Macejková, Yvetta

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Image

 Dátum narodenia: 8.12.1950
 Miesto narodenia: Bratislava

Image

 

 

 

 

 

Vzdelanie:

SVŠ I. Horvátha ukončené maturitou, 1966 - 1969

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave; jednoodborové štúdium - trénerský smer so špecializáciou plávanie, 1976

Zisk titulu PaedDr. v odbore Telesná výchova a šport – Teória a didaktika športu a športového tréningu, 1986

Zisk titulu CSc - udelenie hodnosti Kandidáta pedagogických vied v odbore – Telesná výchova a šport, 1988

Zisk titulu docent - vymenovanie za docentku vo vednom odbore Športová edukológia, 2000

inauguračná prednáška pred VR UK v Bratislave, 3.12.2012

Menovanie prezidentom SR za profesorku, 22.10.2013

 

Odborná kariéra:

V plaveckom hnutí – 35 rokov trénerka mládeže v plávaní

Predseda plaveckých športov vo Vysokoškolskom športovom klube FTVŠ UK Lafranconi

Zakladateľka, organizátorka a garant na pôde FTVŠ vedeckých seminárov Katedry plávania a plaveckých športov z problematiky plávania, 1992 - 2008

Garant Vedeckej konferencie Plávanie – Veda v praxi, 2014

Tvorba podkladov na akreditáciu vzdelávania trénerov plávania SPF

Garant vzdelávania trénerov plávania v Trénerskej akadémii FTVŠ UK

Predsedníčka športovej komisie SAUŚ, od r. 2010

Príprava plavcov na letné svetové hry Špeciálnej Olympiády v r. 2015 (USA)

 

Pedagogická  spôsobilosť:

Od r. 2001 celoročníkové prednášky z T a D plávania v 2 ročníku

Prednášky, semináre v študijnom programe Šport so športovou špecializáciou  - plávanie

Prednášky v študijnom programe trénerstvo – kondičný tréner

Povinne voliteľný predmet – Plávanie ako rehabilitačný prostriedok

V r.. 2008 predseda skúšobnej komisie na vykonanie štátnej záverečnej skúšky (bakalársky stupeň)

Členka skúšobnej komisie na vykonanie štátnej záverečnej skúšky - magisterský stupeň špecializácia Šport a zdravie

Garant špecializácie plávanie a plavecké športy na FTVŠ UK

 

Vedecká spôsobilosť:

Pracovné zaradenie na fakulte: vo funkcii docent na plný úväzok

Od 1.6.2003 do 31.5.2008 na základe konkurzu funkčné miesto docenta v študijnom odbore Šport

Od 1.6.2008 do 31.5.20013 funkčné miesto docenta v študijnom odbore Športová edukológia

Garant  študijného programu  Športová  edukológia  študijného odboru 8.1.3 Športová edukológia

Garant – študijného programu Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova – bakalársky stupeň

Spolugarant – študijného programu Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova – magistersky stupeň

Členka Vedeckej rady FTVŠ UK od 27.10.2005  do súčasnosti

 

Riadiaca činnosť:

Od 1.9. 2009 do súčasnosti vedúca katedry Športov v prírode a plávania na FTVŠ UK

Od 1.10. 1994 – do 30.9. 2005 vedúca katedry Plávania a plaveckých športov na FTVŠ UK

Doterajší  priebeh zamestnaní na plný ustanovujúci úväzok

Od 1.10.1976, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave do súčasnosti

 

Výskumné úlohy a granty:

Vedúca projektu grantovej úlohy VEGA  1/0524/12 „ Objektivizácia hodnotenia silových schopností diagnostikovaných v izokinetickom režime v plávaní“, 2012 – 2014

Vedúca projektu grantovej úlohy VEGA  1/0674/08/10  „Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí“, 2008 - 2010

Spoluriešiteľka (prof Kasa) “Terminologické a metodologické rámce štruktúr poznania vo vedách o športe (so zameraním na vedné odbory športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky), 2005- 2008

Spoluriešiteľka grantovej úlohy VEGA1/2512/05 (Doc. Medeková)“Pohybová aktivita ako predpoklad zdravého telesného, funkčného, pohybového a sociálneho rozvoja populácie“, 2005 - 2008

Vedúca projektu grantovej úlohy VEGA  1/0125/03 “ Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť“, 2003 - 2005

Vedúca projektu grantovej úlohy VEGA 1/5071/98 „Podmieňujúce a východiskové ukazovatele plaveckej spôsobilosti mládeže a dospelých na Slovensku“, 1998 – 2000

Riešiteľka FÚ 6 „Intraindividuálna závislosť športového výkonu v plávaní od štruktúry tréningového zaťaženia (s diferenciáciou na kraulové a znakové disciplíny), 1994 – 1996

Riešiteľka čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR „Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka“, 1991 – 1993

Riešiteľka čiastkovej úlohy v rámci RŠ VIII-0I/02-01 „Systém výberu a športovej prípravy mládeže na šport, 1980 – 1985

Riešiteľka čiastkovej úlohy v rámci VÚ VIII-5-12/5 „Vedecké základy športovej prípravy mládeže – Faktory určujúce športový výkon v plávaní“, 1976 – 1980

 

Vaše hodnotenie: Žiadne Priemer: 4.8 (47 votes)