Akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry

Definícia

Akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry je poradný orgán ministerstva školstva Slovenskej republiky. Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky z odborníkov z jednotlivých športových odvetví, z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní; predsedu určuje z vymenovaných členov.
Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia požiadaviek odporúčať ministerstvu školstva Slovenskej republiky akreditovať vzdelávacie zariadenia. 
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie požiadať o novú akreditáciu.

Zdroj

§ 11 zákona NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Autor

Národná rada Slovenskej republiky

Umiestnenie

Zbierka zákonov č. 120/1997

Výskyt

Právny poriadok Slovenskej republiky