Antidopingová agentúra

Definícia

Je príspevková organizácia zriadená ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

Úlohami antidopingovej agentúry sú:

a) výkon preventívnych opatrení v boji proti dopingu v športe,
b) spolupráca so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) a s medzinárodnými antidopingovými organizáciami,
c) spolupráca s medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými zväzmi v boji proti dopingu v športe,
d) organizácia dopingových kontrol a rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa antidopingových kontrol,
e) povoľovanie použitia dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
f) vzdelávanie odborníkov v oblasti boja proti dopingu v športe.

Sídlom antidopingovej agentúry je Bratislava.

Podrobnosti o úlohách a o organizačnej štruktúre antidopingovej agentúry sú upravené v jej štatúte.

Zdroj

§ 6 zákona 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum

2 júl 2008

Autor

Národná rada Slovenskej republiky

Umiestnenie

Zbierka zákonov č. 114/2008 strana 2390

Výskyt

Právny poriadok Slovenskej republiky