Biologický vek

Definícia

Pojem vyjadruje stupeň telesného rozvoja ľudského jedinca s ohľadom na vekové vývinové osobitosti a normy. Je to aktuálny stav momentálnej funkčnosti alebo degradácie tkanív a orgánov ľudského organizmu, čím sa odlišuje od fyzického veku. Bilogický vek sa určuje podľa výšky, hmotnosti tela a najmä podľa vývinu kostry ( určenie kostného veku). Najväčšie rozdiely me­dzi fyzickým a biologickým vekom sú medzi 10. až 16. rokom dospievajúcich jedincov ( rozdiel 2,3 až 6 rokov).  Určeniebiologického veku má dôležitú úlohu pri odhadovaní budúcej výkonnosti talentovaných športovcov, pri ich výbere v mladom veku. Výkon v mnohých športových odvetviach a disciplínach je podmienený biologickým vekom, najmä u chlapcov.