Akreditácia v oblasti telesnej kultúry

Definícia

Akreditácia v oblasti telesnej kultúry je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (vzdelávacieho zariadenia) pripravovať trénerov, cvičiteľov, inštruktorov, rozhodcov a iných odborníkov, na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.
 

Zdroj

§ 2 ods. 6 zákona NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Autor

Národná rada Slovenskej republiky

Umiestnenie

Zbierka zákonov č. 120/1997

Výskyt

Právny poriadok Slovenskej republiky