tomto období činnosť oddielu vychádzala každoročne z históriou overeného kalendárneho plánu akcií, do ktorého sa postupne pridávali novinky na obohatenie činnosti. V zime beháme pravidelne na bežkách. Otvorenie 100 jarných kilometrov je tradične na Hornáde. Jarnú turistickú sezónu začíname spravidla na Veľkú noc v Slovenskom raji. K ochrane prírody prispievame čistením Prielomu Hornádu posledný aprílový víkend.
1. mája sa starí aj mladí vodáci stretávajú na lodenici na Aničke pri tradičnom guláši. Kedysi sme na tejto akcii prijímali nových členov. Posledných desať rokov sa nám to veľmi nedarilo.
V máji sa začne topiť sneh vo Vysokých a Nízkych Tatrách a my organizujeme jarný splav tatranských riek a splav Bialky v Poľsku. V máji sa uskutočňuje pravidelne aj náborová akcia - Splav Hornádu pre každého. V polovičke júna spolu s Prešovčanmi splavujeme Poprad. Pre našich kamarátov z celého Slovenska organizujeme Zraz mladých vodákov na Červenom Kláštore. Naň nadväzuje Letná škola kanoistiky.
V septembri spomíname na kamarátov a organizujeme Splav veteránov a Košický vodácky maratón. Poslednou akciou sezóny na vode býva Nočný orientačný pretek na Ružíne.

Krátky prehľad činnosti oddielu za posledných 10 rokov :
2004 - Do prázdninového kalendára pridávame nádherné Slovinské rieky Soča a Korytnica.
2005 - Aby sme sa v zime nenudili, zakladáme tradíciu vodáckych plesov. Prvý ročník bol v Trebejove.
2006 - Na Dunajci je fajn. Tak spolu s Prešovčanmi zakladáme tradíciu augustového Dunajca.
2007 - Spolu s Kamikse trénujeme celú zimu v bazéne v Šaci eskimácky obrat. V lete opäť vyrážame na Soču a Dunajec. Za Dunajcom nám je smutno, a tak tam napriek dvanásť stupňovému mrazu vyrážame aj na Štefana.
2008 - V apríli je ešte u nás chladno a vody pomenej, tak sa vyberáme do Grécka. Je to super jarná lokalita. Plavíme nádherné grécke rieky Venetikos, Mileopotamos, Arachtos a Kalaritikos. Po mnohých rokoch sa nám podarilo trafiť vodu a splaviť nádhernú riečku Biela z Ždiaru do Tatranskej Kotliny. V lete opäť ideme na Soču. Zo zimného Dunajca sa stáva tradícia.
2009 - Z Grécka sa stáva tradícia. O kvalitný vodácky výcvik je záujem, a tak prenechávame Dunajec mladším a začíname pravidelne organizovať Letnú školu kanoistiky v dvoch týždňových kurzoch na rakúskej rieke Salza. Podarilo sa nám zabezpečiť na celú zimu bazén v Prešove.
2010 - Pridávame sa k otvoreniu vodáckej sezóny na Toryse. Univerzita ruší bez varovania nájomnú zmluvu na lodenicu a necháva odpojiť elektrinu. Nový nájom je možný, ale za trojnásobnú cenu. Odchádza nám asi dvadsať členov. Pripomína to trochu históriu s chatou na Čingove. Po daždi pridávame oddielový prvosplav Javorinky. Hornád sa už v lete jazdí pravidelne skoro každý víkend.
2011 - Všetky akcie, ktoré pribudli v posledných rokoch, už majú pevné miesto v kalendári. V Grécku pridávame do zoznamu ďalšie a ďalšie rieky. Ak je voda, jazdíme pravidelne každý týždeň na Bialku, ak je vody menej, jazdíme Dunajec.
2012 - Pridávame do programu znovu Letnú školu na Dunajci, tento krát pre deti, ktorých utešene pribudlo, aby mohli aj oni o rok na Salzu.
Aj vďaka Letnej škole a školeniam cvičiteľov máme kopu kamarátov po celom Slovensku. Nedarí sa nám nijako osloviť študentov UPJŠ. Akcií, ktoré organizujeme, pribúda, niekedy máme aj dve súbežne, ale zúčastňujú sa ich masovo skôr naši kamaráti z iných klubov. Asi to nerobíme zle, ale študentov bez podpory univerzity nezískame.

 

PREDSEDOVIA TJ SLÁVIA UPJŠ KOŠICE 1963 - 2013
Predseda Funkčné obdobie
doc. MUDr. Vladimír MUNKA, DrSc. 1963 - 1964
prof. MUDr. Eugen KUNŠTADT 1967 - 1968
prof. MUDr. Karol PORADOVSKÝ 1967 - 1968
prof. MUDr. Andrej NICÁK 1969 - 1976
doc. MUDr. Augustín URBANSKÝ 1976 - 1987
prof. RNDr. Andrej BOBÁK 1988 - 1990
doc. Viktor SERGIENKO 1991 - 1997
prof. RNDr. Alexander FEHÉR 1998 - 2008
Ing. Stanislav BENČO 2008 - 2011
prof. RNDr. Alexander FEHÉR 2011 - súčasnosť

 

Odkaz: http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/tj-slavia-upjs-kosice

 

(Údaje boli spracované podľa knižnej publikácie: prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.: 50 ROKOV TJ SLÁVIA UPJŠ KOŠICE).

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 5 (16 votes)