Aeróbne cvičenie

Definícia

z anglického slova aerobics, ktorým sa označuje dostatočne intenzívne a dlhodobé cvičenie prevážne vytrvalostného charakteru, ktoré výrazne zaťažuje obehovú a dýchaciu sústavu. Vyžaduje veľkú spotrebu kyslíka.

Pri aeróbnom cvičení sa doporučuje, aby intenzita vyjadrená počtom tepov srdca za minútu, dosahovala hodnoty 170 tepov mínus vek cvičiaceho a aby pohybová aktivita trvala najmenej 12 minút. 

tréningový efekt aeróbneho cvičenia spočíva vo zvýšenej dodávke a využití kyslíka pracujúcimi svalmi. Limitujúcim činiteľom výkonu nie je svalová sústava, ale obehová sústava. 

Typické aeróbne cvičenia sú beh, cyklistika, plávanie, rýchla chôdza, beh na lyžiach, aeróbna gymnastika (aerobik), aeróbny tanec a pod.

O prehĺbenie záujmu o aeróbne cvičenia sa v masovom meradle zaslúžil K. Cooper, ktorého kniha The New Aerobics (1970) bola preložená do mnohých jazykov.

Zdroj

spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988 spracované podľa publikácie" Encyklopédie tělesné kultúry" , Olympia Praha, 1988

Autor

Autorský kolektív pod vedením hlavnej redakcie (predseda Ernest Demetrovič)

Výskyt

fyziológia telesných cvičení